None

Posiedzenie Rady SAR

10 zdjęć w galerii
W poniedziałek 18 listopada br. w Klubie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Rady SAR), któremu przewodniczył Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Tomasz Piotrowski.
Posiedzenie rozpoczęto wręczeniem nominacji nowym członkom Rady SAR, nadanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podczas obrad omówiono wyzwania, jakie stoją przed służbami, w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ratownictwa morskiego oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, związane z budową gazociągu Baltic Pipe.

Poruszono kwestie związane z zapewnieniem służby SAR w kontekście nielegalnych nurkowań na wrakach statków. Przedstawione zostały uwarunkowania użycia Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych i zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na wodach portowych i morskich wodach wewnętrznych. Omówiono planowane zmiany prawne w zakresie wydobywania zwłok z morza. Zaprezentowano morski system łączności w niebezpieczeństwie GMDSS-PL, który zostanie uruchomiony od 01.01.2020 r.

Podsumowując posiedzenie gen. dyw. Tomasz Piotrowski podziękował uczestnikom za zaangażowanie i merytoryczność oraz zwrócił uwagę na konieczność integracji poszczególnych systemów ratowniczych w Polsce, w tym integracji systemów łączności. Jednocześnie, przewodniczący Rady SAR zaproponował opracowanie scenariuszy potencjalnych zagrożeń, które w dalszej kolejności poddane zostaną analizie i posłużą przygotowaniu stosownych planów odpowiedzi, szczególnie w kontekście budowy gazociągu Baltic Pipe.
 
***
 
Rada SAR jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu oraz w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem morskim, zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

Do głównych zadań Rady SAR należy:

- opiniowanie propozycji rodzajów oraz ilości sił i środków przydatnych do akcji poszukiwawczych i ratowniczych podejmowanych we współdziałaniu ze Służbą SAR oraz opiniowanie projektów Planu SAR,
- opiniowanie planów rozwoju Służby SAR,
- inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia efektywności działań Służby SAR.

Zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, Radzie SAR przewodniczy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

W skład Rady SAR wchodzą:

- przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
- dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
- przedstawiciele jednostek organizacyjnych wymienionych w ustawie o bezpieczeństwie morskim tj. Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz innych jednostek mogących udzielić wsparcia i pomocy.
 
Tekst: płk Marcin Szafraniec
Zdjęcia: mł. chor. Krzysztof Grymułek