WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH

  Dwusemestralne studia podyplomowe

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH

  (obecnie studia nie są realizowane)

   

   

  Jakie kompetencje zawodowe mogą uzyskać absolwenci studiów?

  • znajomość struktur i zadań krajowego systemu zarządzania kryzysowego;
  • znajomość zasad i procedur organizowania systemu ratownictwa medycznego;
  • umiejętność efektywnego działania w składzie zespołów zarządzania kryzysowego różnych szczebli;
  • umiejętności kierowania organizacją w sytuacjach kryzysowych o charakterze zarówno militarnym, jak i niemilitarnym;
  • umiejętność analizowania ryzyka zagrożeń i projektowania procedur bezpieczeństwa dla organizacji;
  • znajomość zasad współdziałania instytucji cywilnych z „komponentem wojskowym” w ramach krajowego (i regionalnego) systemu zarządzania kryzysowego.

   

  Do kogo adresujemy naszą ofertę?

  Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

  • pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania kryzysowego;
  • funkcjonariuszy „służb mundurowych” (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej);
  • pracowników szeroko rozumianej sfery biznesowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne i informacyjne organizacji;
  • innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

   

  Jaka jest tematyka zajęć?

  Zajęcia mają w większości charakter ćwiczeniowy (treningowy), w tym także w terenie, z wykorzystaniem sprzętu łączności i standardowego wyposażenia Centrów Zarządzania Kryzysowego i Zespołów Zarządzania Kryzysowego. Słuchacze są także praktycznie zapoznawani z procedurami zarządzania kryzysowego na stanowiskach dowodzenia. Szczególną uwagę przywiązujemy do doskonalenia działań zespołowych podczas rozwiązywania procedur, oceny ryzyka i zagrożeń oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Słuchacze studiów będą mieli unikalną w skali krajowej możliwość realizowania ćwiczenia na komputerowych symulatorach zagrożeń (powodzie, pożary, katastrofy naturalne itp.) dostępnych w Akademii.

   

  Szczegółowa tematyka zajęć jest następująca:

  Semestr I

   

  Przedmiot

  Liczba godzin

  1.       

  Teoria i praktyka zarządzania kryzysowego

  10

  2.       

  Prawne aspekty zarządzania kryzysowego

  6

  3.       

  Klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń

  8

  4.       

  Planowanie w zarządzaniu kryzysowym

  10

  5.       

  Proces decyzyjny w sytuacji kryzysowej

  10

  6.       

  Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych

  8

  7.       

  Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

  8

  8.       

  Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych

  6

  9.       

  Bezpieczeństwo publiczne

  8

  10.   

  Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych

  8

  11.   

  Komunikacja społeczna i media w zarządzaniu kryzysowym

  6

  12.   

  Organizacja działania zespołowego i przywództwo

  8

  13.   

  Prowadzenie akcji ratowniczych

  8

  14.   

  Seminarium dyplomowe

  6

  Semestr 2

   

  Przedmiot

  Liczba godzin

  1.       

  Bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne

  12

  2.       

  Organizacja i funkcjonowanie systemów ratowniczych

  10

  3.       

  Standardowe procedury operacyjne

  14

  4.       

  Obrona cywilna

  6

  5.       

  Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

  8

  6.       

  Łączność i informatyczne wspomaganie zarządzania kryzysowego

  8

  7.       

  Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego - sztabów kryzysowych

  8

  8.       

  Komputerowe modelowanie i symulacja zagrożeń oraz sytuacji kryzysowej

  8

  9.       

  Gra decyzyjna w centrum zarządzania kryzysowego

  10

  10.   

  Seminarium dyplomowe

  6

   

  Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

  Do realizacji studiów podyplomowych skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania kryzysowego. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie oceny zagrożeń, szacowania ryzyka i praktycznego zarządzania kryzysowego. Wśród wykładowców są także osoby aktualnie zatrudnione w zespołach kierowania kryzysowego, systemach ratownictwa medycznego oraz zespołach bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kwalifikacje kadry są gwarantem wysokiej jakości produktu edukacyjnego i dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości w skali zarówno globalnej, jak i sytuacji wewnętrznej kraju.

   

  Co oferujemy słuchaczom?

  Słuchacze studiów otrzymają podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także bez ograniczeń korzystać z biblioteki i czytelni znajdującej się na terenie Akademii.

   

  Jaka jest organizacja zajęć?

  Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, seminariów, ćwiczeń oraz e-learningu) prowadzonych w systemie niestacjonarnym. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w systemie dwudniowych (sobotnio – niedzielnych) zjazdów raz w miesiącu.

   

  Jakie są warunki ukończenia studiów?

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem, napisanie pracy dyplomowej (końcowej) pod kierunkiem promotora i pozytywnie zdany egzamin końcowy.

   

  Jakie świadectwo otrzymują absolwenci studiów?

  Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   

  Jakie są opłaty?

  Wysokość opłat reguluje obowiązujący w danym roku akademickim Rozkaz Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych w sprawie cennika usług edukacyjnych.

   

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

  Dwusemestralne studia podyplomowe

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

   

   

  Jakie kompetencje zawodowe mogą uzyskać absolwenci studiów?

  W trakcie dwusemestralnych studiów podyplomowych absolwenci winni uzyskać następujące kompetencje zawodowe (specjalnościowe).

   

  W zakresie wiedzy:

  • znajomość systemów bezpieczeństwa państwa i systemów zarządzania kryzysowego w jednostkach wojskowych szczebla taktycznego i operacyjnego;
  • znajomość systemów i procedur zarządzania (dowodzenia) na stanowiskach sztabowych w pododdziałach, oddziałach i związkach taktycznych zaszeregowanych do stopnia majora; 
  • znajomość systemów i procedur zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatowych, miejskich i wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

  W zakresie umiejętności:

  • skuteczne działanie w składzie zespołów zarządzania kryzysowego różnych szczebli;
  • kierowanie (dowodzenie) strukturą wojskową w sytuacjach kryzysowych o charakterze zarówno militarnym, jak i niemilitarnym;
  • analizowanie zagrożeń i projektowanie działań militarnych na szczeblu taktycznym;
  • skuteczne projektowanie i realizowanie procedur oraz zorganizowane działanie w sytuacjach kryzysowych;
  • organizowanie systemu dowodzenia na szczeblu taktycznym;
  • współdziałanie w ramach struktur jednostek wojskowych z administracją państwową i samorządową w ramach krajowego (i regionalnego) systemu zarządzania kryzysowego.

   

  Do kogo adresujemy naszą ofertę?

  Studia są przeznaczone dla oficerów pełniących zawodową służbę wojskową, wyznaczonych na stanowiska sztabowe w pododdziałach, oddziałach i związkach taktycznych, zaszeregowanych do stopnia majora, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla tych oficerów, dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku. Kwalifikowanie na studia podyplomowe jest realizowane przez właściwe organy wojskowe w ramach systemu doskonalenia kadr Sił Zbrojnych RP.

   

  Jaka jest tematyka zajęć?

  Zajęcia mają w większości charakter ćwiczeniowy (treningowy), w tym także w terenie, z wykorzystaniem sprzętu łączności i standardowego wyposażenia sztabów na szczeblu taktycznym. Słuchacze są także praktycznie zapoznawani z procedurami obowiązującymi na stanowiskach dowodzenia. Szczególną uwagę przywiązujemy do doskonalenia działań zespołowych podczas rozwiązywania procedur, oceny ryzyka i zagrożeń oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Słuchacze studiów będą mieli unikalną w skali krajowej możliwość realizowania ćwiczenia na komputerowych symulatorach podstawowych działań bojowych, jakie są na wyposażeniu Akademii.

   

  Szczegółowa tematyka zajęć jest następująca:

  Semestr I

   

  Przedmiot

  Liczba godzin

  1. 

  Teoria i praktyka zarządzania kryzysowego

  10

  2. 

  Prawne aspekty zarządzania kryzysowego

  6

  3. 

  Klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń

  8

  4. 

  Planowanie w zarządzaniu kryzysowym

  10

  5. 

  Proces decyzyjny w sytuacji kryzysowej

  10

  6. 

  Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych

  8

  7. 

  Struktury i zadania organizacji wojskowych

  12

  8. 

  Procedury zarządzania-dowodzenia organizacją wojskową

  10

  9. 

  Systemy wsparcia organizacji wojskowej

  14

  10. 

  Zarządzanie logistyczne w organizacji wojskowej

  12

  11. 

  Łączność i informatyka - wspomaganie zarządzania organizacją wojskową 

  14

  12. 

  Gra decyzyjna dla wybranych elementów organizacji wojskowej 

  30

  13. 

  Seminarium dyplomowe

  6

   Semestr 2

   

  Przedmiot

  Liczba godzin

  1. 

  Bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne

  12

  2. 

  Organizacja i funkcjonowanie systemów ratowniczych

  10

  3. 

  Standardowe procedury operacyjne

  14

  4. 

  Proces decyzyjny w zagrożeniach militarnych na szczeblu oddziału

  34

  5. 

  Proces planowania współpracy organizacji wojskowej z otoczeniem

  30

  6. 

  Doskonalenie zasobów ludzkich w organizacji wojskowej

  24

  7. 

  Proces decyzyjny w działaniach stabilizacyjnych na szczeblu oddziału

  20

  8. 

  Seminarium dyplomowe

  6

   

  Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

  Do realizacji studiów podyplomowych skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania (dowodzenia), w tym zwłaszcza zarządzania kryzysowego. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dowodzenia organizacją wojskową na szczeblu taktycznym.

   

  Co oferujemy słuchaczom?

  Słuchacze studiów otrzymają podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także bez ograniczeń korzystać z biblioteki i czytelni znajdującej się na terenie Akademii. 

   

  Jaka jest organizacja zajęć?

  Program studiów obejmuje 300 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, seminariów, ćwiczeń oraz e-learningu) prowadzonych w systemie niestacjonarnym. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w systemie trzydniowych (piątek-sobota-niedziela) zjazdów raz w miesiącu.

   

  Jakie są warunki ukończenia studiów?

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem, napisanie pracy dyplomowej (końcowej) pod kierunkiem promotora i pozytywnie zdany egzamin końcowy.

   

  Jakie świadectwo otrzymują absolwenci studiów?

  Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   

  Jakie są opłaty?

  Wysokość opłat reguluje obowiązujący w danym roku akademickim Rozkaz Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych w sprawie cennika usług edukacyjnych.

   

  Jakie są warunki przyjęcia?

  W sprawie warunków przyjęcia na studia podyplomowe prosimy skontaktować się z organem kadrowym w jednostce (instytucji) wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową.

   

 • INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
  Dwusemestralne studia podyplomowe
  INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
  (obecnie studia nie są realizowane)

   

   

  Jakie kompetencje zawodowe mogą uzyskać absolwenci studiów?

  Absolwenci uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań i obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach w instytucjach administracji państwowej jak i w sektorze prywatnym.

  W trakcie studiów absolwenci powinni uzyskać następujące kompetencje:

  • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej systemów informatycznych zarządzania wiedzą.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie paradygmatów oraz języków programowania.
  • Poznanie problematyki zarządzania usługami w chmurze.
  • Znajomość zasad planowania badania statystycznego, opracowania oraz interpretacji eksperymentów.
  • Umiejętność przygotowywania danych do transmisji i odbioru uwzględniając ograniczenia medium transmisyjnego oraz dynamikę zmian technologii stosowanych rozwiązań.
  • Doskonalenie bezpieczeństwa zasobów danych oraz wiedzy z wykorzystaniem kryptografii oraz podejścia systemowego.

   

  Do kogo adresujemy naszą ofertę?

  Studia podyplomowe „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą” przeznaczone są dla osób cywilnych jak i żołnierzy zawodowych posiadających co najmniej wykształcenie drugiego stopnia.

   

  Jaka jest tematyka zajęć?

   

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

  Semestr I

  1. Metody planowania i analizy eksperymentów 30
  2. Ochrona informacji i jej aspekty prawne 18
  3. Teoria informacji i kodowania 30
  4. Architektura chmur obliczeniowych 30
  5. Prawo własności intelektualnej w informatyce i technice 14
  6. Projekt przejściowy zespołowy 22

  Semestr II

  7. Bezpieczeństwo systemów zarządzania wiedzą 30
  8. Systemy zarządzania wiedzą 30
  9. Systemy wspomagania decyzji i symulacja komputerowa 30
  10. Internet rzeczy, ludzi i usług 30
  11. Projekt przejściowy zespołowy 22

   

  Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

  Do realizacji studiów podyplomowych skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania oraz informatyki. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie zarządzania, informatyki, automatyki i robotyki.

   

  Co oferujemy studentom?

  Słuchacze studiów otrzymają podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także bez ograniczeń korzystać z biblioteki i czytelni znajdującej się na terenie Akademii.

   

  Jaka jest organizacja zajęć?

  Program studiów obejmuje 286 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, projektów oraz seminariów) prowadzonych w systemie niestacjonarnym. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone w systemie trzydniowych (piątek-sobota-niedziela) zjazdów raz w miesiącu. Liczba godzin dydaktycznych w ciągu jednego dnia zjazdowego wynosi od 8 do 10 godzin.

   

  Jakie są warunki ukończenia studiów?

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań określonych w programie studiów w tym przedłożenie projektu końcowego. Projekt jest opracowaniem autorskim słuchacza, a jej temat i problematyka powinny być zgodne z kierunkiem studiów podyplomowych. Przygotowanie projektu przebiega w ustalonych terminach i pod nadzorem promotora.

   

  Jakie świadectwo otrzymają absolwenci studiów?

  Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   

  Jakie są opłaty?

  Wysokość opłat reguluje obowiązujący w danym roku akademickim Rozkaz Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych w sprawie cennika usług edukacyjnych.