Wydawnictwo naukowe

 
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zapewnia nie tylko swoim pracownikom, ale także krajowemu i zagranicznemu środowisku naukowemu możliwość publikowania wyników badań. Uczelnia prowadzi Wydawnictwo, w którym szczególne miejsce zajmują recenzowane czasopisma naukowe wydawane w otwartym dostępie takie jak: Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych oraz Scientific Journal of the Military University of Land Forces (SJMULF). Aktualnie za publikację w SJMULF przysługuje dwadzieścia punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Ponadto czasopismo jest indeksowane w wielu prestiżowych zagranicznych bazach między innymi takich jak: DOAJ, ERIH Plus czy EBSCO.
 
Okładka czasopisma naukowego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Scientific Journal of the Military University of Land Forces (SJMULF)
 

 
ZESZYTY NAUKOWE AWL
 
ROCZNIKI STUDENCKIE AWL