Praca

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

 


ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

          Inspektor (441990 – pozostali pracownicy biura gdzie indziej niesklasyfikowani)

          w komórce wewnętrznej – Wydział Ochrony i Obrony Obiektów

Oddziału Operacyjnego (G-3) Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa

          wymiar etatu – 1,0

          w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

 

1.     Podstawowe obowiązki (główne zadania z zakresu obowiązków):

1)    Udział w nadzorze organizacji i funkcjonowania systemów ochrony obiektów wojskowych w tym systemu przepustkowego w Dowództwie Garnizonu Warszawa (DGW) i podległych jednostkach wojskowych w świetle obowiązujących dokumentów normatywnych.

2)    Opracowywanie projektów wniosków o przepustki (karty dostępu) dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej DGW oraz uczestniczenie w procesie ich uzgadniania.

3)    Pobieranie przepustek (kart dostępu) osobowych i samochodowych dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej DGW oraz prowadzenie ich i dystrybucji wśród użytkowników.

4)    Współudział w opiniowaniu dokumentacji obsady biura przepustek i służby portierskiej ochraniającej kompleks wojskowy DGW.

5)    Wydawanie i ewidencjonowanie przepustek zastępczych oraz wykonywanie przepustek na okres ćwiczeń dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej DGW.

6)    Współudział w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej organizacji
i funkcjonowania systemu ochrony w kompleksie wojskowym DGW.

7)    Udział w seminariach, konferencjach i odprawach dotyczących organizacji
i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa ważnych obiektów państwowych i resortowych.

8)    Nadawanie osobom zatrudnionym w kompleksie wojskowym DGW uprawnień do pobierania kluczy w elektronicznym systemie deponowania kluczy na podstawie zatwierdzonych wniosków.

9)    Nadzorowanie prac konserwacyjnych i remontowych systemu ochrony technicznej w kompleksie wojskowym DGW, prowadzonych przez firmy cywilne.

10)  Przygotowywanie materiałów do okresowych analiz oraz zestawień sił
i środków angażowanych do ochrony kompleksu wojskowego DGW.

11)  Udział w kontrolach dotyczących systemu ochrony DGW i jednostek wojskowych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa, w tym przede wszystkim kontrola biur przepustek i służb portierskich.

12)  Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z zakresu wykonywanych prac.

2.     Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie i staż pracy/doświadczenie:

– wykształcenie średnie – 3 lat stażu pracy lub wyższe –1 rok stażu pracy;

2)      poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE.

3.     Dodatkowe wymagania:

1)    doświadczenie zawodowe –preferowany co najmniej roczny staż pracy
w resorcie obrony narodowej na stanowiskach związanych z ochroną obiektów;

2)    umiejętność:

a)    pracy w grupie,

b)    pracy w pakiecie MS OFFICE,

c)     formułowania myśli i wyrażania ich w formie pisemnej i ustnej,

d)    organizacji pracy własnej,

e)    stosowania prawa w praktyce,

f)      analizy i syntezy informacji;

3)    osobę na tym stanowisku powinna cechować:

a)      komunikatywność,

b)      kultura osobista,

c)       odpowiedzialność,

d)      terminowość,

e)      kreatywność,

f)        dyskrecja;

4.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)   umowa o pracę – pierwsza umowa na okres próbny,

2)    praca biurowa – w pełnym wymiarze czasu pracy (1,0) w podstawowym systemie czasu pracy.

5.     Dokumentacja aplikacyjna:

1)    wniosek w sprawie zatrudnienia (wzór wniosku do pobrania na dole strony);

2)    poprawnie wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, uwzględniający opis przebiegu pracy zawodowej
(druk do pobrania na stronie
na dole strony);

3)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach naboru, zawarte w Kwestionariuszu. Oświadczenie to winno być potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie (druk do pobrania na stronie
na dole strony);

4)    dokumentacja niespełniającą wymagań formalnych lub złożona
po terminie jak również złożona w terminie i spełniająca wymagania formalne w związku z nie zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu naboru zostanie zniszczona w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru.

 

6.      Osoby, które zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru proszone będą o:

1)   przybycie na rozmowę kwalifikacyjną;

2)   przedstawienie dokumentów potwierdzających dane wymienione
w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, takich jak:

a)  kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy
lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia
w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

b)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c)  kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, jeżeli kandydat takie posiada.

7.     Kandydat wyłoniony do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

8.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie
do dnia 25 marca 2021 r.
do godz. 14.00 osobiście w Kancelarii Jawnej
w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa lub za pośrednictwem poczty
na adres:

Dowództwo Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tylko napisem:

„Oferta pracy na stanowisko inspektora (441990 – pozostali pracownicy biura gdzie indziej niesklasyfikowani) Wydziału Ochrony i Obrony Obiektów

Oddziału Operacyjnego (G-3) Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa.

9.     Dodatkowe informacje:

1)   nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed dniem ogłoszenia naboru jak również ofert, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu;

2)   za datę wpływu dokumentów uważa się datę dostarczenia do Kancelarii Jawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego;

3)   Kancelaria Jawna Dowództwa Garnizonu Warszawa rejestruje każdą nadesłaną ofertę w rejestrze dokumentów wchodzących, nadając jej kolejny numer, który wpisuje na kopercie bez jej otwierania, wpisuje również datę i godzinę wpływu;

4)   dokumenty aplikacyjne kandydatów, których oferty wpłynęły po terminie, nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, oraz zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, podlegają zniszczeniu w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru;

5)   kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)   informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona po zakończeniu procesu naboru, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa, w zakładce Kontakt, Praca oraz na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru i będzie zamieszczona przez okres 1 miesiąca;

7)   wszystkie składane przez kandydata oświadczenia powinny zawierać jego czytelny, własnoręczny podpis;

8)   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 0,98.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:

1)    261-879-441;

2)    261-873-272.

 

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

          Samodzielny inspektor (441501 – pracownik ds. osobowych)

          w komórce wewnętrznej – Sekcja Spraw Pracowniczych Oddziału Personalnego (G-1) Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa

          wymiar etatu – 1,0

          w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

 

1.    Podstawowe obowiązki (główne zadania z zakresu obowiązków):

1)    Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz jej bieżące rozliczanie w oparciu o listy obecności, ewidencję zwolnień od pracy w celu załatwiania spraw osobistych w czasie godzin pracy, ewidencję godzin nadliczbowych.

2)    Prowadzenie ewidencji urlopów nagrodowych oraz czuwanie
nad ich terminowym wykorzystaniem przez pracowników oraz weryfikacja przedstawianych przez pracowników zaświadczeń lekarskich, monitorowanie bazy e-zwolnień i prowadzenie ich ewidencji.

3)    Prowadzenie i rozliczanie zwolnień od pracy w celach załatwienia spraw osobistych udzielanych pracownikom oraz prowadzenie ewidencji pracy godzin nadliczbowych pracowników i przyjmowanie od pracowników wniosków dotyczących rekompensaty tej pracy.

4)    Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych oraz dodatkowych urlopów wypoczynkowych i sporządzanie projektu planu urlopów
dla pracowników oraz wprowadzanie do SI „SEW on-line” tych danych
oraz innych danych w zakresie prowadzonych spraw.

5)    Przyjmowanie wniosków i próśb składanych przez pracowników DGW
w zakresie spraw określonych zakresem obowiązków i przedstawianie kierownikowi sekcji.

6)    Ustalenie uprawnień urlopowych i prawa do innych zwolnień od pracy pracowników przewidzianych w przepisach prawa pracy i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

7)    Udział w realizacji czynności podejmowanych w ramach sprawdzeń
i kontroli dotyczących przestrzegania przepisów prawa pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa.

 

2.    Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie i staż pracy/doświadczenie:

– wykształcenie średnie – 5 lat stażu pracy lub wyższe – 3 lata stażu pracy;

2)      poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE;

3)      znajomość przepisów prawa pracy w zakresie specjalizacji stanowiska.

 

3.    Dodatkowe wymagania:

1)    doświadczenie zawodowe – praca w komórkach kadrowych, preferowany co najmniej roczny staż pracy w resorcie obrony narodowej
na stanowiskach w komórkach kadrowych w zakresie problematyki dotyczącej specjalizacji tego stanowiska, w tym znajomość systemu informatycznego SEW on-line;

2)    umiejętność:

a)    pracy w pakiecie MS OFFICE,

b)    stosowania prawa w praktyce,

c)    rozwiązywania problemów,

d)    poszukiwania i selekcji informacji,

e)    zarządzania czasem,

f)      organizacji pracy własnej;

3)    osobę na tym stanowisku powinna cechować:

a)      obowiązkowość,

b)      odpowiedzialność,

c)      spostrzegawczość,

d)      systematyczność,

e)      komunikatywność,

f)       dyskrecja i ostrożność w działaniu.

 

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  umowa o pracę – pierwsza umowa na okres próbny,

2)    praca biurowa – w pełnym wymiarze czasu pracy (1,0) w podstawowym systemie czasu pracy.

 

5.    Dokumentacja aplikacyjna:

1)    wniosek w sprawie zatrudnienia (wzór wniosku do pobrania na dole strony);

2)    poprawnie wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, uwzględniający opis przebiegu pracy zawodowej
(druk do pobrania
na dole strony);

3)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach naboru, zawarte w Kwestionariuszu. Oświadczenie to winno być potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie (druk do pobrania
na dole strony);

4)    dokumentacja niespełniającą wymagań formalnych lub złożona
po terminie jak również złożona w terminie i spełniająca wymagania formalne w związku z nie zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu naboru zostanie zniszczona w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru.

 

6.     Osoby, które zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru proszone będą o:

1)   przybycie na rozmowę kwalifikacyjną;

2)   przedstawienie dokumentów potwierdzających dane wymienione
w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, takich jak:

a)  kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy
lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia
w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

b)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c)   kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, jeżeli kandydat takie posiada.

 

7.    Kandydat wyłoniony do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

8.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 11 marca 2021 r. do godz. 14.00 osobiście w Kancelarii Jawnej w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres:

Dowództwo Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tylko napisem: „Oferta pracy na stanowisko samodzielnego inspektora (441501 – pracownik ds. osobowych) w Sekcji Spraw Pracowniczych Oddziału Personalnego (G-1) Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 

9.    Dodatkowe informacje:

1)  nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed dniem ogłoszenia naboru jak również ofert, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu;

2)  za datę wpływu dokumentów uważa się datę dostarczenia do Kancelarii Jawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego;

3)  Kancelaria Jawna Dowództwa Garnizonu Warszawa rejestruje każdą nadesłaną ofertę w rejestrze dokumentów wchodzących, nadając jej kolejny numer, który wpisuje na kopercie bez jej otwierania, wpisuje również datę i godzinę wpływu;

4)  dokumenty aplikacyjne kandydatów, których oferty wpłynęły po terminie, nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, oraz zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, podlegają zniszczeniu w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru;

5)  kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)  informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona po zakończeniu procesu naboru, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa w zakładce Kontakt, Praca oraz na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru i będzie zamieszczona przez okres 1 miesiąca;

7)  wszystkie składane przez kandydata oświadczenia powinny zawierać jego czytelny, własnoręczny podpis;

8)  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 0,99.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:

1)    261-879-441;

2)    261-873-272.

 

Dowódca Garnizonu Warszawa informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy samodzielnego referenta w Oddziale Wychowawczym w Dowóztwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego wybrany kandydat został zatrudniony na wyżej wymienionym stanowisku.