WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA WOJSKOWE

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA WOJSKOWE I i II STOPNIA / JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
   

  Stacjonarne, wojskowe studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

   

  Kształcenie odbywa się w ramach trzech modułów: 

  • kierunkowego, na którym student nabywa i doskonali umiejętności ogólne i inżynierskie;
  • wojskowego, na którym student nabywa podstawowa wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu oficera Wojsk Polskiego;
  • specjalistycznego, na którym student nabywa i doskonali specjalistyczną wiedzę w ramach wybranej specjalności wojskowej. 

   

  Szkolenie wojskowe w okresie studiów realizowane jest w Centrach Szkolenia i Ośrodkach Szkoleń Poligonowych.

   

   

  ORGANIZACJA STUDIÓW 

  STAN AKTUALNY

   

  Aktualnie, kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w specjalności Inżynieria wojskowa trwa łącznie 5 lat (10 semestrów) i jest podzielone na dwa etapy: 

  • etap I: 7 – semestralne studia inżynierskie 
  • etap II: 3 – semestralne studia magisterskie

   

  Studia te są przypisane do dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych.

   

  ROK AKADEMICKI 2021/2022

   

  Akademia Wojsk Lądowych wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o pozwolenie na uruchomienie w roku akademickim 2021/2022 jednolitych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Studia będą prowadzone w dwóch specjalnościach wojskowych: Inżynieria wojskowa (grupy osobowe: saperska, drogowo-mostowa oraz przeprawowa) oraz Obrona przed bronią masowego rażenia (grupa osobowa: rozpoznania i likwidacji skażeń). Studia trwają 10 semestrów, przypisane są do dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

   

   

  KIM SĄ ABSOLWENCI?

  Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach: Inżynieria wojskowa i Obrona przed bronią masowego rażenia, po pozytywnym zdaniu Egzaminu Oficerskiego promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika w korpusie osobowym wojsk inżynieryjnych lub obrony przed bronią masowego rażenia.

   

  PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH

  Poniżej wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach wojskowych dla specjalności Inżynieria wojskowa i Obrona przed bronią masowego rażenia: 

   

  Moduł kierunkowy (wspólny dla obu specjalności)

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka
  • Rysunek techniczny
  • Podstawy psychologii i pracy umysłowej
  • Chemia 
  • Przedsiębiorczość indywidualna
  • Mechanika techniczna
  • Pracownia zastosowań praw fizyki
  • Logika
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 
  • Materiałoznawstwo
  • Autonomiczne platformy mobilne
  • Środki bezpieczeństwa i ochrony
  • Podstawy mechatroniki
  • Wytrzymałość materiałów
  • Metrologia i normalizacja
  • Metody symulacyjne w zastosowaniach inżynierskich
  • Szacowanie ryzyka w zastosowaniach inżynierskich
  • Wspomaganie projektowania inżynierskiego
  • Eksploatacja i niezawodność obiektów technicznych
  • Teoria gier w praktyce inżynierskiej
  • Zarządzanie jakością
  • Dozór techniczny
  • Metodologia badań naukowych 
  • Wybrane metody optymalizacyjne
  • Ratownictwo techniczne
  • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
  • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
  • Systemy informacji przestrzennej
  • Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u
  • Świadomość kulturowa w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych
   
  Szkolenie specjalistyczne – specjalność Inżynieria wojskowa
  • Dowodzenie pododdziałami wojsk inżynieryjnych
  • Drogi wojskowe 
  • Mosty wojskowe 
  • Minerstwo
  • Zapory inżynieryjne
  • Przeprawy
  • Fortyfikacja i maskowanie 
  • Podstawy geodezji 
  • Mechanika budowli
  • Mechanika gruntów
  • Fundamentowanie 
  • Metody obliczeniowe w budownictwie
  • Obrona przed bronią masowego rażenia 
  • Działania pokojowe i stabilizacyjne 
  • Szkolenie strzeleckie 
  • Zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych 
  • Budowa i eksploatacja pojazdów, maszyn i sprzętu inżynieryjnego
   
  Szkolenie specjalistyczne – specjalność Obrona przed bronią masowego rażenia
  • Dowodzenie pododdziałami wojsk chemicznych
  • Podstawy dowodzenia 
  • Chemia II
  • Pracownia chemii
  • Analiza instrumentalna
  • Dozymetria i radiometria
  • Środki chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe 
  • Budowa i eksploatacja sprzętu wojsk chemicznych
  • Szkolenie strzeleckie
  • Zabezpieczenie inżynieryjne 
  • Ochrona radiologiczna
  • Ratownictwo chemiczne