WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA CYWILNE

PLANY STUDIÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE BIP AWL:
https://awl.bip.gov.pl/edycja-2020/plany-studiow-wnob-edycja-2020.html

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA CYWILNE I STOPNIA

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA CYWILNE I STOPNIA

   

  Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.

   

  Specjalności:

  • zarządzenie kryzysowe;
  • bezpieczeństwo publiczne.
   
  Głównym celem kształcenia studentów na studiach I stopnia kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” prowadzonego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie jest przekazanie absolwentom nowoczesnej i utylitarnej wiedzy teoretycznej oraz stworzenie warunków do opanowania umiejętności praktycznych umożliwiających późniejsze podjęcie pracy w instytucjach i firmach związanych z realizacją zagadnień bezpieczeństwa. 
   
  Celem naukowym kształcenia jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych absolwentom do właściwej realizacji obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej, administracji państwowej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w społecznych organizacjach ratowniczych, w służbach, inspekcjach i straży oraz firmach związanych z obronnością kraju. Celem dydaktycznym procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do rozwiązywania złożonych problemów bezpieczeństwa narodowego. 
   
  Studia I stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” mają charakter studiów zawodowych. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia. 
   
  Przygotowanie studentów w zakresie teorii i strategii bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach.
   
  DLA KOGO? 
  O przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia może ubiegać się absolwent szkoły średniej.
   
   
  WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW 
  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyki przewidzianej w planie studiów, uzyskaniem wymaganej ilości punktów ECTS oraz pozytywnych ocen za pracę dyplomową.
   
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA CYWILNE II STOPNIA
  Specjalności:
  • zarządzanie kryzysowe;
  • bezpieczeństwo publiczne.

   

  Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów w systemach bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych. Przygotowanie studentów w zakresie strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. 

   

  Kierunek studiów „Bezpieczeństwo narodowe” prowadzony na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach administracji publicznej, na stanowiskach kierowniczych w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

   

  Celem naukowym kształcenia jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych absolwentom do wykonywania zadańw jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanej z kwestiami zapewnienia bezpieczeństwa (bezpieczeństwo polityczne, finansowe, militarne itp.) oraz reagowania kryzysowego. Celem dydaktycznym procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Gwarantuje słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia wymienionej wcześniej grupy stanowisk. Studia II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych, jak również przygotowują absolwentów do podjęcia studiów III stopnia. Przygotowanie studentów w zakresie strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach.

   

  UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

  Umiejętności i kwalifikacje absolwenta zostały określone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w standardzie kształcenia oraz strukturą kwalifikacji absolwenta kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”, a także z przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia.

   

  Absolwent studiów zawodowych otrzymuje tytuł zawodowy magistra z bezpieczeństwa narodowego, w jednej z dwóch specjalności: Bezpieczeństwo publiczne lub Zarządzanie kryzysowe.

  Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specyficzne, które uzyskają absolwenci, odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem.

   

  O ABSOLWENTACH

  Absolwent studiów II stopnia kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” powinien posiadać ogólną wiedzę interdyscyplinarną zgodnie ze „Standardem kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo narodowe - studia II stopnia”.

  Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę w zakresie:

  • zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej;
  • odnoszącym się do istoty bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań;
  • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

   

  Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

  • praktycznego wykorzystania ogólnej wiedzy interdyscyplinarnej z nauk społecznych w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych;
  • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  • analizy i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
  • twórczego rozwiązywania złożonych problemów z bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w sytuacjach niestandardowych na podstawie uzyskanych, często niekompletnych informacji;
  • skutecznego działania w grupie (zespole), m.in.: komunikowania się, negocjowania, motywowania;
  • kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki kierowania pracą zespołów ludzkich;
  • rozwiązywania problemów zawodowych;
  • oceny wpływu i skutków działań własnych i otaczającego go środowiska;
  • podejmowania racjonalnych decyzji z zarządzania i dowodzenia;
  • organizowania operacji reagowania kryzysowego, w sytuacjach klęsk żywiołowych, stanu zwiększonego lub bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa itp.;
  • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

   

  Absolwent studiów powinien charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

  • samoświadomości;
  • samoregulacji;
  • motywacji;
  • umiejętności społecznych;
  • empatii;
  • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
  • zdolności adaptacyjnych;
  • umiejętności analitycznych;
  • przywództwa;
  • prawości.

   

  Absolwenci będą prezentować szeroką wiedzę oraz wysoką kulturę osobistą i polityczną, a w tym: opanują zdolności i umiejętności oceny zmieniającej się sytuacji politycznej i militarnej, racjonalnego reagowania na destabilizujący wpływ czynników zewnętrznych oraz przystosowywania się do nowych warunków środowiska polityczno-militarnego.

  Absolwenci będą dysponować nowoczesną wiedzą i podstawami teoretycznymi z ogólnych zagadnień bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, opartymi na podstawach nauk humanistycznych i wojskowych, dotyczących:

  • znajomości teoretycznych podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa, ich techniki i technologii oraz głównych dziedzin praktycznych zastosowań i perspektywicznych tendencji rozwojowych;
  • zasad i metodologii projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia społeczno-politycznego, a także gospodarczo-ekonomicznego;
  • dalszego samokształcenia i permanentnego doskonalenia w nowoczesnych dziedzinach naukowych i dyscyplinach praktycznych związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz globalnymi kierunkami bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • umiejętności wykorzystania w pracy zawodowej procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym oraz szeroko rozumianej współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa państwa.

   

  GDZIE PRACUJĄ NASI ABSOLWENCI?

  Studia II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” w specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne i Zarządzanie kryzysowe zapewnią absolwentom teoretyczne i praktyczne podstawy do:

  • pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności z zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa lokalnego w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych działach związanych z obronnością państwa;
  • dalszego, ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miarę postępującego rozwoju naukowo-technicznego i technologicznego we współczesnym społeczeństwie globalnym;
  • podejmowania wyzwań badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego i kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich).

   

  Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach będą instytucje wojskowe, Straż Graniczna, administracja rządowa oraz samorządowa. Inną sferą zatrudnienia absolwentów będą instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, placówki kulturalno-oświatowe, szkolnictwo wyższe, sektor przemysłu obronnego oraz dynamicznie rozwijany sektor współpracy cywilno-wojskowej i inne instytucje obsługujące wielonarodowe siły sojusznicze.

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA CYWILNE I STOPNIA

   

  Studia I stopnia o profilu praktycznym realizowane na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa" w specjalności:

  • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

   

  Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i przygotowują słuchaczy do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). Po zdaniu egzaminu dyplomowego student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

   

  DLA KOGO?

  O przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia może ubiegać się absolwent szkoły ponadgimnazjalnej.

   

  ILE PUNKTÓW ECTS?

  Plan studiów i program nauczania został opracowany zgodnie z ideą równomiernego obciążenia studentów nakładem pracy w poszczególnych semestrach studiów. Przedmiotom przydzielono określone wartości punktów ECTS.

   

  Dla wszystkich semestrów przyjęto równomierne obciążenie 30 punktów, a ogólna liczba za cały okres studiów wynosi 210 punktów.

   

  WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW

  Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie opracowanego w trakcie VI i VII semestru studiów projektu inżynierskiego (łączna liczba godzin przeznaczona na przygotowanie projektu wynosi 90 godzin) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyki przewidzianej w planie studiów, uzyskaniem wymaganej ilości punktów ECTS oraz pozytywnej oceny za przygotowany projekt inżynierski.

   

   

  UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

  Umiejętności i kwalifikacje absolwenta zostały określone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w standardzie kształcenia oraz strukturą kwalifikacji absolwenta kierunku inżynieria bezpieczeństwa, a także z przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia.
   
  Absolwent studiów zawodowych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera z inżynierii bezpieczeństwa, w specjalności: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego.
   
  Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specyficzne, które uzyskają absolwenci, odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia.
   
  Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria bezpieczeństwa powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencję odnoszące się efektów kształcenia w obszarze nauk inżynieryjno – technicznych z uwzględnieniem osiągnięcia kompetencji inżynierskich.
   

   

  O ABSOLWENTACH

  Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:

  • bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych;
  • bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
  • funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem;
  • zasad prawnych oraz procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.

   

  Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

  • korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów w przyszłym zawodzie;
  • komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
  • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa;
  • kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną;
  • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych,
  • działań zapobiegających i ograniczających wypadki oraz awarie;
  • projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa;
  • pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
  • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
  • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.

   

  Absolwenci studiów powinni charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

  • samoświadomości;
  • samoregulacji;
  • motywacji;
  • umiejętności społecznych;
  • empatii;
  • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
  • zdolności adaptacyjnych;
  • umiejętności analitycznych;
  • przywództwa;
  • prawości.

   

  GDZIE PRACUJĄ NASI ABSOLWENCI?

  Rynkiem zatrudnienia dla absolwentów są: struktury administracji państwowej, samorządowej oraz sektora gospodarczego, a także organizacje i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę ludności oraz ratowanie ich życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Przykładowymi pracodawcami mogą być: Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Zakładowa Służba Bezpieczeństwa.
   
  Absolwenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa mogą być również zatrudniani w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach wdrożeniowych, szkolnictwie wyższym, sektorze przemysłu obronnego oraz dynamicznie rozwijającym się sektorze współpracy cywilno-wojskowej.
   

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA CYWILNE II STOPNIA
   
  Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
  Forma studiów: stacjonarne
  Profil kształcenia: praktyczny 
  Czas trwania: 3 semestry 
  Ogólna liczba godzin: 996 
  Absolwent studiów zawodowych drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżynierii bezpieczeństwa, w specjalności: 
  • Techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne
   
  DLA KOGO?
  O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny uzyskany na: kierunku inżynieria bezpieczeństwa, lub innym kierunku w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych.
   
  ILE PUNKTÓW ECTS?
  Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji: 90 punktów
   
  UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Umiejętności i kwalifikacje absolwenta kierunku inżynieria bezpieczeństwa zostały określone zgodnie z uregulowaniami Polskiej Ramy Kwalifikacji w obszarze nauk technicznych z uwzględnieniem osiągnięcia także kompetencji inżynierskich.

  Studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa zapewnią absolwentom teoretyczne i praktyczne podstawy do:

  • pracy w organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach zarządzania kryzysowego;
  • pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa, w szczególności w firmach produkcyjnych lub konsultingowo–doradczych oraz transportowych;
  • pełnienia funkcji w resorcie obrony narodowej lub spraw wewnętrznych oraz innych obszarach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
  • dalszego studiowania na studiach III stopnia oraz ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w miarę postępującego rozwoju naukowo-technicznego i technologicznego.

   

  Absolwenci posiądą również ogólną umiejętność zapobiegania, ograniczania i usuwania negatywnych skutków (szkód) funkcjonowania obiektów technicznych, zjawiska naturalne i umyślne destrukcyjne działanie ludzi. Umiejętności te pozwalają absolwentowi na pracę w zespołach interdyscyplinarnych ukierunkowanych na rozwiązywanie zagadnień związanych identyfikacją i prognozowaniem określonych zagrożeń, projektowaniem systemów bezpieczeństwa podmiotów punktowych i obszarowych (takich jak np.: porty, zakłady produkcyjne, aglomeracje miejskie, obiekty użyteczności publicznej), organizacją systemów ratownictwa, prowadzeniem akcji ratowniczych, wdrażaniem i eksploatacją zautomatyzowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

  Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specjalistyczne, które uzyskają absolwenci odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia.

   

  Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:

  • nauk technicznych;
  • interdyscyplinarnym – z obszaru nauk technicznych;
  • zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa odnoszących się do istoty bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań;
  • odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania;
  • zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

   

  Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

  • analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa;
  • korzystania z profesjonalnego oprogramowania;
  • prowadzenia badań i analiz przyczyn wypadków, awarii i katastrof, oraz proponowania rozwiązań alternatywnych;
  • projektowania i realizacji operacji i procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi, w sytuacjach zagrożeń;
  • analizy i oceny ryzyka przedsięwzięć i operacji;
  • wykorzystania rozszerzonej wiedzy interdyscyplinarnej z nauk technicznych w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych;
  • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  • rozwiązywania problemów zawodowych;
  • skutecznego działania w grupie (zespole), między innymi: komunikowania się, negocjowania, motywowania;
  • oceny wpływu i skutków działań własnych i otaczającego go środowiska;
  • podejmowania racjonalnych decyzji z zarządzania i dowodzenia, opartych na ocenie zagrożeń, niepewności i ryzyka;
  • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
  • posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.

   

  Absolwenci studiów powinni charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

  • samoświadomości;
  • samoregulacji;
  • motywacji;
  • umiejętności społecznych;
  • empatii;
  • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
  • zdolności adaptacyjnych;
  • umiejętności analitycznych;
  • przywództwa;
  • prawości.