POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE OBEJMUJE:
 
Analizę ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości 
 
Wynik egzaminu maturalnego „nowej matury” z części pisemnej wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty według zasady:
 
Ważne:
 • Wyniki z przedmiotów maturalnych obejmujące przedmioty obowiązkowe i dodatkowe, w tym język angielski, przeliczone na punkty rekrutacyjne stanowią do 100 punktów rekrutacyjnych za świadectwo dojrzałości;
 • W sytuacji, gdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia posiada na świadectwie dojrzałości wyniki z przedmiotów podlegających ocenie na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę bierze się wynik korzystniejszy dla kandydata.
   
Egzamin:
 
Test znajomości języka angielskiego
Zasady oceniania punktami rekrutacyjnymi ze stopnia znajomości języka angielskiego:
 • W sytuacji, gdy język angielski był przedmiotem maturalnym, punkty rekrutacyjne zostaną naliczone ze świadectwa dojrzałości;
 • W sytuacji, gdy język angielski nie był przedmiotem egzaminu maturalnego, podstawą naliczenia punktów rekrutacyjnych są wyniki testu znajomości języka angielskiego;
 • Test znajomości angielskiego jest przeprowadzany według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B1 z elementami B2 i opracowany jest jako test wielokrotnego wyboru zawierający 40 pytań z czterema wariantami odpowiedzi – zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi. Za prawidłowe rozwiązanie testu kandydat może uzyskać w sumie 40 punktów, po 1 punkcie za poprawnie udzieloną odpowiedź. Po przeprowadzeniu testu znajomości języka angielskiego przewodniczący zespołu lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej zapoznaje osobę zainteresowaną z uzyskanym wynikiem, która potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem na karcie testu;
 • Minimalna wymagana liczba punktów rekrutacyjnych z testu znajomości języka angielskiego wynosi 30% (12 punktów). Uzyskanie wyniku poniżej wskazanej liczby punktów skutkuje przyznaniem kandydatowi 0 punktów;
 • Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 min.
 
Sprawdzian sprawności fizycznej
1. Mężczyźni:
 • Bieg na 1000 m - prowadzi się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 osób. Na komendę „Start” lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Bieg można powtórzyć do 1h od przerwania lub zakończenia swojego biegu,
 • Podciąganie na drążku (wykonywane bez dodatkowych ruchów ciała) – minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia 220 centymetrów. Na komendę „Gotów” kontrolowana osoba wykonuje zwis nachwytem  o  ramionach  wyprostowanych  w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem np. „wykona dodatkowe ruchy ciałem, nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach,
 • Bieg wahadłowy 10 x 10 m - na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją pokonując tę trasę pięciokrotnie. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do próby wykorzystuje się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Uzasadnione przewrócenie „chorągiewki” powoduje niezaliczenie próby. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach.
 
2. Kobiety:
 • Bieg na 800 m - prowadzi się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 osób. Na komendę „Start” lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Bieg można powtórzyć do 1h od przerwania lub zakończenia swojego biegu.
 • Zwis na ugiętych ramionach – drążek umocowany na wysokości dosiężnej. Zadanie polega na jak najdłuższym utrzymaniu się w zwisie na drążku o ugiętych ramionach w stawach łokciowych. Kontrolowana osoba chwyta drążek nachwytem (palce skierowane w górę, kciuki w dół) na szerokość barków tak, aby broda znalazła się powyżej drążka oraz odrywa stopy od podłoża. Próba rozpoczyna się od chwili, kiedy kontrolowana osoba wykona samodzielnie  prawidłowy zwis  i  kończy się  z chwilą, kiedy broda znajdzie się poniżej drążka. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach,
 • Bieg zygzakiem - „koperta” – przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość, co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np. „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Uzasadnione przewrócenie „chorągiewki” powoduje niezaliczenie próby. Konkurencję można powtórzyć jednokrotnie po 15 minutach.
 
Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych do uczelni wojskowych za sprawdzian sprawności fizycznej:
 
Tab.1.
Mężczyźni
Tab.2.
Kobiety
 
Ważne:
 • Ze sprawdzianu sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów rekrutacyjnych;
 • Po zakończeniu każdej konkurencji kandydat jest zapoznawany z osiągniętym wynikiem, co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie;
 • Minimalna wymagana liczba punktów konieczna do zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej wynosi 3 punkty.
 
Postępowanie końcowe/rozmowa kwalifikacyjna
 • Ma charakter oceniający predyspozycje osoby zainteresowanej do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • Kandydaci legitymujący się: zaświadczeniem/certyfikatem/świadectwem ukończenia Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego, Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego, Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej, oddziałów przygotowania wojskowego i/lub legitymujący się wydanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji właściwe dla miejsca zamieszkania, zaświadczeniem bycia dzieckiem żołnierza poległego na misjach w trakcie wykonywania obowiązków, otrzymują z tego elementu 9 punktów rekrutacyjnych;
 • W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej osoba zainteresowana może uzyskać maksymalnie 30 punktów rekrutacyjnych;
 • Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej przewodniczący zespołu lub przewodniczący komisji rekrutacyjnej zapoznaje osobę zainteresowaną z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych, która potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem na indywidulanym arkuszu rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Minimalna wymagana liczba punktów konieczna do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej do uczelni wojskowych wynosi 3 punkty.
 
Badania lekarskie na potrzeby wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej
 • Badania są przeprowadzane w ciągu trzech dni kalendarzowych po przeprowadzeniu etapów I, II, III;
 • Badaniami zostają objęci kandydaci znajdujący się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych oraz liście rezerwowej.
 
Ważne:
 • Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu sprawności fizycznej, testu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązana do wydania na wniosek osoby zainteresowanej zaświadczenia o wynikach postępowania rekrutacyjnego z tych elementów w celu przedstawienia w kolejnej uczelni wojskowej, do której osoba zainteresowana zamierza ubiegać się o przyjęcie;
 • Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na studia w charakterze kandydata do zawodowej służby wojskowej, po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej, zostaną wpisani na listę studentów;
 • Komisja Rekrutacyjna w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczeń lekarskich informuje kandydata o wpisaniu go na listę studentów albo wydaje i doręcza w terminie 14 dni decyzję o odmowie przyjęcia na studia.