None

Podsumowanie działalności Patroli Saperskich i Grup Nurków Minerów styczeń-marzec 2021

W Siłach Zbrojnych funkcjonuje 44 patrole saperskie oraz dwie grupy nurków minerów. W I kwartale 2021 r. w ramach interwencyjnego systemu oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, zrealizowano 1099 zgłoszenia i podjęto ponad 33 tys. „śmiercionośnych” pozostałości wojennych.
Interwencyjne oczyszczanie terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego jest zadaniem ustawowym Sił Zbrojnych RP, a patrole saperskie i grupy nurków minerów są obecnie jedynymi komórkami organizacyjnymi zdolnymi do kompleksowego reagowania w przypadku wykrycia wojennych pozostałości wybuchowych (od przyjęcia zgłoszenia, poprzez podjęcie, transport po drogach publicznych oraz utylizację w miejscach do tego celu przeznaczonych).

Wszelkiego typu niewybuchy, niewypały oraz przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego nadal stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, pomimo tego że od zakończenia II Wojny Światowej minęło 75 lat to materiał wybuchowy w nich zawarty nie stracił swoich właściwości wybuchowych i w niektórych sytuacjach nawet niewielkie poruszenie takiego przedmioty grozi wybuchem !!!

Zasady postępowania w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów:

1.    Nie dotykać ich, nie przenosić, absolutnie nie manipulować przy nich.

2.    Zabezpieczyć miejsce znalezienia przed dostępem innych osób.

3.    Jak najszybciej zgłosić, dzwoniąc na Policję lub numer alarmowy.

Tekst: płk A. Talik, M. Matuszewska
Grafika: st. szer. Krystian Woźniak
02.04.2021