ZADANIA PEŁNOMOCNIKA REKTORA-KOMENDANTA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

 • rozpoznanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów z niepełnosprawnością;
 • usuwanie barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych dla studentów z niepełnosprawnością;
 • podejmowanie różnorodnych działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia osób z niepełnosprawnością;
 • podejmowanie wszelkich działań mających na celu pełną integrację społeczną i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością;
 • reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnością przed pracownikami uczelni oraz organami na zewnątrz;
 • współpraca z organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby z niepełnosprawnością;
 • pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • zapewnianie - w miarę możliwości - równego dostępu do specjalistycznego sprzętu niezbędnego w procesie kształcenia studentom z niepełnosprawnością;
 • organizowanie kursów i szkoleń niezbędnych do adaptacji w miejscu podjęcia pracy osób z niepełnosprawnością;
 • organizowanie kursów i szkoleń dla studentów i pracowników AWL mających na celu integrację ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością oraz profesjonalną obsługę studentów z niepełnosprawnością;
 • pomoc w załatwianiu wszelkich formalności w zakresie odbywania praktyk i staży studenckich dla osób z niepełnosprawnością;
 • prowadzenie bazy studentów z orzeczoną niepełnoprawnością;
 • informowanie studentów z niepełnosprawnością o wprowadzonych dla nich przez Uczelnię ułatwieniach;
 • prowadzenie działań związanych z wykorzystaniem dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 • reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w sprawach dotyczących środowiska osób z niepełnosprawnością.