Pochówek z wojskową asystą honorową

Informujemy, że z związku z wejściem w życie Decyzji Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2021 r. poz. 164) oraz panującą sytuacją epidemiczną, zmieniły się zasady przyjmowania i procedowania wniosków o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.
 
 1. Do odwołania wstrzymana zostaje osobista obsługa wniosków o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.
 2. Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej wraz z wymaganą dokumentacją należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: dgw.ceremonial@ron.mil.pl.
 3. Przed wysłaniem wniosku należy skontaktować się telefonicznie z Dowództwem Garnizonu Warszawa (tel. 261-873-150, 261-873-198).
 4. Wymagane dokumenty powinny zostać złożone co najmniej trzy dni robocze przed planowaną uroczystością pogrzebową (za termin złożenia wniosku uznaje się termin złożenia kompletnej dokumentacji).
 5. W celu potwierdzenia przyjęcia wniosku należy ponownie skontaktować się z Dowództwem Garnizonu Warszawa.
 6. Brak kontaktu telefonicznego ze strony Dowództwa Garnizonu Warszawa oznacza przyznanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.
 7. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć wniosek osobiście w Dowództwie Garnizonu Warszawa. Dokumenty powinny być zapakowane w zaklejonej kopercie.
***
 
POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ
"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 30 września 2014 r. (Dz. Urz. Minista Obrony Narodowej poz. 317 z późn. zm.)

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pocztem chorągwianym Wojska Polskiego; pododdział bez pocztu sztandarowego lub pocztu chorągwianego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.
 
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych, generałów (admirałów) oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję o ewentualnym skierowaniu wojskowej asysty honorowej do udziału w ceremonii pogrzebowej, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów rządowych lub samorządowych, w tym Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Wojskowego Biura Historycznego.

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej: dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego; kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski; kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa; żołnierzy w służbie czynnej*; byłych żołnierzy zawodowych*; szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej) - decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

 *z wyłączeniem generałów i amirałów

Podejmując decyzję dotyczącą udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej, dowódca garnizonu zobowiązany jest zasięgnąć opinii:

 1. Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego w przypadku żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych, pracowników wojska lub byłych pracowników wojska urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 2. Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przypadku kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski.

Ponadto, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich lub innych właściwych organów rządowych lub samorządowych.

Dowództwo Garnizonu Warszawa dysponuje miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy. Zgodnie z Decyzją Nr 389/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy Dowódca Garnizonu Warszawa rozpatrując wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego, może udzielić zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na:

 1. Cmentarzu Komunalnym Północnym /kwatera A IV 7-8/ i Cmentarzu Komunalnym Południowym /kwatera 8 C/ w Warszawie - w celu pochowania żołnierza zmarłego w czasie pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej albo zmarłego byłego żołnierza, posiadającego odznaczenia (państwowe, resortowe) lub wyróżnienia związane ze służbą wojskową,
 2. Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie /kwatery urnowe: L II oraz kolumbarium: B 29; kwatery tradycyjne: F II, F III/ - w celu pochowania osoby zmarłej, odznaczonej Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtutti Militari, Orderem Odrodzenia Polski I lub II klasy lub Orderem Krzyża Wojskowego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub mianowanej przez niego na stopień wojskowy generalski (admiralski)*.

*w przypadku generałów (admirałów) po wcześniejszym uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:

 1. wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej
 2. dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego, legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca nadanie uprawnień kombatanckich, dokument potwierdzający tożsamość zmarłego/
 3. w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym – Warszawa, ul. Złota 5, tel. 261 879 004; 261 879 216; 261 879 359/

Wymagane dokumenty do udzielenia zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym w m.st. Warszawa:

 1. wypełniony wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym w m.st. Warszawa,
 2. dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku na Cmentarzu Komunalnym w m.st. Warszawa /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/,
 3. w przypadku żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania w Wojskowym Biurze Emerytalnym – Warszawa, ul. Złota 5, tel. /22/ 827-12-96/, dodatkowo /dotyczy przydzielenia miejsca grzebalnego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie/:
 4. zaświadczenie z Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP /ul. Wiejska 10, tel. /22/ 695-21-17, 695-22-17/ o nadaniu odznaczenia uprawniającego do pochówku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.