Informujemy, że termin rejestracji i składania dokumentów
na studia medyczne został przedłużony do
18 czerwca 2021 r.*
 
*pismo Dyrektora Departamentu Kadr MON nr 5465/21 z dnia 28.05.2021 roku w sprawie wydłużenia terminu rekrutacji na studia do AWL w 2021 roku oraz medyczne na UM w Łodzi w ramach limitu miejsc MON.
 
 
 
w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim Kolegium Wojskowo – Lekarskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademickim 2021/2022.
 
 
 
w sprawie: zmian w uchwale nr 18/IV/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie: warunków i trybu przyjmowania kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim Kolegium Wojskowo – Lekarskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademickim 2021/2022.
 
 
Po ustaleniu przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia limitu miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym medycznym ubiegających się o przyjęcie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 zostaną umieszczone na stronie internetowej niezbędne informacje.
 
UWAGA!
 
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych informujemy, że termin rekrutacji został przedłużony 
do dnia 31 maja 2021 roku.*
 
* podstawa: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
 
 
W terminie do 31 maja 2021 roku osoby chcące ubiegać się o przyjęcie na studia wojskowo-medyczne są zobowiązane:
  • dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej AWL;
  • złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania: 
    • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza);
    • życiorys;
    • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
    • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) - wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 
Uwaga!
 
Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami z Departamentu Kadr MON przesyłany jest do AWL.
 
 
SZANOWNI PAŃSTWO PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE SĄ PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany poniższych terminów egzaminów i wcieleń
 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 31 maja 2021r.

-

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7:00

 

06-08.07.2021 r.

(kandydat o terminie zostanie poinformowany drogą elektroniczną – IRKa i email)

Egzaminy wstępne odbywają się w ciągu jednego dnia

W tych dniach przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, w tym zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań do przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej 

(wydane nie wcześniej niż 14 dni przed terminem egzaminu wstępnego).

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego (piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był przedmiotem egzaminu maturalnego);

- sprawdzian sprawności fizycznej

Rozmowa kwalifikacyjna

-

Ogłoszenie wyników

do 15.07.2021 r.

Na stronie internetowej Uczelni

Stawiennictwo w AWL
ul. Czajkowskiego 109, Wrocław

i rozpoczęcie szkolenia podstawowego

do 9:00
06 września 2021 r.
Dotyczy kandydatów przyjętych na studia medyczne na I rok