Polityka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest priorytetem we wszystkich działaniach Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wywiera największy wpływ na realizację postawionych zadań z zachowaniem najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa lotów poprzez proaktywne działania w ramach zarządzania systemem bezpieczeństwa lotów (SBL). Operacje lotnicze są realizowane z zachowaniem polityki bezpieczeństwa i odpowiadają narodowym i międzynarodowym normom.

Dowódca, kadra kierownicza,i wszyscy żołnierze oraz pracownicy BLMW są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i zapewnienie, że wszelkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa są przestrzegane i stosowane. Przedstawioną politykę bezpieczeństwa realizujemy przez:

 • zapewnienie warunków bezpiecznej realizacji zadań lotniczych;
 • zaangażowanie dowództwa BLMW w zarządzanie bezpieczeństwem;
 • obniżenie ryzyka wykonywania zadań lotniczych do rozsądnego poziomu, który gwarantuje ich bezpieczne wykonywanie;
 • rozwijanie i upowszechnianie kultury bezpieczeństwa we wszystkich realizowanych zadaniach, promowanie znaczenia i wartości efektywnego zarządzania bezpieczeństwem;
 • zagwarantowanie, że BLMW posiada dobrze przygotowany i przeszkolony personel kierowniczy, aby wprowadzić i realizować strategię i politykę bezpieczeństwa;
 • prowadzenie przeglądów stanu bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie podjęcia stosownych działań naprawczych;
 • zapewnienie, że stosowanie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem w BLMW jest integralną częścią działalności lotniczej, a naszym celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu standardów bezpieczeństwa;
 • bezwzględne egzekwowanie od personelu lotniczego przestrzegania przepisów lotniczych, dyscypliny na ziemi i w trakcie realizacji zadań w powietrzu;
 • nieakceptowanie świadomych naruszeń przepisów, procedur oraz działań wynikłych zrażącego zaniedbania;
 • stwarzanie pozytywnej atmosfery bezpieczeństwa lotów orazstosowanie zasad kultury sprawiedliwego traktowania;
 • respektowanie poufności dobrowolnego systemu zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa lotów;
 • poddawanie wnikliwej analizie przyczyn zdarzeń lotniczych oraz określanie propozycji działań profilaktycznych;
 • analizowanie niesprawności statków powietrznych celem minimalizowania zagrożeń bezpieczeństwa lotów z przyczyn technicznych;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa lotów, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki eksploatowanych statków powietrznych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem SBL;
 • dokonywanie w cyklu rocznym przeglądu zarządzania SBL na podstawie wyników przeprowadzonych audytów i kontroli.
 

Priorytety i cele bezpieczeństwa Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Głównym celem bezpieczeństwa Brygady Lotnictwa MW jest zapobieganie wypadkom lotniczym poprzez identyfikację zagrożeń i ryzyk (działania proaktywne), które mogą mieć wpływ na organizację, w taki sposób, żeby można było zastosować odpowiednie środki ograniczające ryzyko do tak niskiego poziomu, jak to jest rozsądnie możliwe (ALARP –as lows are asonably practicable).

Ponadto:

 • bezwzględne przestrzeganie przez personel lotniczy przepisów lotniczych i dyscypliny na ziemi i w trakcie realizacji zadań w powietrzu;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, której celem jest zmniejszenie ryzyka związanego z realizacją zadań lotniczych, a szczególnie udziału czynnika ludzkiego w zdarzeniach lotniczych;
 • stwarzanie pozytywnej atmosfery bezpieczeństwa lotów poprzez zachęcanie do zgłaszania zdarzeń bądź informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów, przy jednoczesnym określeniu granicy pomiędzy zachowaniem dopuszczalnym, a zachowaniem nie do zaakceptowania

Realizacja polityki bezpieczeństwa jest priorytetowym celem personelu BLMW.

 

 

Poufny, dobrowolny system zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa lotów


Oprócz obowiązkowego systemu raportowania, w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej ustanawia się poufny, dobrowolny system zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa lotów. Zgłoszenie należy przesłać na wybrany adres e-mail personelu Pionów Bezpieczeństwa Lotów za pomocą sieci MIL-WAN, SI ARCUS, fax, e-mail lub przekazać osobiście do:


w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej:

Starszego Inspektora BL BLMW - tel. 261 268 123; e-mail: s.skrajny@gdynia.ron.int,
Inspektora BL BLMW - tel. 261 268 793; e-mail: a.beczek@gdynia.ron.int.

w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych:
Szefa Oddziału BL DG RSZ - fax: 261 826 753; e-mail: obl_dgrsz@ron.int

w Inspektoracie MON ds. BL:
Szefa Inspektoratu MON ds. BL - fax: 261 572 589; e-mail: inspektoratmonbl@wp.mil.pl

 

W celu zgłoszenia zagrożenia należy wykorzystać formę raportu


Personel Pionu Bezpieczeństwa Lotów BLMW, DG RSZ, Inspektoratu MON ds. BL będzie chronił zgłaszającego uwzględniając poufność zgłaszanych informacji oraz zasady ochrony danych osobowych. Respektowanie zasady ochrony zgłaszającego zagrożenia bezpieczeństwa lotów deklaruje Dowódca BLMW w swojej polityce bezpieczeństwa lotów.


Przedmiotem analiz komórki bezpieczeństwa lotów są wszystkie nie anonimowe informacje, które mogły, mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotóww lotnictwie wojskowym. Po rozpatrzeniu informacji osoba z komórki bezpieczeństwa lotów sporządza notatkę zawierającą opis problemu i jej opinię w tej sprawie. Notatka sporządzona jest z uwzględnieniem poufności zgłaszanych informacji oraz zasady ochrony danych osobowych. W razie potrzeby komórka bezpieczeństwa lotów przedstawia DowódcyBLMW propozycję odpowiednich działań profilaktycznych związanych ze zgłoszonym problemem. Notatka podlega archiwizacji. Osobie zgłaszającej przysługuje prawo otrzymania informacji o rozpatrzeniu zgłoszenia. Raz na pół roku osoba funkcyjna komórki bezpieczeństwa lotów sporządza notatkę zbiorczą z funkcjonowania sytemu, w szczególności uwzględniając w niej liczbę odnotowanych zgłoszeń i ich krótki opis uniemożliwiający identyfikację zgłaszającego i szczegółów zgłaszanych przez niego informacji. Notatkę tę załącza się do analiz okresowych stanu bezpieczeństwa lotów. Informacje anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Zobacz także:

Loty dronami w MATZ Oksywie oraz Pokazy laserowe, sztuczne ognie, balony i lampiony.