Biuletyn Informacji Publicznej

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

 

Biuletyn Informacji Publicznej DBLMW jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
  • Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jednostką wojskową podległą Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowództwo BLMW rozpoczęło funkcjonowanie z dniem 1 listopada 1994 r. na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 053/Org. z 27.07.1994 r. oraz rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej nr 076 z 25.08.1994 r.

 


 

Dowództwo BLMW jest jednostką przeznaczoną do przygotowania i utrzymania w gotowości do działania podległych sił i środków w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Główna rola Dowództwa BLMW polega na dowodzeniu, zarządzaniu, administrowaniu i nadzorze planowania i organizacji szkolenia oraz zabezpieczenia i funkcjonowania podległych jednostek:

  • 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach;
  • 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie.

 

Osoby sprawujące funkcje: Dowództwo

 


Skargi i Wnioski
Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie pod nr telefonu 261 268 100.

 


Udostępnianie informacji publicznej
W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: blmw.rzecznik@ron.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).


Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej BLMW pod adresem www.blmw.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).

W ramach udostępniania informacji publicznej nie będą udzielane porady prawne.
Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

Informacje o podmiocie:

Nazwa: Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Adres: ul. Zielona, 81-197 Gdynia
Telefon: 261 268 100
Fax: 261 268 420
e-mail: blmw.rzecznik@ron.mil.pl
Strona internetowa: www.blmw.wp.mil.pl 

 

wzór wniosku


 

Zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., nr 204, poz. 1195) Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania. Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie BIP BLMW jest bezpłatne. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP BLMW udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).


wzór wniosku

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczące centralnego repozytorium wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

 


Redakcja BIP

kmdr ppor. Marcin Braszak
Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
ul. Zielona, 81-197 Gdynia
tel. 261 268 527
e-mail: blmw.rzecznik@ron.mil.pl