Deklaracja dostępności

Dowództwo Garnizonu Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Data publikacji strony internetowej: 2004.12.20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.09.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty i stanowi „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: ppłk Artur SAK, dgw.rzecznik@mon.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 261 879 603. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dowództwo Garnizonu Warszawa, kompleks przy Placu marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony Placu marsz. Józefa Piłsudskiego 4. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od strony Placu marsz. Józefa Piłsudskiego 4 znajduje się platforma dla wózków. Recepcja znajduje się w holu po prawej stronie od wejścia głównego. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynku (zabytkowy) nie wszystkie wejścia są całkowicie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dlatego wyznaczone jest pomieszczenie do przyjmowania interesantów z niepełnosprawnością ruchową po lewej stronie w holu od wejścia głównego. W budynku nie ma windy. Osoby odwiedzające DGW nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z recepcji i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.