STRATEGIA WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE DO ROKU 2022

 

WPROWADZENIE

Strategia rozwoju Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni resortowej, krajowej i europejskiej, realizującej cele edukacyjno-badawcze, służące podniesieniu konkurencyjności Uczelni i tworzeniu jej wizerunku jako nowoczesnej i przyjaznej nauczycielom akademickim, pracownikom, podchorążym, studentom i środowisku.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie funkcjonuje od 1.10.2010 roku na mocy decyzji Nr 311/2010/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.08.2010 roku. Jest jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz podchorążych, a także prowadzenie badań naukowych, służących głównie potrzebom Sił Zbrojnych RP, jak również związanych z doskonaleniem systemu obronnego państwa w tym bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa. Wydział realizuje zadania dydaktyczne w obszarze bezpieczeństwa na potrzeby administracji państwowej, samorządowej i podległych im służb oraz inspekcji.

Strategię Wydziału tworzą: wizja, misja, cele strategiczne ogólne i szczegółowe.

 

IDEOWY MODEL STRATEGII WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE AWL

Model strategii WNoB

WARTOŚCI

Aksjologiczne filary istnienia Wydziału odnoszą się do wartości fundamentalnych takich jak honor, poczucie godności oraz odpowiedzialność. Nadrzędną wartością – z racji specyfiki Uczelni – są patriotyzm i dobro Ojczyzny, które kształtują endemiczny charakter Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie zbudowaną na dyfuzji doświadczeń cywilnego i wojskowego środowiska akademickiego nauczycieli oraz studentów.

 

MISJA WYDZIAŁU

Misją Wydziału jest budowanie marki i prestiżu w świecie nauki, jako jednostki naukowo-dydaktycznej o unikalnym i endemicznym charakterze. Realizowana przez:

 • koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa w różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, aktywnie na nie oddziałując;
 • rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy w odniesieniu do społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów;
 • rozwijanie integralnego modelu kształcenia łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolity organizm Wydziału;
 • budowanie płaszczyzny współpracy krajowej oraz międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w środowisku bezpieczeństwa NATO.

 

Na wydziale kształcimy na dwóch kierunkach studiów I i II stopnia:

Bezpieczeństwo narodowe, który jest dedykowany osobom zainteresowanymi szeroko pojmowanym bezpieczeństwem oraz kwestiami militarnych i pozamilitarnych zagrożeń współczesnego świata. Istotą kształcenia na tym kierunku jest spełnienie oczekiwań społeczeństwa w zakresie zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa poprzez zasilanie wysoko wykwalifikowanymi kadrami instytucji administracji publicznej, sektora obronnego, jak również służ publicznych.

Inżynieria bezpieczeństwa (cywilny i wojskowy), który ze względu na swój praktyczny charakter i wyjątkową interdyscyplinarność jest adresowany zarówno do osób o zainteresowaniach technicznych, jak i interesujących się szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa w aspekcie pozatechnicznym. Studenci mają możliwość zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami, wdrażanymi w ramach najnowocześniejszych technologii z zakresu bezpieczeństwa, uczestniczą w specjalistycznych badaniach laboratoryjnych kontroli jakości wytwarzanych produktów, poznają jak funkcjonują najnowsze technologie służące poprawie bezpieczeństwa.

 

W zakresie dydaktyki zwracamy szczególną uwagę na:

 • permanentne wzbogacanie i uzupełnianie programów kształcenia o treści stanowiące nową i aktualną wiedzę ogólną i specjalistyczną;
 • przekazywanie studentom wiedzy z zakresu diagnozowania, identyfikacji i oceny zagrożeń bezpieczeństwa na różnych poziomach administracji państwowej, w tym również zarządzania (administrowania) bezpieczeństwem w miastach, powiatach i gminach;
 • rozwijanie ich wrażliwości etycznej i estetycznej na skutki konfliktów, wojen, kryzysów oraz różnych zdarzeń nadzwyczajnych;
 • nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie ewaluacji, wartościowania zjawisk społecznych i kulturowych;
 • kształtowanie postaw aksjologicznych studentów na rzecz realizacji w ich życiu i przyszłej pracy zawodowej takich wartości wymienionych w modelu strategii Wydziału;
 • przekazywanie wiedzy teoretycznej studentom mającej odniesienie do realnych zjawisk stanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz upraktycznienie procesu kształcenia;
 • pobudzanie studentów do twórczego zaangażowania w zadania naukowe realizowane przez nauczycieli akademickich oraz inspirowanie do działalności publicystycznej.

 

Realizacja zdań dydaktycznych stworzy sprzyjający klimat do autentycznej identyfikacji całej społeczności Wydziału z jego koncepcjami rozwojowymi. Pozwala to stworzyć odpowiednie, realne warunki do podwyższania kwalifikacji i pozycji nauczycieli akademickich w środowisku oraz realizacji ich aspiracji zawodowych określonych w efektach kształcenia. Także studenci oraz wszystkie osoby, które w różnych zakresach podwyższają swe kwalifikacje w Wydziale, powinni mieć poczucie wspólnoty, dumy i przekonanie o wartości zdobytej wiedzy i umiejętności dla osobistego rozwoju oraz przydatności na konkurencyjnym rynku pracy.

 

W zakresie nauki kładziemy szczególny nacisk na:

 • wzmocnienie potencjału naukowego Wydziału poprzez pozyskiwanie nauczycieli akademickich ze znaczącym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem w prowadzeniu badań;
 • pozyskiwanie grantów naukowych krajowych oraz przy współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • podniesienie jakości publikacji poprzez kierowanie ich do renomowanych czasopism krajowych i zagranicznych;
 • promowanie osiągnieć naukowych nauczycieli Wydziału w ramach krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, a także w ramach konferencji organizowanych przez Wydział;
 • rozwój naukowy nauczycieli akademickich uwidoczniony zdobywaniem kolejnych stopni naukowych;
 • współpracę międzynarodową w zakresie wymiany doświadczeń oraz działalności publicystycznej.

 

WIZJA

Budowa nowoczesnej, rozwojowej i umiędzynarodowionej jednostki organizacyjnej stojącej na mocnych filarach nauki, dydaktyki oraz współpracy z sektorem administracji państwowej i przemysłem.

 

EKSPLIKACJA CELÓW STRATEGICZNYCH W OBSZARACH:

1. Doskonałość naukowa

 1. Rozwijanie dorobku naukowego pracowników.
 2. Rozwijanie potencjału naukowego oraz materialnych i innych efektów działalności naukowej.
 3. Prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym dla podmiotów zewnętrznych jako uznany ośrodek ekspercki.
 4. Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w drugiej dyscyplinie.
 5. Aplikowanie o nowe programy badawcze krajowe i zagraniczne umożliwiające pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.
 6. Zwiększenie poziomu zewnętrznego finansowania badań, a zwłaszcza zwiększenie środków finansowych pozyskiwanych w ramach grantów.
 7. Pozyskanie środków finansowych na badania statutowe i własne.
 8. Tworzenie zespołów badawczych spójnych dziedzinowo.
 9. Rozwój infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności naukowo-badawczej.
 10. Wdrożenie zmian w strukturze organizacyjnej umożliwiających pozyskiwanie funduszy krajowych i międzynarodowych.
 11. Wzmacnianie możliwości rozwoju naukowego studentów.
 12. Opracowanie bazy wiedzy o działalności naukowej wydziału.
 13. Stworzenie kompleksowego systemu oceny pracowników oraz systemu motywacyjnego zachęcającego do zwiększenia wysiłków w sferze naukowej.

2. Doskonałość edukacyjna

 1. Uatrakcyjnienie oferty kształcenia na kierunkach kształcenia.
 2. Interdyscyplinarne doskonalenie zawodowe oficerów i liderów dla gospodarki.
 3. Tworzenie nowych kierunków kształcenia na potrzeby sił zbrojnych i administracji państwowej uwzględniających specyfikę Uczelni.
 4. Rozwój kształcenia międzynarodowego kadry oficerskiej.
 5. Rozwijanie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej z przygotowaniem cywilnym i wojskowym oraz utrzymanie wysokiego współczynnika kadry zatrudnionej w podstawowym miejscu pracy.

3. Umiędzynarodowienie

 1. Rozwój umiędzynarodowienia sfery naukowej i dydaktycznej.
 2. Aplikowanie o nowe europejskie i pozaeuropejskie programy współpracy międzynarodowej.
 3. Tworzenie sieci współpracy międzynarodowej z wyspecjalizowanymi ośrodkami akademickimi.
 4. Uruchomienie studiów anglojęzycznych na drugim stopniu.
 5. Prowadzenie studiów pierwszego stopnia w języku angielskim.
 6. Opracowanie anglojęzycznej wersji strony internetowej.
 7. Zwiększenie mobilności pracowników i studentów w ramach Erasmus + i innych programów międzynarodowych.
 8. Kształtowanie pozytywnego wizerunku AWL za granicą.
 9. Włączenie studentów do działalności międzynarodowej np.: studenckie projekty o zasięgu międzynarodowym.
 10. Rozwijanie aktywności międzynarodowej zarówno w obszarze publikacji i badań, jak i w aplikacji uzyskanych wyników (międzynarodowa komercjalizacja wyników badań).
 11. Zwiększenie motywacji pracowników do internacjonalizacji.

4. Stworzenie marki Wydziału

 1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku AWL i Wydziału w kraju i za granicą.
 2. Zwiększenie rozpoznawalności marki AWL i Wydziału.
 3. Wdrożenie działań promocyjnych (ze szczególnym akcentowaniem atrakcyjnej oferty edukacyjnej, w tym unikatowe kierunki – studia wojskowo-cywilne o profilu praktyczno-akademickim: dowodzenie, zarządzanie, logistyka; korzystnej lokalizacji AWL z pełną ofertą socjalno-bytową i rekreacyjno-sportową; konkurencyjnej oferty cenowej studiów niestacjonarnych i podyplomowych).
 4. Opracowanie anglojęzycznej wersji strony internetowej.
 5. Opracowanie i upowszechnianie bazy wiedzy o działalności Wydziału.
 6. Zdefiniowanie sylwetek absolwentów dla poszczególnych kierunków studiów na Wydziale.
 7. Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji Wydziału.