WYDAWNICTWO AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 

Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Uczelni. W jej strukturze działają następujące redakcje: Redakcja naukowo-dydaktyczna, Redakcja Scientific Journal of the Military University of Land Forces, Redakcja The Voice of Security Awareness - VoSA, Redakcja Roczników Studenckich Akademii Wojsk Lądowych.

 

Przedmiotem działania jest wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych, dydaktycznych oraz materiałów informacyjnych.

 

W szczególności specjalizuje się w publikacjach związanych z kierunkiem kształcenia w Uczelni.

 

Wydawane książki obejmują problematykę:

  • obronności,
  • bezpieczeństwa,
  • zarządzania,
  • dydaktyki,
  • wojskowości.

 

Tematyka oraz wysoki poziom merytoryczny i edytorski powodują, że tytuły ukazujące się nakładem wydawnictwa cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców.

 

Wydawnictwo AWL od niedawna prowadzi sprzedaż wydawanych książek.

 

Informacje o dystrybucji można znaleźć w zakładce Dystrybucja.

 

 

Profil Wydawniczy
  • Wydawnictwo wydaje publikacje naukowe w formie elektronicznej (otwarty dostęp, open access) oraz tradycyjnej (drukowanej). W szczególności: monografie naukowe (autorskie, współautorskie, wieloautorskie); rozprawy habilitacyjne i doktorskie; prace promocyjne: magisterskie, inżynierskie, licencjackie; artykuły naukowe w ramach wydawnictw zwartych; inne prace naukowe.
  • Wydawnictwo przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane prace teoretyczne oraz badawcze.
  • Teksty przyjmowane są w ramach naboru ciągłego (monografie naukowe współautorskie i wieloautorskie – szczegóły w planie wydawniczym) oraz poza naborem ciągłym (Autor zgłasza propozycję tytułu).
 
AKTUALNOŚCI
 
Uczelniane czasopismo Scientific Journal of the Military University of Land Forces wydawane przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest beneficjentem programu Wsparcia dla czasopism naukowych. Projekt realizowany jest w ramach pomocy de minimis przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie jest przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych link.
 
Jesteśmy dostępni w bazie DOAJ
 

Uczelniane czasopismo Scientific Journal of the Military University of Land Forces zostało włączone, pod koniec maja, w zasób jednej z największych a zarazem najbardziej rozpoznawalnych światowych baz czasopism prowadzonych w otwartym dostępie. Aby zobaczyć informację dotyczące naszego czasopisma w DOAJ wystarczy kliknąć na poniższy adres https://doaj.org

 

ZESZYTY NAUKOWE AWL

 

ROCZNIKI STUDENCKIE AWL