Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Zasady projektu

W każdej edycji  nauka w ramach projektu odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły). Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych.  Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa (EW). Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.
 
Korzyści dla uczniów
 
Zakwalifikowane do projektu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.
 
Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:
  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej dwa lata temu wprowadziło i nadal kontynuuje system dodatkowych korzyści dla uczniów i szkół w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły); wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania EW w CWKM wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).
 
Współpraca
 
Zaangażowanie resortu obrony narodowej w omawiany projekt podkreśla liczba instytucji i jednostek wojskowych zaangażowanych w jego realizację. To m.in. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej sprawująca nadzór merytoryczny nad procesem edukacyjnym uczniów, ponad 80 jednostek wojskowych realizujących szkolenie praktyczne uczniów oraz 82 wojskowe komendy uzupełnień wspierających szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. Wraz ze 124 szkołami z wszystkich edycji to razem ok. 300 podmiotów.
 
CWKM czy OPW?
 
Od IV edycji CWKM obejmuje wyłącznie te placówki oświatowe, które uczestniczyły w poprzednich edycjach. Takie rozwiązanie ma zapewnić ciągłość uczestnictwa kolejnych roczników uczniów w projekcie – stąd ograniczenie naboru wyłącznie do szkół już w nim uczestniczących. W kolejnych latach CWKM – tak jak każdy pilotaż – będzie wygaszany.

Do pobrania

 
Realizacja programu

Samokształcenie dla uczniów
Samokształcenie dla nauczycieli

Załączniki - regulamin mundurowy