Praca

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista (241306 – analityk finansowy) w komórce wewnętrznej – Wydział Uposażeń i Wynagrodzeń Oddziału Finansów Dowództwa Garnizonu Warszawa wymiar etatu – 1,0 w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

1.     Podstawowe obowiązki (główne zadania z zakresu obowiązków):

1)  dokonywanie przeglądu, analizy i weryfikacji informacji dotyczących zatrudnienia bazowego pracowników, dostarczanych przez jednostki organizacyjne pozostające na zaopatrzeniu finansowym Dowództwa Garnizonu Warszawa (DGW);

2)  sporządzanie kwartalnych informacji do Departamentu Spraw Socjalnych w zakresie realizacji zatrudnienia bazowego pracowników wraz z częścią opisową;

3)  prowadzenie comiesięcznej analizy z realizacji wydatków osobowych oraz zatrudnienia bazowego pracowników w jednostkach  podległych i będących na zaopatrzeniu finansowym DGW;

4)  aktualizowanie danych dotyczących zatrudnienia bazowego pracowników DGW i jednostek organizacyjnych pozostających na zaopatrzeniu finansowym;

5)  uzgadnianie i przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu do Departamentu Budżetowego i Departamentu Spraw Socjalnych oraz dysponentów środków budżetowych w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników;

6)  przygotowywanie propozycji podziału oszczędności funduszu płac dla pracowników jednostek podległych i będących na zaopatrzeniu finansowym DGW;

7)  obsługa celowego funduszu nagród pracowników z DGW i z zaopatrywanych jednostkach organizacyjnych;

8)  administrowanie funduszem płac pracowników zatrudnionych w Ordynariatach i Sądach Wojskowych;

9)  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny wykorzystania środków z funduszu płac pracowników w zaopatrywanych jednostkach organizacyjnych;

10)  sporządzanie zmian do rozdzielników wydatków osobowych;

11) wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem zestawień analitycznych do oceny sytuacji kadrowej pracowników w jednostkach podległych i będących na zaopatrzeniu finansowym DGW, w części dotyczącej finansów;

12) udział w przygotowaniu projektu rozkazu Dowódcy Garnizonu Warszawa  o podziale budżetu na kolejne lata oraz wytycznych Głównego Księgowego – Szefa Finansów w sprawie działalności finansowej, sprawozdawczości i terminów jej sporządzania oraz zasad gospodarowania funduszem płac;

13) przygotowywanie informacji i danych do weryfikacji projektów planów finansowych budżetu w części dotyczącej wynagrodzeń;

14) kompletowanie i bieżąca analiza planów zatrudnienia jednostek organizacyjnych, będących na zaopatrzeniu finansowym DGW pod względem prawidłowości gospodarowania środkami na wynagrodzenia oraz zgodności z przepisami płacowymi;

15) kompletowanie przepisów z zakresu wynagrodzeń pracowników, planowania, realizacji budżetu oraz sprawozdawczości;

16) udzielanie wyjaśnień pracownikom organów finansowych jednostek organizacyjnych w zakresie przepisów o wynagrodzeniu;

17) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma jednostek organizacyjnych, dotyczące problematyki związanej z wynagrodzeniami pracowników;

18) prowadzenie wykładów o tematyce finansowej w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników  podległych jednostek;

19) udział w czynnościach podejmowanych w ramach nadzoru podległych dysponentów budżetu.

2.     Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie i staż pracy/doświadczenie:

          - wykształcenie wyższe,

2)    poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

3.     Dodatkowe wymagania:

1)    doświadczenie zawodowe:

a)    od roku do 3 lat doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska,

b)    co najmniej roczny staż pracy w komórkach finansowych ds. płac w  jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej;

2)    umiejętności:

a)    rozwiązywania problemów,

b)    stosowania prawa w praktyce,

c)     obsługi komputera,

d)    analizy i opracowania tekstów,

e)    analizy i syntezy informacji,

f)      organizacji pracy własnej;

3)    osobę na tym stanowisku powinna cechować:

a)      dokładność,

b)      odpowiedzialność,

c)       terminowość,

d)      spostrzegawczość,

e)      szybkość działania,

f)        konsekwencja.

4.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  umowa o pracę – pierwsza umowa na okres próbny;

2)    praca biurowa – w pełnym wymiarze czasu pracy (1,0) w podstawowym systemie czasu pracy.

5.     Dokumentacja aplikacyjna:

1)    wniosek w sprawie zatrudnienia (wzór wniosku do pobrania u dołu strony);

2)    poprawnie wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, uwzględniający opis przebiegu pracy zawodowej (druk do pobrania u dołu strony);

3)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru, zawarte w Kwestionariuszu. Oświadczenie to winno być potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie (druk do pobrania u dołu strony);

4)    dokumentacja niespełniającą wymagań formalnych lub złożona po terminie jak również złożona w terminie i spełniająca wymagania formalne w związku z nie zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu naboru zostanie zniszczona w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru.

6.      Osoby, które zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru proszone będą o:

1)   przybycie na rozmowę kwalifikacyjną;

2)   przedstawienie dokumentów potwierdzających dane wymienione w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, takich jak:

a)  kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

b)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c)  kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, jeżeli kandydat takie posiada.

7.     Kandydat wyłoniony do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

8.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 14.00 osobiście w Kancelarii Jawnej w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres:

Dowództwo Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tylko napisem:

„Oferta pracy na stanowisko specjalisty (241306 – analityk finansowy) Wydziału Uposażeń i Wynagrodzeń Oddziału Finansów Dowództwa Garnizonu Warszawa”

9.     Dodatkowe informacje:

1)   nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed dniem ogłoszenia naboru jak również ofert, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu;

2)   za datę wpływu dokumentów uważa się datę dostarczenia do Kancelarii Jawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego;

3)   Kancelaria Jawna Dowództwa Garnizonu Warszawa rejestruje każdą nadesłaną ofertę w rejestrze dokumentów wchodzących, nadając jej kolejny numer, który wpisuje na kopercie bez jej otwierania, wpisuje również datę i godzinę wpływu;

4)   dokumenty aplikacyjne kandydatów, których oferty wpłynęły po terminie, nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, oraz zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, podlegają zniszczeniu w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru;

5)   kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)   informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona po zakończeniu procesu naboru, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa www.wojsko-polskie.pl/dgw, w zakładce Kontakt, Praca oraz na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru i będzie zamieszczona przez okres 1 miesiąca;

7)   wszystkie składane przez kandydata oświadczenia powinny zawierać jego czytelny, własnoręczny podpis;

8)   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 1,00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:

1)    261-879-441;
2)    261-873-272.


DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Starszy inspektor (441990 – pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani) w komórce wewnętrznej – Wydział Szkolenia Specjalistycznego Pionu Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa wymiar etatu – 1,0 w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

 

1.    Podstawowe obowiązki (główne zadania z zakresu obowiązków):
1)    zbieranie, identyfikowanie oraz kwalifikowanie zgłaszanych obserwacji w zakresie realizacji działalności w komórkach wewnętrznych Dowództwa Garnizonu Warszawa (DGW) i podległych jednostkach organizacyjnych;
2)    wyszukiwanie, analizowanie oraz rekomendowanie procesów lub działań, które mogą być weryfikowane jako propozycje obserwacji do Systemu Wykorzystania Doświadczeń (SWD);
3)    zgłaszanie propozycji wynikających z obserwacji w zakresie funkcjonowania systemu szkolenia do rejestru zgłaszanych obserwacji na podstawie którego, w razie potrzeby, może być opracowywana lista priorytetowych analiz przedstawiana Dowódcy do zatwierdzenia;
4)    aktualizacja w Centralnej Bazie Danych SWD informacji i materiałów dotyczących procedowanych obserwacji, w tym zmiany ich statusów;
5)    upowszechnianie produktów Procesu Wykorzystania Doświadczeń (PWD) w działalności służbowej;
6)    udział w opracowaniu dokumentacji wykonawczej w procesie planowania działalności szkoleniowej w DGW;
7)    realizacja czynności kontrolnych w ramach planowanych kontroli przez Dowódcę Garnizonu Warszawa.
 
2.    Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie i staż pracy/doświadczenie:
- wykształcenie średnie – 4 lata stażu pracy,
- lub wykształcenie wyższe – 2 lata stażu pracy;
2)    poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.
 
3.    Dodatkowe wymagania:
1)    doświadczenie zawodowe:
- roczny staż pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.;
2)    umiejętności:
a)    analizy i syntezy informacji,
b)    poszukiwania i selekcji informacji,
c)    formułowania myśli i wyrażania ich w formie pisemnej i ustnej,
d)    rozwiązywania problemów,
e)    przekazywania wiedzy,
f)      pracy w pakiecie MS OFFICE.
3)    osobę na tym stanowisku powinna cechować:
a)      zaangażowanie,
b)      łatwość nawiązywania kontaktów,
c)      odpowiedzialność,
d)      systematyczność,
e)      samodyscyplina,
f)       zdecydowanie w działaniu.
 
4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)  umowa o pracę – pierwsza umowa na okres próbny;
2)    praca biurowa – w pełnym wymiarze czasu pracy (1,0) w podstawowym systemie czasu pracy.
 
5.    Dokumentacja aplikacyjna:
1)    wniosek w sprawie zatrudnienia (wzór wniosku do pobrania u dołu strony);
2)    poprawnie wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, uwzględniający opis przebiegu pracy zawodowej (druk do pobrania u dołu strony);
3)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru, zawarte w Kwestionariuszu. Oświadczenie to winno być potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie (druk do pobrania u dołu strony);
4)    dokumentacja niespełniającą wymagań formalnych lub złożona po terminie jak również złożona w terminie i spełniająca wymagania formalne w związku z nie zakwalifikowaniem się do kolejnego etapu naboru zostanie zniszczona w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru.
 
6.     Osoby, które zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru proszone będą o:
1)   przybycie na rozmowę kwalifikacyjną;
2)   przedstawienie dokumentów potwierdzających dane wymienione w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, takich jak:
a)  kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
b)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
c)   kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, jeżeli kandydat takie posiada.
 
7.    Kandydat wyłoniony do ostatniego etapu naboru kończącego się zatrudnieniem na wyżej wymienione stanowisko zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
8.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 osobiście w Kancelarii Jawnej w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres:

Dowództwo Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych tylko napisem:

„Oferta pracy na stanowisko starszego inspektora (441990 – pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani) Wydziału Szkolenia Specjalistycznego Pionu Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa”.


9.    Dodatkowe informacje:
1)  nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed dniem ogłoszenia naboru jak również ofert, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu;
2)  za datę wpływu dokumentów uważa się datę dostarczenia do Kancelarii Jawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego;
3)  Kancelaria Jawna Dowództwa Garnizonu Warszawa rejestruje każdą nadesłaną ofertę w rejestrze dokumentów wchodzących, nadając jej kolejny numer, który wpisuje na kopercie bez jej otwierania, wpisuje również datę i godzinę wpływu;
4)  dokumenty aplikacyjne kandydatów, których oferty wpłynęły po terminie, nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, oraz zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, podlegają zniszczeniu w terminie miesiąca od zakończenia procedury naboru;
5)  kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni o tym fakcie poprzez dane kontaktowe podane w Kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6)  informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona po zakończeniu procesu naboru, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa www.wojsko-polskie.pl/dgw, w zakładce Kontakt, Praca oraz na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru i będzie zamieszczona przez okres 1 miesiąca;
7)  wszystkie składane przez kandydata oświadczenia powinny zawierać jego czytelny, własnoręczny podpis;
8)  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 1,01.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:

1)    261-879-441;

2)    261-873-272.

 

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy starszego inspektora w Wydziale Uposażeń i Wynagrodzeń   w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego wybrany kandydat został zatrudniony na wyżej wymienionym stanowisku.

 

 

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

 

informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko pracy starszego specjalisty w Wydziale Uposażeń i Wynagrodzeń   w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko.