WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - STUDIA CYWILNE

PLANY STUDIÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE BIP AWL:
https://awl.bip.gov.pl/edycja-2020/plany-studiow-wz-edycja-2020.html

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - STUDIA CYWILNE

 • STUDIA CYWILNE I STOPNIA - INFORMATYKA

   

  Dla kogo?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę specjalistyczną, umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach administratorów sieci i systemów teleinformatycznych oraz inżynierów w zakresie cyberbezpieczeństwa w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych.

   

  W jakich specjalnościach?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Informatyka” realizowane są w następujących specjalnościach:

  • Systemy i sieci informatyczne
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

  Wybór specjalności przez studentów następuje po czwartym semestrze studiów.

   

  Co zawiera program studiów?

  Studia na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym w specjalnościach „Systemy i sieci informatyczne” oraz „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” przygotowują absolwentów do wykonywania zadań w warunkach zarówno rynku cywilnego, jak i instytucji wojskowej. Gwarantują zdobycie nowoczesnej i utylitarnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach pracy takich jak inżynier-informatyk oraz specjalista w zakresie administrowania sieciami i/lub cyberbezpieczeństwa.

   

  Studenci kierunku „Informatyka” otrzymują solidne przygotowanie z matematyki i fizyki (stanowiących podstawę kierunku technicznego), teorii informatyki, podstaw sieci i systemów, z uwzględnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej pracy na urządzeniach sieciowych, w tym zarządzania bezpieczeństwem w sieciach.

   

  Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z systemami operacyjnymi, monitorowaniem anomalii sieciowych, elementami baz danych oraz programowania strukturalnego i obiektowego, jak również kompetencje związane z tworzeniem skryptów automatyzujących zarządzanie sieciami i systemami teleinformatycznymi.

   

  Moduł specjalnościowy, stanowiący istotną część programu studiów, ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy zarówno w środowisku cywilnym, jak i instytucjach resortu obrony narodowej.

   

  Absolwent studiów cywilnych na kierunku „Informatyka” będzie nie tylko wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie administrowania systemami i sieciami teleinformatycznymi lub zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, ale zostanie również wyposażony w tzw. kompetencje miękkie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przywódczych oraz wiedzy z zakresu socjotechniki.

   

  Zajęcia prowadzone są w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę Akademii Wojsk Lądowych, która obejmuje nie tylko dobrze wyposażoną bazę gabinetową, ale także laboratoria, pracownie i infrastrukturę specjalistyczną, adekwatną do rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej absolwentów, m.in. Laboratorium Bezzałogowych Statków i Systemów Powietrznych, Laboratorium Komputerowe Systemów Informatycznych, Specjalistyczne Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania, Laboratorium Informatyczno-Elektroniczne i Pracownię Cyberbezpieczeństwa.

   

  W trakcie studiów studenci mają także możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej w ramach szerokiej oferty dodatkowych sekcji sportowych.

   

  Grupa treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 42 przedmioty oraz 4 fakultety (po 2-3 opcjonalne przedmioty), a także język obcy – cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu informatyki w danym języku.

   

  Przykładowe przedmioty: Autonomiczne platformy mobilne, Algorytmy i struktury danych, Podstawy sieci komputerowych, Teleinformatyka, Systemy operacyjne, Programowanie obiektowe, Systemy monitorowania sieci, Elementy uczenia maszynowego, Audyt informatyczny, Inżynieria oprogramowania, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Inżynieria Internetu Rzeczy.

   

  Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności.

   

  Przykładowe przedmioty:

  • Systemy i sieci informatyczne - Środowisko systemu Unix, Środowisko systemu Windows, Sieciowe systemy operacyjne, Routing i przełączanie, Systemy rozproszone, Zaawansowane zarządzanie sieciami komputerowymi, Bezpieczeństwo i niezawodność sieci informatycznych, Satelitarne systemy telekomunikacyjne
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Podstawy kryptografii, Informatyka śledcza, Systemy wykrywania i zabezpieczania, Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, Bezpieczeństwo systemów i sieci, Audyt cyberbezpieczeństwa, Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, Cyberbezpieczeństwo w Internecie Rzeczy

   

  Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Praktyczny profil kształcenia jest spełniony również poprzez włączenie do kształcenia profesjonalistów – praktyków, którzy stanowią o zbliżeniu teorii z praktyką. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria, studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć, także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

   

  Każdy student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 3 miesięcy praktyki zawodowej. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

   

  Studia trwają 7 semestrów i obejmują ok. 2700 godz.

   

  Co oferujemy?

  • Nowoczesny i bogaty program studiów.
  • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
  • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
  • Szeroką gamę zajęć sportowych.
  • Zajęcia z języka obcego.

  a także:

  • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
  • Spotkania z doradcami zawodowymi.
  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
  • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
  • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
  • Spotkania z doradcami zawodowymi.
  • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
  • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

  Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

   

  Co po ukończeniu studiów?

  Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

  • kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia;
  • podjęcia studiów podyplomowych; odbycia praktyk i/lub staży;
  • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem.
   

   

 • STUDIA CYWILNE I STOPNIA - LOGISTYKA

   

  Dla kogo?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę specjalistyczną, umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych w sektorze logistyki.

   

  Ponadto studia przygotowują studentów do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania.

   

  W jakich specjalnościach?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Logistyka” realizowane są w następujących specjalnościach:

  • logistyka systemu obronnego
  • systemy transportowe w logistyce

  Wybór specjalności przez studentów następuje po drugim semestrze studiów.

   

  Co zawiera program studiów?

  Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku „Logistyka” mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego. Studia dostarczają studentom wiedzy ekonomicznej i znajomości zasad zarządzania firmą oraz sprzyjają nabyciu przez nich umiejętności menedżerskich niezbędnych w dobie gospodarki rynkowej, takich jak: szybkie podejmowanie decyzji i przewidywanie ich konsekwencji, planowanie w różnym dystansie czasowym, uwzględniając potrzebę systemów dystrybucji, przepływu towarów, usług i informacji, a także umiejętność pracy pod presją. Zapewniają zdobycie doskonałej znajomości gospodarki i specyfiki firmy oraz sektora transportowego.

   

  Umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia i uzyskane kompetencje społeczne są związane ze szczególnymi treściami kształcenia w toku studiów. Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów pierwszego stopnia dotyczą zwłaszcza:

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
  • zarządzania zapasami
  • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową
  • zarządzania gospodarką odpadami
  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

   

  Grupa treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 40 przedmiotów oraz 3 fakultety (po 2-3 opcjonalne przedmioty), a także język obcy – cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu logistyki w danym języku.

   

  Przykładowe przedmioty: Wprowadzenie do logistyki, Logistyka dystrybucji, Logistyka produkcji, Logistyka wojskowa, Logistyka zaopatrzenia, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Towaroznawstwo, Magazynowanie, Systemy identyfikacji towarowej i kodyfikacji, Ekonomika transportu, Podstawy logistyki międzynarodowej, Nowe trendy w logistyce (grupa przedmiotów do wyboru), Informatyka w logistyce, Ekonomia, Finanse, Rachunkowość, Podstawy zarządzania, Zarządzanie, Zarządzanie jakością, Marketing, Prawo gospodarcze, Kompetencje dowódcze i menedżerskie (grupa przedmiotów do wyboru), Komunikacja społeczna.

   

  Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności.

   

  Przykładowe przedmioty:

  • Logistyka systemu obronnego - Infrastruktura krytyczna systemu obronnego, Logistyka systemu bezpieczeństwa, Teoria logistyki działań militarnych, Logistyka imprez masowych, Transport, Zamówienia publiczne
  • Systemy transportowe w logistyce - Infrastruktura logistyczna, Transport lądowy, Transport wodny, Transport powietrzny, Transport intermodalny, Zarządzanie flotą pojazdów drogowych, Outsourcing w logistyce, Logistyka miejska

   

  Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Praktyczny profil kształcenia jest spełniony również poprzez włączenie do kształcenia profesjonalistów – praktyków, którzy stanowią o zbliżeniu teorii z praktyką. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria, studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć, także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

   

  Każdy student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 3 miesięcy praktyki zawodowej. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

   

  Studia trwają 6 semestrów i obejmują ok. 1800 godz.

   

  Co oferujemy?

  • Nowoczesny i bogaty program studiów.
  • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
  • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
  • Szeroką gamę zajęć sportowych.
  • Zajęcia z języka obcego.

  a także:

  • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
  • Spotkania z doradcami zawodowymi.
  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
  • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
  • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
  • Spotkania z doradcami zawodowymi.
  • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
  • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

   

  Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

   

  Co po ukończeniu studiów?

  Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

  • kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”;
  • podjęcia studiów podyplomowych;odbycia praktyk i/lub staży;
  • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem.

   

 • STUDIA CYWILNE I STOPNIA - ZARZĄDZANIE

   

  Dla kogo?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych.
   
  Studia są także adresowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianym sektorem obronnym, szczególnie zainteresowanych służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych, ale także dla osób zainteresowanych pracą w centrach zarządzania kryzysowego administracji publicznej wszystkich szczebli, zakładach przemysłowych na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie i kierowanie w sytuacjach zagrożeń, w obronie cywilnej, służbach porządkowych urzędów miejskich (straż miejska, inżynieria miejska, zarząd dróg i mostów, zarząd komunikacji miejskiej) czy też służbach organizujących transport materiałów niebezpiecznych (dowodzenie takimi zespołami), itp.
   
  Po ukończeniu studiów absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   

  Studia także przygotowują studentów do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania. 

   

  W jakich specjalnościach?

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” realizowane są w następujących specjalnościach:

  • zarządzanie kapitałem ludzkim, czyli m.in.:
   • treningi oparte na metodach coachingu i nowoczesnych technikach rozwoju personalnego
   • kształcenie predyspozycji przywódczych
   • doskonalenie umiejętności pracy w zespole i zarządzania ludźmi (metoda Kaizen i podobne)
  • zarządzanie systemami logistycznymi, czyli m.in.:
   • nowoczesna kodyfikacja z wykorzystaniem RFID oraz pokrewnych programów logistycznych
   • nowoczesne koncepcje logistyczne (Total Quality Management, Just In Time, Lean Management i wiele innych)
   • zarządzanie produkcją, transportem i spedycją
  • zarządzanie w służbach mundurowych, czyli m.in.:
   • zajęcia praktyczne na strzelnicy i poligonie
   • samoobrona, walka w bliskim kontakcie, zajęcia typu cross
   • funkcjonowanie służb mundurowych i służb współpracujących (Wojsko Polskie, policja, straż pożarna, straż graniczna, służba więzienna, ratownictwo medyczne)

  Wybór specjalności przez studentów następuje po drugim semestrze studiów.

   

  Co zawiera program studiów?

  W czasie studiów student zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz nauk pokrewnych. Wiedza ta dotyczy spełniania związanych z działalnością organizacji funkcji podstawowych, kierowniczych (zarządzania) i pomocniczych (stanowiących obsługę funkcji podstawowych i kierowniczych). W celu właściwej realizacji wymienionych funkcji wymagane jest nabycie przez studenta wiedzy z zakresu wykorzystania w procesie zarządzania koncepcji, metod, technik i narzędzi zarządzania. Wiedza z zakresu nauk pokrewnych to przede wszystkim wiedza humanistyczno-menedżerska (głównie socjologiczno-psychologiczna) i prawna. Z całością ma związek przyswojenie określonej wiedzy ogólnej oraz kształtowanie w procesie kształcenia wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim.

   

  Umiejętności nabyte przez studenta w procesie kształcenia i uzyskane kompetencje społeczne są związane ze szczególnymi treściami kształcenia w toku studiów. Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów pierwszego stopnia dotyczą zwłaszcza:

  • realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacji,
  • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi,
  • komunikowania się i pracy w zespole.

   

  Grupa treści podstawowych i kierunkowych zawiera ok. 40 przedmiotów oraz 5 fakultetów, obejmujących po 2-3 opcjonalne przedmioty oraz przedmiot Język obcy obejmujący cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w danym języku.

   

  Przykładowe przedmioty: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami, Zarządzanie produkcją i usługami, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie jakością, Zarządzanie zmianami, Gry strategiczne w zarządzaniu, Rozwój przedsiębiorstwa, Public relations w zarządzaniu, Informatyczne systemy wspomagania decyzji, Bazy danych w zarządzaniu, Procesy informacyjne w zarządzaniu, Systemy informatyczne w zarządzaniu MŚP, Technologie informacyjne, Statystyczne metody analizy danych i badania rynkowe, Elementy teorii decyzji, Psychologiczne uwarunkowania decyzji, Finanse, Rachunkowość finansowa, Przywództwo w organizacji, Trening kierowniczy, Trening potencjału kierowniczego, Innowacje w biznesie, Komunikacja w zarządzaniu, Mikroekonomia, Nauka o organizacji, Prawo cywilne i prawo pracy, Podstawy administracji, Podstawy marketingu, Statystyka opisowa i badania rynkowe, Podstawy metodologii badań w zarządzaniu.

   

  Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności.

  Przykładowe przedmioty:

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim – Rynek pracy i planowanie zatrudnienia, Procedury zatrudniania i zwalniania pracowników, Nowoczesne systemy wynagrodzeń, Doradztwo zawodowe i coaching kariery, Procedury oceniania pracowników w organizacji, Kompetencje menedżerskie
  • Zarządzanie systemami logistycznymi – Logistyka produkcji, Logistyka zaopatrzenia, Koncepcje zarządzania logistycznego, Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce, Autonomiczne platformy w logistyce, Logistyka międzynarodowa, Innowacje w zarządzaniu systemami i procesami logistycznymi
  • Zarządzanie w służbach mundurowych – Kierunki rozwoju służb mundurowych, Polityka kadrowa w służbach mundurowych, Etyka w służbach mundurowych, Działalność sztabowo-biurowa, Gotowość obronna państwa, Obrona terytorialna i współpraca cywilno-wojskowa CIMIC

   

  Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria – studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

   

  Każdy student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 3 miesięcy praktyki zawodowej. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

   

  Studia trwają 6 semestrów i obejmują ok. 1900 godz.

   

  Co oferujemy?

  • Nowoczesny i bogaty program studiów.
  • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
  • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
  • Szeroką gamę zajęć sportowych.
  • Zajęcia z języka obcego.

  a także:

  • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
  • Spotkania z doradcami zawodowymi.
  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
  • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
  • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
  • Spotkania z doradcami zawodowymi.
  • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
  • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

  Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

   

  Co po ukończeniu studiów?

  Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

  • kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”;
  • podjęcia studiów podyplomowych;
  • odbycia praktyk i/lub staży;
  • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem.

   

 • STUDIA CYWILNE II STOPNIA - ZARZĄDZANIE

   

  Dla kogo?

  Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko rozumianego zarządzania oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   

  Studia przygotowują absolwentów do pracy w warunkach wolnego rynku, kierowania, organizowania oraz prowadzenia działalności szkoleniowej na podstawowych szczeblach organizacji. Gwarantują studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na stanowiskach kierowniczych w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach. Ponadto stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia.

   

  W jakich specjalnościach?

  Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” realizowane są w następujących specjalnościach:

  • zarządzanie kadrami, czyli m.in.:
   • treningi oparte na metodach coachingu i nowoczesnych technikach rozwoju personalnego
   • kształcenie umiejętności zarządzania personelem
   • doskonalenie predyspozycji przywódczych
   • treningi technik motywacyjnych i przywództwa
   • projektowanie procesu rekrutacji, rozwoju i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
  • zarządzanie logistyką, czyli m.in.:
   • zarządzanie logistyką produkcji, usług, magazynowania, transportu i spedycji w skali krajowej i międzynarodowej
   • koncepcje stosowane w wiodących światowych korporacjach, jak m.in. Toyota, General Electric czy Amazon
   • wykorzystanie bramki RFID
   • programy logistyczne wykorzystywane w praktyce przez przedsiębiorstwa logistyczne

   

  Wybór specjalności przez studentów następuje po pierwszym semestrze studiów.

   

  Co zawiera program studiów?

  Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku „Zarządzanie” mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych.

   

  W trakcie studiów student zostanie wyposażony w pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów  oraz pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym. Realizacja programu studiów zmierza do wykształcenia u studentów zdolności krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy złożonych problemów działalności organizacji gospodarczej i jej otoczenia.

   

  Zakłada się, że w trakcie studiów studenci nabędą umiejętność aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz tworzenia i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim, jak i pogłębioną umiejętność przedstawiania i konsultowania w gronie specjalistów swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę.

   

  Umiejętności i kompetencje społeczne nabyte przez studenta w czasie studiów sprowadzają się przede wszystkim do:

  • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali;
  • oceny wpływu otoczenia na zjawiska i procesy zarządzania oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych;
  • organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami;
  • negocjowania i przekonywania.

   

  Grupa treści podstawowych i kierunkowych zawiera ok. 30 przedmiotów w tym 4 fakultety, obejmujące po 2-3 opcjonalne przedmioty oraz przedmiot Język obcy obejmujący cztery opcjonalne języki realizowane na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia studentom posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w danym języku.

   

  Przykładowe przedmioty: Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektami, Strategie militarne w zarządzaniu, Psychologia w zarządzaniu i dowodzeniu, Zarządzanie ryzykiem w projektach, Zarządzanie wizerunkiem organizacji, Systemy zarządzania jakością, Rachunkowość zarządcza, Przedsiębiorczość, Makroekonomia, Badania marketingowe, Strategia marketingowa na rynku międzynarodowym, Controlling, Metody i strategie gry giełdowej, Kapitał ludzki w organizacji, Trening przywództwa, Elementy teorii gier, Negocjacje, Prawo cywilne, Prawo handlowe, Metodologia badań w zarządzaniu.

   

  Grupa treści specjalistycznych zawiera odmienne treści kształcenia dla poszczególnych specjalności:

  Przykładowe przedmioty:

  • Zarządzanie kadrami – Badanie metod i środowiska pracy, Wybrane procedury kadrowe w zatrudnianiu i zwolnieniach, Employer Branding – projektowanie i wdrażanie w organizacji Informatyczne wspomaganie służby personalnej, Zarządzanie kadrami w projektach UE.
  • Zarządzanie logistyką – Strategie i koncepcje zarządzania logistycznego, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych, Logistyka dystrybucji i systemy CRM, Informatyczne systemy w logistyce, Koszty w logistyce i budżetowanie projektów logistycznych.

   

  Studenci kierunku uczestniczą w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, laboratoriach i projektach. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków i uznanych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Oprócz tradycyjnych form aktywnych zajęć, jak ćwiczenia w grupach, czy zajęcia laboratoryjne i seminaria – studenci biorą udział w takich formach jak: warsztaty, treningowe formy zajęć także realizowanie indywidualnych lub zespołowych form pracy studentów przez metodę analizy przypadków, opracowywanie i publiczne prezentowanie projektów w ramach warsztatów diagnostyczno-projektowych.

   

  Każdy student studiów drugiego stopnia jest zobowiązany do odbycia w toku studiów minimum 2 tygodni praktyki zawodowej na drugim semestrze nauki. W Akademii jest także możliwość realizacji praktyki zawodowej w ramach praktyk zagranicznych – nie jest to jednak obligatoryjne.

   

  Studia trwają 4 semestry i obejmują ok. 1200 godz.

   

  Co oferujemy?

  • Nowoczesny i bogaty program studiów.
  • Kształcenie na wysokim poziomie, ukierunkowane na umiejętności praktyczne i w wymiarze międzynarodowym.
  • Zajęcia akademickie z wysoko kwalifikowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
  • Szeroką gamę zajęć sportowych.
  • Zajęcia z języka obcego.

  a także:

  • Spotkania z wybitnymi ekspertami i naukowcami z kraju i zagranicy.
  • Spotkania z doradcami zawodowymi.
  • Przedmioty fakultatywne w języku angielskim.
  • Koła i sekcje naukowe oraz sportowe.
  • Rozwój naukowy, m.in. poprzez publikację artykułów w zeszytach naukowych ruchu studenckiego oraz w The International Journal of Security Studies.
  • Spotkania z doradcami zawodowymi.
  • Staży w ramach kierunku/specjalności studiów.
  • Wyjazdy zagraniczne na wymiany stażowe i semestralne w ramach programu Erasmus+.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

  Akademia posiada nowocześnie wyposażoną i stale modernizowaną infrastrukturę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest także bezpłatny parking na 1000 samochodów oraz siłownia i sala walki wręcz, hala sportowa z salą bokserską, kryta pływalnia 25 m, korty tenisowe i ośrodek jazdy konnej.

   

  Co po ukończeniu studiów?

  Po zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwenci mają możliwość:

  • podjęcia studiów podyplomowych;
  • odbycia praktyk i/lub staży;
  • podjęcia pracy zgodnie z uzyskanym wykształceniem;
  • realizacji przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia naukowego doktora.