Praca

Nabór kandydatów
 
Dowódca Garnizonu Warszawa ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: starszy specjalista - (242290 - pozostali specjaliści do spraw administracji

i rozwoju) w komórce wewnętrznej   Wydział Infrastruktury Wojskowej, wymiar etatu 1,0 w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

 

1.     Podstawowe obowiązki (główne zadania z zakresu obowiązków):

1)    Analizowanie i weryfikowanie dokumentów planistycznych, wynikających z „Planu inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej” realizowanych na rzecz jednostek podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz przedstawianiem propozycji zmian do ww. Planu.

2)    Procedowanie wniosków rzeczowo – finansowych i przedstawianie propozycji w zakresie dokonywania korekt w „Planie inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej” realizowanych na rzecz jednostek podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa.

3)    Analizowanie i weryfikacja zamierzeń w procesie planowania rzeczowo – finansowego w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości: konserwacji zleconej i remontów nieruchomości, w których rozlokowane są jednostki wojskowe podległe Dowódcy Garnizonu Warszawa.

4)    Koordynowanie potrzeb rzeczowych z zakresu inwestycji budowlanych dla których DGW jest beneficjentem pod kątem analizy zasadności, ustalenia priorytetów, przyporządkowania klasyfikacji zadaniowej, poprawności szacowanych kosztów.

5)    Koordynowanie uzgodnień wewnątrz DGW, weryfikowanie zakresu rzeczowego, opracowywanie propozycji opinii, przedkładanie do akceptacji i wydawanie opinii w zakresie Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych (MWWO-U), programów inwestycji, dokumentacji projektowo – kosztorysowej, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6)    Uczestniczenie w posiedzeniach komisji oceny projektów inwestycyjnych, organizowanych przez inwestorów, realizujących zadania w ramach planów inwestycji budowlanych na rzecz jednostek wojskowych podległych DGW oraz jednostek dyslokowanych w Garnizonie Warszawa.

7)    Współpraca z terenowymi organami infrastruktury wojskowej, zarządcami nieruchomości, Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, Zarządem Planowania Rzeczowego – P8 oraz innymi jednostkami organizacyjnymi MON, a także innymi instytucjami, w szczególności administracji publicznej.

2.     Wymagania niezbędne:

1)    Wykształcenie i staż pracy/doświadczenie:

- wykształcenie wyższe  –  3 lata stażu pracy,

2)    poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

3.     Dodatkowe wymagania:

1)  umiejętność:

a)  pracy w pakiecie MS OFFICE,

b)  przekazywania wiedzy,

c)   przekonywania i negocjowania,

d)  rozwiązywania problemów,

e)  stosowania prawa w praktyce,

f)    poszukiwania i selekcji informacji.

2)  osobę na tym stanowisku powinna cechować:

a)  odporność na stres,

b)  opanowanie,

c)   spostrzegawczość,

d)  szybkość działania,

e)  odpowiedzialność,

f)    dociekliwość.

4.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  umowa o pracę (pierwsza umowa na trzymiesięczny okres próbny);

2)  praca biurowa - w pełnym wymiarze czasu pracy (1,0) w podstawowym systemie czasu pracy;

3)  praca bardzo lekka, wymagany minimalny wysiłek fizyczny.

5.     Dokumentacja aplikacyjna:

1)    wniosek w sprawie zatrudnienia (wzór wniosku do pobrania u dołu strony);

2)    poprawnie wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, uwzględniający opis przebiegu pracy zawodowej oraz nauki (druk do pobrania u dołu strony);

3)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru, zawarte w kwestionariuszu, o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu i w innych składanych przeze mnie dokumentach przez Dowództwo Garnizonu Warszawa z siedzibą w Warszawie adres 00-909 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 4 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, w celu związanym z uzyskaniem zatrudnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)” – oświadczenie to winno być potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie (druk do pobrania u dołu strony);

4)    dokumentacja niespełniającą wymagań formalnych lub złożona po terminie jak również złożona w terminie i spełniającą wymagania formalne w związku z nie zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu naboru zostanie zniszczona w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru.

6.      Osoby, które  zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru proszone będą:

1)    o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną;

2)    o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane wymienione w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, takich jak:

a)    kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

b)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c)     kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, jeżeli kandydat takie posiada,

7.     Kandydat wyłoniony do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

8.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie
do dnia 18 września 2019 r.
do godz. 14.00 osobiście w Kancelarii Jawnej w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres: Dowództwo Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tylko napisem: „Oferta pracy na stanowisko starszego specjalisty (242290) w Wydziale Infrastruktury Wojskowej Dowództwa Garnizonu Warszawa”.

9.     Dodatkowe informacje:

1)     nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed dniem ogłoszenia naboru jak również ofert, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu;

2)     za datę wpływu dokumentów uważa się datę dostarczenia do Kancelarii Jawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego;

3)     Kancelaria Jawna  Dowództwa Garnizonu Warszawa rejestruje każdą  nadesłaną ofertę w rejestrze dokumentów wchodzących, nadając jej kolejny numer, który wpisuje na kopercie, bez jej otwierania, wpisuje również datę i godzinę wpływu;

4)     dokumenty aplikacyjne kandydatów, których oferty wpłynęły po terminie, nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, oraz zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, podlegają zniszczeniu w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru;

5)     kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)     informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona po zakończeniu procesu naboru, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakładce PRACA oraz na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru i będzie zamieszczona przez okres 1 miesiąca;

7)     wszystkie składane przez kandydata oświadczenia powinny zawierać jego czytelny, własnoręczny podpis;

8)   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 1,00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:

1)    261-879-441;

2)    261-873-272.

 

 

***

Dowódca Garnizonu Warszawa
informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy starszego inspektora w Sekcji Transportu w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego wybrany kandydat został zatrudniony na wyżej wymienionym stanowisku.

Dowódca Garnizonu Warszawa
informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy starszego referenta w Oddziale Wychowawczym w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego został wybrany kandydat do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko.
Osoby, które nie zakwalifikowały się do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostaną o tym fakcie poinformowane poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dowódca Garnizonu Warszawa
informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy starszego referenta w Sekcji Wspomagającej w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego został wybrany kandydat do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko.
Osoby, które nie zakwalifikowały się do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostaną o tym fakcie poinformowane poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.