OGŁOSZENIE

TESTY URZĄDZEŃ DO WYKRYWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA BEZZAŁOGOWYM STATKOM POWIETRZNYM (BSP) - IV edycja
 1. Organizatorzy: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Policja, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa.
 2. Cel: sprawdzenie realnych możliwości dostępnych aktualnie systemów/urządzeń do wykrywania i/lub przeciwdziałania BSP.
 3. Udział: zgłoszenia do udziału w testach mogą dokonywać podmioty posiadające w swojej ofercie kompletny system do wykrywania i przeciwdziałania BSP klasy mikro i mini, poprzez przesłanie wypełnionego zgłoszenia w formie formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, na adres Szefostwa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. E-mail: dorsz.szop@ron.mil.pl lub fax: 261-855-896
 4. Miejsce: Centralny Poligon Sił Powietrznych USTKA.
 5. Termin testów (czwarta edycja): 27.09.2021 r. – 01.10.2021 r.
 6. Termin przesłania zgłoszenia: 30.06.2021 r.
 7. Informacje dodatkowe:
 • podczas testów zasymulowane zostaną warunki wymagające osłony obiektu punktowego przez urządzenie umożliwiające wykrywanie i/lub przeciwdziałanie BSP;
 • organizatorzy zapewnią BSP klasy mini i mikro, umożliwiające wykonywanie operacji powietrznych z wykorzystaniem różnych metod sterowania, przy pomocy których wykonany zostanie z dowolnego azymutu lot w kierunku obiektu;
 • zadaniem systemu będzie, w zależności od realizowanego zadania, wykrycie i/lub przeciwdziałanie (kinetyczne i/lub niekinetyczne);
 • każdy zakwalifikowany podmiot będzie miał dedykowany 1 dzień do rozwinięcia, przygotowania do pracy i poddania systemu testom;
 • każdy zakwalifikowany podmiot będzie miał zagwarantowane jednakowe warunki udziału pod względem terenowym i czasowym, a także zachowania tajemnicy handlowej (separacja z innymi uczestnikami);
 • oceny efektywności dokona zespół złożony z przedstawicieli organizatorów;
 • podmioty, które nie zakwalifikują się do czwartej edycji testów będą miały możliwość uczestniczyć w kolejnych edycjach testów;
 • koszty udziału w testach ponoszą uczestnicy;
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie testów;
 • testy mają oszacować potencjał poszczególnych rozwiązań technicznych w przeciwdziałaniu BSP i poszerzyć wiedzę organizatorów na potrzeby przyszłych zamówień publicznych;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie ujawniania wyników testów oraz swoich wymagań względem testowanych systemów/urządzeń;
 • prowadzone testy nie są elementem żadnego trwającego postępowania dotyczącego zamówień publicznych.
 • wykonywanie zdjęć i materiału filmowego będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody organizatorów.
 
Punkt kontaktowy:
ppłk Marek WOLIŃSKI, tel. 261-855-130
ppłk Arkadiusz BALA, tel. 261-855-512

Załączniki

Załączniki