WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

W GARNIZONACH

BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

 

Szczegółowe informacje na temat wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Gdynia znajdują się na stronie internetowej Komendy Portu Wojennego w Gdyni.

Zasięg terytorialny
Garnizon Siemirowice: gminy Cewice, Linia, Luzino, Łęczyce.

Garnizon Darłowo: miasto i gmina Sławno, miasto i gmina Darłowo, gmina Malechowo z powiatu sławieńskiego oraz gmina Mielno z powiatu koszalińskiego.

Wojskową asystę honorową według Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych RP wprowadzonego decyzją Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 roku może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista) poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

O udziale wojskowej asysty honorowej decyduje Dowódca Garnizonu. Wyznacza jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień Ceremoniału Wojskowego SZ RP. Nadmienia się, że decyzja dowódcy garnizonu o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową nie jest obligatoryjna.

 

Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Siemirowice należy kierować na adres:
 
Dowódca Garnizonu Siemirowice
kmdr pil. Paweł Smereka
84-313 Siemirowice


Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Darłowo należy kierować na adres:

Dowódca Garnizonu Darłowo
kmdr por. pil. Wojciech KOLICZKO
76-150 Darłowo

Dokumenty niezbędne do przydzielenia wojskowej asysty honorowej:

 
Uwaga! Jeżeli prośba dotyczy uroczystości pogrzebowej do wniosku należy dołączyć kopię aktu zgonu, życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby.

W przypadku uroczystości pogrzebowych istnieje możliwość zasięgnięcia opinii o osobie zmarłej i skonsultowania jej z przedstawicielami organizacji i środowisk kombatanckich, właściwymi organami rządowymi lub samorządowymi.

Osoby upoważnione do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej:
 
Garnizon Siemirowice
nieetatowy Komendant Garnizonu kmdr ppor. Marian WOLSKI
tel. 261-252-430
szef Sekcji Wychowawczej wz. kpt. Andrzej WYGONNY
tel. 261-252-184
Oficer Dyżurny Jednostki
tel. 261-252-002
 
Garnizon Darłowo
nieetatowy Komendant Garnizonu kpt. Sławomir TARKOWSKI
tel. 261-237-275

Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa, adres: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, faks: 261-873-259.