WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA WNoB ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I POLSKIEJ RAMY KWALFIKACJI

mgr inż. Robert MALINOWSKI

 

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie powołał na Wydziale Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia zgodnie z Zarządzeniem nr 04/2020 z 25.02.2020 roku. Pełnomocnik realizuje swoje obowiązki od dnia 1 marca 2020 roku w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzonego w Akademii Wojsk Lądowych (AWL) Uchwałą Senatu nr 55/IX/2019 z dnia 18.09.2019 roku.

 

Zasadniczymi celami Systemu są:

 • osiągnięcie przez podstawowe jednostki organizacyjne Akademii wizji, misji i celów strategicznych AWL;
 • zapewnienie spójności programów kształcenia z Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (PRK) oraz wymaganiami określonymi przez resort obrony narodowej;
 • realizację procesu kształcenia w Akademii zgodnie z przyjętymi standardami;
 • zapewnienie wysokich kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli akademickich Akademii;
 • angażowanie studentów i zewnętrznych interesariuszy Akademii w proces zarządzania jakością kształcenia, w tym w projektowanie i ocenę osiąganych efektów kształcenia;
 • angażowanie studentów do podejmowania i realizacji projektów badawczych w zakresie obszaru kształcenia, do którego został przyporządkowany kierunek studiów i wykorzystanie wyników tych badań do poprawy jakości prac dyplomowych;
 • zapewnienie konkurencyjności i wysokiego poziomu kompetencji cywilnych absolwentów Akademii na rynku pracy w kraju i za granicą, a absolwentów oficerów na pierwszym i kolejnych stanowiskach służbowych;
 • osiągnięcie przez Akademię akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia nadawanych przez krajowe i międzynarodowe komisje branżowe i agencje akredytacyjne zarejestrowane w The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

 

W ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia prowadzone są:

 • Ankietowanie studentów – celem jest stworzenie studentom możliwości oceny procesu kształcenia i wskazania, które z jego elementów wymagają weryfikacji. Ankiety dostępne są w formie elektronicznej na indywidualnych kontach studenckich w systemie Wirtualna Uczelnia. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. System ankietowania dotyczy: studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie oceny nauczycieli akademickich realizujących zajęcia programowe, realizacji zajęć dydaktycznych, obsługi administracyjnej; absolwentów w zakresie przebiegu studiów i zrealizowanego programu kształcenia oraz monitorowania losów absolwentów. Ocena zajęć dydaktycznych oraz obsługi administracyjnej odbywa się dwa razy do roku, po zakończeniu każdego semestru. Monitorowanie losów absolwentów odbywa się za pomocą metody panelowej – rok po zakończeniu studiów.
 • Hospitowanie zajęć – celem jest zdiagnozowanie metod prowadzenia zajęć i wykorzystywanych narzędzi dydaktycznych oraz podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie ewentualnych niedoskonałości.
 • Ocena okresowa nauczycieli akademickich – jest przeprowadzana w AWL obligatoryjnie raz na cztery lata. Wyniki oceny pracowników są brane pod uwagę przy dalszym ich zatrudnianiu, awansach, nagrodach i wyróżnieniach. Zasady oceny są określone w Regulaminie Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich AWL i wdrożone Uchwałą nr 10/II/2018 Senatu Uczelni z dnia 22 lutego 2018 r.
 • Weryfikacja osiągnięcia efektów kształcenia – prowadzona jest na wszystkich etapach kształcenia poprzez: zaliczenie danej formy dydaktycznej przez nauczyciela akademickiego na podstawie oceny formującej w ramach poszczególnych przedmiotów/modułów; weryfikację zbiorczą dokonywaną przez nauczyciela akademickiego na podstawie oceny podsumowującej w ramach poszczególnych przedmiotów/modułów; zaliczenie praktyk zawodowych przewidzianych dla danego kierunku studiów; zaliczenie seminarium dyplomowego przez promotora i zdanie egzaminu dyplomowego przed wydziałową komisją egzaminu dyplomowego; monitoring losów zawodowych absolwentów, a także badanie opinii pracodawców oraz dowódców jednostek i instytucji  wojskowych w aspekcie zgodności uzyskanych przez absolwenta efektów kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia powinny być tak skonstruowane, aby otrzymanie przez studenta oceny co najmniej dostatecznej oznaczało, że osiągnął on wszystkie zamierzone efekty kształcenia dla przedmiotu.

 

W ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia prowadzi się doroczne sprawozdania dotyczące jakości kształcenia składane przed Radą Wydziału. Mają one charakter informacyjny. Są konstruowane w oparciu o wyniki ankietyzacji studentów i hospitacji zajęć, organizowanych zgodnie z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dziekan wykorzystuje informacje uzyskane w wyniku ankietyzacji i hospitacji zajęć w kreowaniu polityki kadrowej oraz w organizacji pracy dziekanatu.

 

Strukturę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą:

 • Dziekan WNoB, odpowiedzialny za nadzór oraz za funkcjonowanie systemu,
 • Prodziekani WNoB, w szczególności Prodziekan ds. dydaktycznych,
 • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, w składzie: pełnomocnik Dziekana WNoB ds. jakości kształcenia i PRK (jako jego przewodniczący), pełnomocnik Dziekana WNoB ds. praktyk, pełnomocnik Dziekana WNoB ds. dyplomowania, rada programowa WNoB, kierownik studiów niestacjonarnych i podyplomowych, dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy, wydziałowy koordynator Programu ERASMUS+, przedstawiciele samorządu studenckiego z każdego kierunku studiów prowadzonych w wydziale.

 

Wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia – podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w WNoB. W tym celu opracowuje i przedstawia dziekanowi wnioski i projekty, zgodne z wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia.

 

Do zadań Wydziałowego Zespołu należą w szczególności:

 • stworzenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur w zakresie zapewnienia jakości kształcenia,
 • opiniowanie, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia,
 • systematyczne aktualizowanie informacji o programie kształcenia i jego realizacji w systemie informatycznym „Wirtualna Uczelnia” oraz na stronach internetowych AWL,
 • prowadzenie akcji ankietowych,
 • sprawowanie nadzoru nad poprawnością i terminowością hospitacji zajęć,
 • gromadzenie, opracowanie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie danych dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów,
 • opracowanie i monitorowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych,
 • projektowanie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych zasad w zakresie oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, uwzględniając konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur,
 • opracowanie raportów na temat warunków socjalnych studentów i słuchaczy, w szczególności dostępu do świadczeń pomocy materialnej, internatu itp.,
 • opracowanie raportów na temat środków wsparcia studentów,
 • analiza i wykorzystywanie opinii absolwentów AWL o przebiegu studiów oraz opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów w jednostce,
 • monitorowanie i przegląd infrastruktury wspierającej proces kształcenia (m.in. sal dydaktycznych i ich wyposażenia, komputerów z dostępem do internetu),
 • formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia w wydziale i przedstawianie ich dziekanowi oraz Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia,
 • inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej w wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia,
 • upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w wydziale.