STUDIA CYWILNE 2021/2022

 
 
w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki studiów cywilnych I i II stopnia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2021/2022.
 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 19/IV/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na kierunki studiów cywilnych I i II stopnia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2021/2022 oraz uchylenia uchwały nr 13/III/2021 z dnia 16 marca 2021 roku.
 
 
Studia I stopnia
 
 1. Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej Uczelni w terminie od 01.06.2021 roku do 24.07.2021 roku (po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wprowadzają oceny ze świadectwa). Po decyzji Komisji Rekrutacyjnej (opublikowanie list zakwalifikowanych/przyjętych na studia – do 31.07.2021 roku) składają osobiście lub przez inną osobę w siedzibie Akademii, bądź przesyłają na adres wskazany do korespondencji z dopiskiem „Rekrutacja – studia cywilne”, do dnia 10.08.2021 roku, następujące dokumenty (decyduje data wpłynięcia dokumentów do Akademii):
  • wniosek (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);
  • ankieta osobowa (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) lub inny dokument wskazany w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • w przypadku cudzoziemców kserokopia paszportu lub Karty Polaka;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (na wskazane w „Informacji dla kandydatów” konto bankowe dla danego kierunku studiów);
  • jedno aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia podpisane na odwrocie, zgodnie z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego) oraz jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej – należy dołączyć w rejestracji elektronicznej;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej (dotyczy tylko kandydatów przyjętych na kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa).
  • dyplomy olimpiad potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej wpisane we wniosku – w oryginale.
 
Studia II stopnia
 
 1. Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej Uczelni w terminie od 01.06.2021 roku do 24.07.2021 roku. Ponadto składają osobiście lub przez inną osobę do siedziby Uczelni, bądź przesyłają na adres wskazany do korespondencji z dopiskiem „Rekrutacja – studia cywilne”
  w terminie do 24.07.2021 roku, następujące dokumenty:
  • wniosek (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);
  • ankieta osobowa (do wydrukowania po rejestracji w systemie elektronicznym IRKA);
  • dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale lub oryginalny odpis wydany przez uczelnię (w przypadku braku dyplomu honorowane będzie zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych, zawierające kierunek ukończonych studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);
  • w przypadku cudzoziemców kserokopia paszportu lub Karty Polaka;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • jedno aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia podpisane na odwrocie, zgodnie z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego) – należy dołączyć także w rejestracji elektronicznej;
  • tłumaczenie dyplomu potwierdzone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu. Dyplom musi być uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczpospolitej Polskiej;
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające stopień niepełnosprawności;
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej (dotyczy kandydatów na kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa).