Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w związku z realizacją zadań ustawowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą:

 

ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa

tel. 261-825-750, adres e-mail:dgrsz.iod@ron.mil.pl

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych pełni ppłk Jacek PRADELOK,

tel. 261 826 635, adres e-mail: dgrsz.iod@ron.mil.pl listownie: ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:

1)        dostępu do swoich danych osobowych,

2)        żądanie ich sprostowania,

3)        prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

4)        prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Podstawa prawna:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016 r.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCZA MONITORINGU WIZYJNEGO

   

1.         Informujemy, że na terenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych stosowany jest monitoring wizyjny.

2.         O stosowaniu monitoringu wizyjnego informuje widoczne oznakowanie, umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, tablicach informacyjnych, obiektach.

3.         Administratorem danych osobowych (wizerunku) jest Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą: ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa, tel. 261-825-750, adres e-mail: dgrsz.iod@ron.mil.pl.

4.         Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych pełni ppłk Jacek PRADELOK, tel. 261-826-635, adres e-mail: dgrsz.iod@ron.mil.pl, listownie: ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa.

5.         Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu — podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie zarządzanym przez administratora danych, zapewnienie właściwej ochrony obiektów i mienia.

6.         Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu i ochrony obiektów oraz organom porządkowym i administracji państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.         Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres niezbędny do rozstrzygnięcia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

8.         Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.         Zgoda na nagrywanie wizerunku i podanie danych są dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem zgody na wejście na teren jednostki lub obiektu.