None

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 

Działalność naukowo - badawcza pracowników Wydziału Zarządzania charakteryzuje się wysokim poziomem interdyscyplinarności, którego rdzeń stanowią nauki o zarządzaniu. Główny nacisk badawczy położony jest na potrzeby systemu obronnego RP, a zwłaszcza Sił Zbrojnych oraz instytucji rządowych i samorządowych w kontekście wzmacniania systemu bezpieczeństwa państwa.
Niezwykle istotnym elementem badań są projekty naukowe związane z:

  • kształtowaniem kompetencji przywódczych i dowódczych przyszłych dowódców i menadżerów sektora obronnego i firm cywilnych;
  • zarządzaniem kryzysowym oraz systemami wsparcia decyzji w tego typu działaniach;
  • modelowaniem systemów zarządczych, logistycznych i transportowych w kontekście funkcjonowania podmiotów sektora obronnego;
  • nowoczesnymi technologiami obronnymi i ich wykorzystaniem na współczesnym polu walki.


Podkreślić należy, że najważniejsze problemy badawcze - eksplorowane przez pracowników Wydziału - wynikają z „Priorytetowych kierunków badań w Resorcie Obrony Narodowej na lata 2013-2022”.

Kadra naukowa Wydziału Zarządzana uczestniczy również w interdyscyplinarnych ogólnouczelnianych i ogólnokrajowych zespołach badawczych, przy udziale pracowników zagranicznych. Przykładem jest zakończony w 2017 r. Projekt pt. „Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe”, a także rozpoczęty w październiku 2017 Projekt pt. „International Military Leadership Academy”, ralizowany wspólnie z uczelniami wojskowymi z Grecji (Hellenic Army Academy), Portugalii (Academia Militar), Włoch (Carabinierii Officer School) oraz z przedstawicielami uczelni amerykańskich (West Point i University of Georgia). Oba Projekty realizowane w ramach Programu Erasmus+ oraz Partnerstwa Strategicznego i finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Wykaz projektów naukowo – badawczych realizowanych obecnie przez kadrę Wydziału