WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY ICH SKŁADANIA

Nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji, czyli do 9 czerwca 2023 r. należy:
 
 • Dokonać rejestracji elektronicznej na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego,
 • Złożyć w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) wygenerowany z Portalu Rekrutacyjnego i podpisany wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia, w Akademii Wojsk Lądowych do którego należy dołączyć:
 • życiorys (zawierający: kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia mogące istotnie wpłynąć na ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania karnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminu wstępnego, 
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) — dotyczy osób, które posiadają świadectwo wydane przed rokiem ubiegania się o przyjęcie na studia,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności potwierdzające informacje zawarte w życiorysie.
 
W dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego złożyć następujące dokumenty:
 
 • kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Akademię Wojsk Lądowych,
 • wygenerowaną z systemu IRK podpisaną ankietę osobową,
 • 1 zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminu wstępnego w wysokości 100 zł,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (osiągnięcia), np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa i uprawnienia instruktorskie, dyplomy, zaświadczenia o: ukończeniu klasy o profilu mundurowym, certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej lub oddziału przygotowania wojskowego, służby przygotowawczej, ukończeniu liceum wojskowego, ukończeniu studiów cywilnych w uczelni wojskowej – oryginały do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej lub świadczenie osoby zainteresowanej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych, podpisane w dniu przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej.
 
Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w Akademii Wojsk Lądowych.