Praca

I. Dowódca Garnizonu Warszawa zakończył nabór kandydatów do pracy na stanowisko specjalisty  (242307– specjalista do spraw kadr) w komórce wewnętrznej – Wydział Kadr Oddziału Personalnego (G-1) Sztabu DGW.
 
II. Dowódca Garnizonu Warszawa zakończył nabór kandydatów do pracy na stanowisko starszego inspektora w Sekcji Zabezpieczenia Szkolenia w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego wybrany kandydat został zatrudniony na wyżej wymienionym stanowisku.
 
III. Dowódca Garnizonu Warszawa ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

 

Starszy specjalista - (261901 – asystent prawny) w komórce wewnętrznej Zespół Prawny Dowództwa Garnizonu Warszawa,

wymiar etatu 1,0 w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

 

1.    Podstawowe obowiązki (główne zadania z zakresu obowiązków):

1)    Wykonywanie czynności w ramach obsługi prawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa (DGW) i w jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa nieposiadających pomocy prawnej;

2)    Sprawdzanie pod względem prawnym projektów decyzji administracyjnych dowódcy, a także projektów pism i dokumentów normatywno-rozkazodawczych sporządzanych w komórkach wewnętrznych DGW;

3)    Udział w procesie opracowywania i uzgadniania projektów aktów prawnych;

4)    Wykonywanie projektów pism w sprawach wszczynanych przez Dowódcę lub będących w toku w DGW;

5)    Pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i przygotowywanie akt postępowania administracyjnego prowadzonych w sprawach, w którym właściwym do rozpatrzenia lub stroną jest Dowódca Garnizonu Warszawa;

6)    Udzielanie informacji prawnych żołnierzom zawodowym i pracownikom DGW, podległym DGW jednostkom organizacyjnym w zakresie wynikającym z obsługi prawnej;

7)    Sporządzanie projektów ekspertyz, opinii, notatek oraz udzielanie informacji i wyjaśnień w przedmiocie stosowania prawa.

 

2.    Wymagania niezbędne:

1)     Wykształcenie i staż pracy/doświadczenie:

       - wykształcenie wyższe magisterskie –  3 lata stażu pracy,

2)     poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

 

3.    Dodatkowe wymagania:

1)    doświadczenie zawodowe:

a)    od roku do 3 lat doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska,

b)    roczny staż pracy w resorcie obrony narodowej – obsługa prawna w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej;

2)    umiejętność:

a)     pracy w pakiecie MS OFFICE,

b)      przekazywania wiedzy,

c)     stosowania prawa w praktyce,

d)     publicznego przemawiania,

e)     formułowania myśli i wyrażania ich w formie pisemnej i ustnej,

f)         analizy i opracowania tekstów;

3)    osobę na tym stanowisku powinna cechować:

a)    lojalność,

b)    dociekliwość,

c)    zaangażowanie,

d)    terminowość,

e)    dyskrecja,

f)     odpowiedzialność;

 

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika (umowa na zastępstwo), poprzedzona umową na trzymiesięczny okres próbny;

2)  praca biurowa – w pełnym wymiarze czasu pracy (1,0) w podstawowym  systemie czasu pracy.

 

5.    Dokumentacja aplikacyjna:

1)  wniosek w sprawie zatrudnienia (wzór wniosku do pobrania na stronie www.wojsko-polskie.pl/dgw, w zakładce Kontakt, Praca);

2)  poprawnie wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, uwzględniający opis przebiegu pracy zawodowej
(druk do pobrania na stronie
www.wojsko-polskie.pl/dgw, w zakładce Kontakt, Praca);

3)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru, zawarte w Kwestionariuszu. Oświadczenie to winno być potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie (druk do pobrania na stronie www.wojsko-polskie.pl/dgw, w zakładce Kontakt, Praca);

4)  dokumentacja niespełniającą wymagań formalnych lub złożona po terminie jak również złożona w terminie i spełniająca wymagania formalne w związku z nie zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu naboru zostanie zniszczona w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru.

 

6.     Osoby, które zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru proszone będą o:

1) przybycie na rozmowę kwalifikacyjną;

2)   przedstawienie dokumentów potwierdzających dane wymienione w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, takich jak:

a)  kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia
w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

b)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c)  kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, jeżeli kandydat takie posiada.

 

7.    Kandydat wyłoniony do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

8.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 3 września 2020 r. do godz. 14.00 osobiście w Kancelarii Jawnej w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Dowództwo Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tylko napisem: „Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty (261901) Zespołu Prawnego Dowództwa Garnizonu Warszawa”.

 

9.    Dodatkowe informacje:

1)     nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed dniem ogłoszenia naboru jak również ofert, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu;

2)     za datę wpływu dokumentów uważa się datę dostarczenia do Kancelarii Jawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego;

3)     Kancelaria Jawna Dowództwa Garnizonu Warszawa rejestruje każdą nadesłaną ofertę w rejestrze dokumentów wchodzących, nadając jej kolejny numer, który wpisuje na kopercie bez jej otwierania, wpisuje również datę i godzinę wpływu;

4)     dokumenty aplikacyjne kandydatów, których oferty wpłynęły po terminie, nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, oraz zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, podlegają zniszczeniu w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru;

5)     kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)     informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona po zakończeniu procesu naboru, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa www.wojsko-polskie.pl/dgw, w zakładce Kontakt, Praca oraz na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru i będzie zamieszczona przez okres 1 miesiąca;

7)     wszystkie składane przez kandydata oświadczenia powinny zawierać jego czytelny, własnoręczny podpis;

8)     wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 0,99

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:

1)    261-879-441;

2)    261-873-272.