OGŁOSZENIE

III edycja testów systemów do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (bsp).
 
1. ORGANIZATORZY: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Policja, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa.

2. CEL: sprawdzenie realnych możliwości urządzeń/systemów do wykrywania i przeciwdziałania (kinetycznego lub niekinetycznego) BSP.

3. MIEJSCE: Centralny Poligon Sił Powietrznych (CPSP) Ustka.

4. TERMIN TESTÓW: 26 – 30.04.2021 r.

5. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do dnia 31.03.2021 r.

6. UDZIAŁ: zgłoszenia do udziału w testach mogą dokonywać podmioty posiadające w swojej ofercie urządzenia/system do wykrywania i przeciwdziałania BSP klasy mikro i mini, poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, na adres Szefostwa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych:
 
7. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH DO UDZIAŁU W TESTACH:
 • wypełnienie i terminowe przesłanie zgłoszenia do udziału w testach;
 • pozyskanie niezbędnych zezwoleń na promieniowanie energii elektromagnetycznej w miejscu testów;
 • pokrycie kosztów udziału w testach (transport, zakwaterowanie i wyżywienie personelu);
 • stawienie się o wyznaczonej godzinie, terminie oraz miejscu na CPSP wskazanym przez organizatorów;
 • rozwinięcie urządzeń/systemu i realizacja zadań osłony obiektu punktowego przed zasymulowanymi przez organizatorów atakami BSP, wykonującymi pojedyncze i grupowe loty z różnych kierunków i na różnych wysokościach.

8. INNE INFORMACJE:
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w testach tylko wybranych ofert;
 • informacje o szczegółach przeprowadzenia testów zostaną przesłane wyłącznie do podmiotów zakwalifikowanych do udziału;
 • organizatorzy zapewnią przygotowanie środowiska testów (wskazanie punktowego obiektu osłony, zapewnienie BSP klasy mikro i mini wraz z operatorami);
 • organizatorzy zapewniają każdemu podmiotowi jednakowe warunki udziału pod względem terenowym i czasowym wraz z zachowaniem tajemnicy handlowej;
 • organizatorzy przeprowadzą ocenę efektywności działania zakwalifikowanych do testów urządzeń/systemów;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy ujawniania wyników dokonanej oceny efektywności działania urządzeń/systemów;
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie testów.

9. OSOBY DO KONTAKTÓW:
 • ppłk Marek Woliński (tel. kom: 693740809, 261855130),
 • mjr Arkadiusz Bala (tel. kom.: 887335718, 261855512).
 

 

 

 

Załączniki

Załączniki