WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 • DOWODZENIE - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

   

  Dla kogo?

  Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej do szczeblu plutonu.
   
  Studia przygotowują kandydatów na żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej na szczeblu plutonu. Ponadto gwarantują podchorążym zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).
   
  Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” realizowane są na Wydziale Zarządzania. 

   

  W jakiej specjalności?

  Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w następujących grupach osobowych i specjalnościach wojskowych:

  • pancerno-zmechanizowanej, specjalność pancerna
  • pancerno-zmechanizowanej, specjalność zmechanizowana
  • aeromobilnej
  • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria rakietowa
  • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria lufowa
  • rozpoznania ogólnego
  • artylerii przeciwlotniczej

  Co zawiera program studiów?

  Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” mają charakter studiów zawodowych i dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej w zakresie dowodzenia pododdziałem. Studenci kierunku „Dowodzenie” otrzymują solidne przygotowanie z zakresu teorii i strategii zarządzania, stosunków międzynarodowych, historii, w tym historii sztuki wojennej, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego, które mają istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. Jednak zasadnicza część programu studiów jest ukierunkowana na osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk dowódczych w jednostkach organizacyjnych i instytucjach wojska.
   
  Jednolite studia magisterskie na kierunku „Dowodzenie” zapewniają nowoczesną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, jak również wiedzę specjalistyczną niezbędną do dowodzenia plutonem rodzaju wojsk. Ponadto prowadzą do nabycia określonych umiejętności charakteryzujących przyszły zawód oraz do ukształtowania odpowiednich postaw i cech osobowo-zawodowych. Powyższe kwalifikacje i kompetencje dają podstawę do pracy na stanowiskach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, do prowadzenia własnej działalności oraz pełnienia funkcji oficera - dowódcy plutonu rodzaju wojsk.
   
  Program studiów zakłada także odbycie dwóch praktyk zawodowych o łącznym okresie 6 miesięcy. Są one realizowane zarówno w Akademii, jak i w jednostkach wojskowych.
   

  Studia trwają 10 semestrów i obejmują ok. 5000 godz.

   

  Co oferujemy?

  • Nowoczesny program studiów.
  • Kształcenie predyspozycji przywódczych.
  • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
  • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
  • Szeroką gamę zajęć sportowych.
  • 500 godzin zajęć z języka angielskiego.

  a także:

  • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
  • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
  • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w Scientific Journal of the Military University of Land Forces
  • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

   

  Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

   

  Co po ukończeniu studiów?

  • Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową. 
  • Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych. 
  • Możliwość realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.

    

 • INFORMATYKA - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
  Dla kogo?
  Studia na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych i przygotowują do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej (instytucji wojskowej), dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej do szczebla plutonu. Gwarantują zdobycie nowoczesnej i utylitarnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zadań na pierwszych stanowiskach służbowych w korpusie osobowym łączności i informatyki w charakterze oficera-specjalisty (młodszego inżyniera, młodszego informatyka).
   
  Studia na kierunku „Informatyka” realizowane są na Wydziale Zarządzania.
   
  W jakiej specjalności?
  Studia na kierunku „Informatyka” realizowane są w specjalności „Eksploatacja systemów informatycznych”, w korpusie osobowym łączności i informatyki, grupie osobowej eksploatacja systemów informatycznych.
   
  Co zawiera program studiów?
  Studia na kierunku „Informatyka” są studiami o profilu praktycznym. Wobec tego charakteryzują się zwiększoną liczbą godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe (specjalistyczne), a także zajęcia w centrach szkolenia (jednostkach/instytucjach wojskowych) związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym.
   
  Studia dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie eksploatacji systemów i sieci informatycznych. Studenci otrzymują solidne przygotowanie z zakresu matematyki i fizyki (stanowiących podstawę kierunku technicznego), teorii informatyki, elementów układów logicznych, cyfrowych i sensorów, z uwzględnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej elektroniki i elektrotechniki, niezbędnej do właściwej i bezpiecznej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego.
   
  Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, elementami cyberbezpieczeństwa oraz programowania strukturalnego i obiektowego, jak również kompetencje związane z tworzeniem skryptów automatyzujących zarządzanie sieciami i systemami teleinformatycznymi.
   
  Zasadnicza część programu studiów ukierunkowana jest na osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk dowódczych i specjalistyczno-inżynierskich w jednostkach (instytucjach) wojskowych w ramach stanowisk umiejscowionych w korpusie osobowym łączności i informatyki.
   
  Absolwent studiów wojskowych na kierunku „Informatyka” będzie nie tylko wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie eksploatacji systemów informatycznych, ale będzie również przejawiał odpowiednie postawy i cech osobowo-zawodowe niezbędne dla każdego oficera. Wyposażony zostanie w umiejętności przywódcze oraz wiedzę z zakresu podstaw dowodzenia, taktyki ogólnej, wsparcia ogniowego, teorii i praktyki strzelań oraz innych kompetencji dowódczych.
   
  Co oferujemy?
  • Nowoczesny program studiów.
  • Zajęcia w nowych specjalistycznych laboratoriach i pracowniach.
  • Kształcenie predyspozycji przywódczych.
  • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
  • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
  • Szeroką gamę zajęć sportowych.
  • 500 godzin zajęć z języka angielskiego.
  a także:
  • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
  • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
  • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w Scientific Journal of the Military University of Land Forces
  • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.
   
  Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.
   
  Co po ukończeniu studiów wojskowych?
  Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową. 
   
  Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych. 
   
  Możliwość realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.
   
 • LOGISTYKA I STOPNIA

   

  Dla kogo?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu logistycznego lub młodszego oficera finansowego, po ukończeniu studiów drugiego stopnia.
   
  Studia gwarantują zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Ponadto przygotowują słuchaczy do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania.

   

  W jakiej specjalności?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w korpusie osobowym logistyki w grupie osobowej ogólnologistycznej.

   

  Co zawiera program studiów?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” mają charakter studiów zawodowych. Dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania pracy zawodowej w zakresie dowodzenia pododdziałem oraz prowadzenia działalności ekonomiczno-finansowej, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studenci kierunku „Logistyka” otrzymują solidne przygotowanie z teorii i strategii zarządzania, zarządzania łańcuchem dostaw, historii – w tym historii Polski oraz sztuki wojennej, rachunkowości, finansów i zamówień publicznych, systemów i technologii informatycznych w logistyce, logistyki w sytuacjach kryzysowych, gospodarki wojskowej. Zasadnicza część programu studiów – moduł specjalistyczny – ukierunkowana jest na osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk dowódczych w jednostkach wojskowych.
   
  Program studiów zakłada także odbycie dwóch praktyk zawodowych o łącznym okresie 6 miesięcy. Są one realizowane zarówno w Akademii, jak i w jednostkach wojskowych.
   

  Studia trwają 6 semestrów i obejmują ok. 3800 godz.

   

  Co oferujemy?

  • Nowoczesny program studiów.
  • Kształcenie predyspozycji przywódczych i umiejętności logistycznych.
  • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
  • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
  • Szeroką gamę zajęć sportowych.
  • 360 godzin zajęć z języka angielskiego.

  a także:

  • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
  • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
  • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w Scientific Journal of the Military University of Land Forces
  • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

   

  Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

   

  Co po ukończeniu studiów?

  Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”.

   

 • ZARZĄDZANIE II STOPNIA

   

  Dla kogo?

  Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów studiów wojskowych pierwszego stopnia na kierunkach „Dowodzenie” (naboru 2018 i 2019) oraz „Logistyka”.

   

  Studia przygotowują kandydatów na żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej na szczeblu plutonu. Ponadto gwarantują podchorążym zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

   

  W jakiej specjalności?

  Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w następujących grupach osobowych i specjalnościach wojskowych:

  • pancerno-zmechanizowanej, specjalność pancerna
  • pancerno-zmechanizowanej, specjalność zmechanizowana
  • aeromobilnej
  • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria rakietowa
  • rakietowej i artylerii, specjalność artyleria lufowa
  • rozpoznania ogólnego
  • artylerii przeciwlotniczej
  • rozpoznania i likwidacji skażeń
  • ogólnologistycznej

   

  Co zawiera program studiów?

  Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” zapewniają nowoczesną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, jak również wiedzę specjalistyczną niezbędną do dowodzenia plutonem rodzaju wojsk. Ponadto prowadzą do nabycia określonych umiejętności charakteryzujących przyszły zawód oraz do ukształtowania odpowiednich postaw i cech osobowo-zawodowych. Powyższe kwalifikacje i kompetencje dają podstawę do pracy na stanowiskach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, do prowadzenia własnej działalności oraz pełnienia funkcji oficera - dowódcy plutonu rodzaju wojsk.
   
  Program studiów zakłada także odbycie dwunastotygodniowej praktyki zawodowej. Jest ona realizowana zarówno w Akademii, jak i w jednostkach wojskowych.
   

  Studia trwają 4 semestry i obejmują ok. 2000 godz.

   

  Co oferujemy?

  • Nowoczesny program studiów.
  • Kształcenie predyspozycji przywódczych.
  • Kształcenie i doskonalenie umiejętności dowódczych.
  • Zajęcia praktyczne na strzelnicy, poligonie, w centrach szkolenia oraz wytypowanych instytucjach i jednostkach wojskowych.
  • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
  • Szeroką gamę zajęć sportowych.
  • 150 godzin zajęć z języka angielskiego.

  a także:

  • Spotkania z wybitnymi dowódcami, ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
  • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
  • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w Scientific Journal of the Military University of Land Forces
  • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

   

  Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

   

  Co po ukończeniu studiów?

  • Zapewniona praca na stanowisku dowódcy plutonu lub równorzędnym w jednostkach i instytucjach wojskowych, zgodnie ze specjalnością wojskową.
  • Możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz szkoleń specjalistycznych przewidzianych dla oficerów młodszych.
  • Możliwość realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.