Praca


DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

          Starszy inspektor (441990 – pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani)
w komórce wewnętrznej – Wydział Szkolenia Specjalistycznego Pionu Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa wymiar etatu – 1,0
w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

 

1.    Podstawowe obowiązki (główne zadania z zakresu obowiązków):

1)    udział w planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu i analizie procesu szkolenia żołnierzy rezerwy, ochotników w ramach służby przygotowawczej i skróconej służby przygotowawczej oraz ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach programu „Legia Akademicka” realizowanego w jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

2)    współuczestniczenie w realizacji zadań w ramach procesu nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klas kwalifikacyjnych w Dowództwie Garnizonu Warszawa (DGW) i jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

3)    udział w przygotowaniu projektów dokumentacji wykonawczej w procesie planowania działalności szkoleniowej w DGW;

4)    wykonywanie czynności kontrolnych w ramach planowanych i doraźnych kontroli oraz sprawdzeń realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

5)    przygotowywanie projektów dokumentacji z zakresu planowania i realizacji sprawdzeń działalności szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz informacji o wynikach sprawdzeń realizowanych przez Pion Szkolenia DGW;

6)    udział w przygotowaniu oraz realizacji przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych przez DGW;

7)    realizacja zadań w procesie wdrażania do działalności służbowej ustaleń nowych dokumentów doktrynalnych, rozkazów i wytycznych;

8)    udział w procesie opracowania projektów programów szkolenia jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz dostosowywania ich do aktualnych wymogów szkoleniowych;

9)    opracowywanie projektów rozkazów Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz wytycznych Szefa Szkolenia DGW;

10) opracowywanie i przedstawianie Szefowi Wydziału wniosków i propozycji dotyczących realizacji szkolenia w DGW i jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

11) przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących szkolenia po mobilizacyjnym rozwinięciu DGW oraz jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

12) realizacja zadań dotyczących szkolenia z zakresu odzyskiwania izolowanego personelu (SERE) w DGW oraz jednostkach podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;

13) przygotowywanie materiałów dotyczących działalności Wydziału na odprawy, narady, spotkania;

14) opracowywanie i przedstawianie propozycji dotyczących planowanych przedsięwzięć oraz zamierzeń Wydziału.

2.    Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie i staż pracy/doświadczenie:

- wykształcenie średnie – 4 lata stażu pracy,

- lub wykształcenie wyższe – 2 lata stażu pracy;

2)    poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

3.    Dodatkowe wymagania:

1)    doświadczenie zawodowe:

- roczny staż pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.;

2)    umiejętności:

a)    analizy i syntezy informacji,

b)    poszukiwania i selekcji informacji,

c)    formułowania myśli i wyrażania ich w formie pisemnej i ustnej,

d)    rozwiązywania problemów,

e)    przekazywania wiedzy,

f)     pracy w pakiecie MS OFFICE.

3)    osobę na tym stanowisku powinna cechować:

a)    zaangażowanie,

b)    łatwość nawiązywania kontaktów,

c)    odpowiedzialność,

d)    systematyczność,

e)    samodyscyplina,

f)     zdecydowanie w działaniu.

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  umowa o pracę – pierwsza umowa na okres próbny;

2)    praca biurowa – w pełnym wymiarze czasu pracy (1,0) w podstawowym systemie czasu pracy.

5.    Dokumentacja aplikacyjna:

1)    wniosek w sprawie zatrudnienia (wzór wniosku do pobrania poniżej);

2)    poprawnie wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, uwzględniający opis przebiegu pracy zawodowej (druk do pobrania ponizej);

3)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru, zawarte w Kwestionariuszu. Oświadczenie to winno być potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie (druk do pobrania poniżej);

4)    dokumentacja niespełniającą wymagań formalnych lub złożona po terminie jak również złożona w terminie i spełniająca wymagania formalne w związku z nie zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu naboru zostanie zniszczona w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru.

6.     Osoby, które zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru proszone będą o:

1)   przybycie na rozmowę kwalifikacyjną;

2)  przedstawienie dokumentów potwierdzających dane wymienione w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, takich jak:

a)  kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

b)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c)  kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, jeżeli kandydat takie posiada.

7.    Kandydat wyłoniony do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

8.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 osobiście w Kancelarii Jawnej w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

Dowództwo Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tylko napisem:

„Oferta pracy na stanowisko starszego inspektora (441990 – pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani) Wydziału Szkolenia Specjalistycznego Pionu Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa”.

 

9.    Dodatkowe informacje:

1)  nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed dniem ogłoszenia naboru jak również ofert, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu;

2)  za datę wpływu dokumentów uważa się datę dostarczenia do Kancelarii Jawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego;

3)  Kancelaria Jawna Dowództwa Garnizonu Warszawa rejestruje każdą nadesłaną ofertę w rejestrze dokumentów wchodzących, nadając jej kolejny numer, który wpisuje na kopercie bez jej otwierania, wpisuje również datę i godzinę wpływu;

4)  dokumenty aplikacyjne kandydatów, których oferty wpłynęły po terminie, nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, oraz zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, podlegają zniszczeniu w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru;

5)  kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)  informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona po zakończeniu procesu naboru, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa www.wojsko-polskie.pl/dgw, w zakładce Kontakt, Praca oraz na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru i będzie zamieszczona przez okres 1 miesiąca;

7)  wszystkie składane przez kandydata oświadczenia powinny zawierać jego czytelny, własnoręczny podpis;

8)  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 0,99.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:

1)    261-879-441;

2)    261-873-272.

 

 

Sporządziła:

Bożena MARECIK

Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych