ZESPÓŁ DYDAKTYKI

 

Zespół Dydaktyki (ZD) jest pozawydziałową (ogólnouczelnianą) jednostką organizacyjną Akademii o charakterze dydaktycznym, podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. dydaktycznych. Głównymi zadaniami zespołu są:

  • Prowadzenie działalności dydaktycznej z podchorążymi i słuchaczami AWL z obszaru metodyki szkolenia i działalności szkoleniowo-metodycznej w wojsku.
  • Planowanie, organizacja i nadzór nad przebiegiem praktyk wojskowych podchorążych i słuchaczy.
  • Planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności metodycznej w Akademii;
  • Prowadzenie procedur i dokumentacji związanej z wyłonieniem Prymusa i trzech pierwszych lokat spośród absolwentów AWL.
  • Prowadzenie procedur i dokumentacji związanej z wyłonieniem laureatów Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich za rok akademicki.
  • Przygotowanie obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
 
KONTAKT:
  
KIEROWNIK ZESPOŁU DYDAKTYKI
kpt. Sebastian MARKIEWICZ
tel.: 261 658 101
sebastian.markiewicz@awl.edu.pl