Deklaracja dostępności

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/.

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Nie posiadamy formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe zawiera zakładka kontakt. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne pod adresem: https://archiwum-dgrsz.wp.mil.pl/. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Redaktor serwisu, rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 571 221 155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, kompleks ul. Żwirki i Wigury 103, 00-911 Warszawa. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Żwirki i Wigury. Do wejścia prowadzą schody. Biuro przepustek znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 103. Personel biura nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono do wejścia bramę nr 1 od ul. Żwirki i Wigury 103 przy biurze przepustek. Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie obok biura przepustek, do tej części prowadzą małe schodki, których nie można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Dla niepełnosprawnych przeznaczona jest toaleta w biurze przepustek. Do budynku sztabu prowadzą cztery wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Żwirki i Wigury. Brak podjazdu dla wózków. Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynków (także zabytkowych) budynki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby odwiedzające Dowództwo Generalne RSZ nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z biura przepustek i cały czas eskortują osoby przyjmujące. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W budynku DG RSZ nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Redakcja serwisu, rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl.