Zakres konsultacji psychologicznych

 

Konsultacje psychologiczne w Akademii obejmują w szczególności:

 1. Udzielanie porad i indywidulanej pomocy psychologicznej żołnierzom, pracownikom Akademii i ich rodzinom oraz podchorążym i studentom zgłaszającym się z problemami osobistymi oraz przejawiającym trudności adaptacyjne.
 2. Zapewnienie psychologicznego wsparcia osobom w kryzysie i po wydarzeniach traumatycznych.
 3. Podejmowanie, stosownie do potrzeb, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz uczestniczenie w pracach doraźnie powoływanych komisji i zespołów interwencji kryzysowej.
 4. Udzielanie konsultacji kadrze dowódczej i kierowniczej w zakresie:
  • pomocy w rozwiązywaniu problemów służbowych podwładnych,
  • doskonalenia umiejętności poznawania podwładnych, w tym rozpoznawania stanów kryzysu psychologicznego i adekwatnego do nich reagowania,
  • konsultacji dotyczących optymalizacji procesu dowodzenia i kierowania oraz budowania zespołów zadaniowych.
 5. Prowadzenie szkoleń dla żołnierzy zawodowych i pracowników Akademii oraz żołnierzy służby kandydackiej w obszarach: umiejętności dowodzenia, kierowania zespołami ludzkimi, pracy z podwładnymi, budowania zespołu oraz w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania patologiom w relacjach międzyludzkich takich jak mobbing, dyskryminacja itp.
 6. Upowszechnianie wiedzy z zakresu psychoedukacji m.in:
  • radzenia sobie ze stresem, emocjami i kryzysem psychologicznym,
  • profilaktyki uzależnień, zachowań agresywnych i autoagresywnych,
  • rozwiązywania konfliktów, profilaktyki wypalenia zawodowego itp.

 

Tematyka szkoleń dostosowywana jest również do bieżących potrzeb.

Możliwie jest również realizowanie szkoleń o innej tematyce z zakresu psychologii  na wniosek zainteresowanych.