3 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

Planowany termin rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego: 2 listopada 2021 r.

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA DLA:

OSÓB ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO BĘDZIE TRWAŁA DO 19 STYCZNIA 2022 ROKU,

PODOFICERÓW ZAWODOWYCH DO 4 LUTEGO 2022 ROKU.

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach i trybie przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w 2022 roku
zostaną opublikowane w październiku 2021 roku.

 

 

Informujemy, że zgodnie z §9 pkt.2 Decyzji Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r., że osoby ubiegające się o przyjęcie na potrzeby korpusu osobowego medycznego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bezpośrednio przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej w uczelni powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu, wydanego na podstawie przepisów branżowych regulujących wykonywanie danego zawodu medycznego.

 

LIMITY MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH OSOBOWYCH

 

l.p.

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

1.

 MEDYCZNY

 lekarzy

1

 dentystów

4

 weterynarii

5

 farmaceutów

2

 psychologów

2

 fizykobiochemików

3

 pielęgniarstwa

4

 ratownictwa medycznego

3

2.

 SPRAWIEDLIWOŚCI

 I OBSŁUGI PRAWNEJ

 prokuratorska

8

3.

 DUSZPASTERSTWA

 teologiczna

1

4.

WYCHOWAWCZY

 orkiestr i zespołów estradowych

3

*Na podstawie Decyzji nr 104/MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 roku.

 

 

Wymagane kierunki ukończonych studiów w poszczególnych grupach osobowych zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej po otrzymaniu stosownych wytycznych od osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej
w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE SĄ PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany poniższych terminów egzaminów i wcieleń

 

    PRZEDSIĘWZIĘCIE    

      TERMIN      

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

osoby ze środowiska cywilnego
do 19 stycznia 2022 roku

 

podoficerowi zawodowi
do 4 lutego 2022 roku

 

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109.

do godz. 7:00

10.03.2022 r.

Każdemu kandydatowi zostanie wyznaczony jeden termin (dzień),
z uwzględnieniem korpusu osobowego (grupy osobowej) wskazanej we wniosku. W tym dniu przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego;

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 17.03.2021 r.

Na stronie internetowej uczelni www.awl.edu.pl

Stawiennictwo w AWL
ul. Czajkowskiego 109, Wrocław i rozpoczęcie szkolenia.

do 9:00

osoby ze środowiska cywilnego:

20 kwietnia 2022 r.

 

podoficerowie zawodowi:

9 maja 2022 r.

Dotyczy kandydatów przyjętych na szkolenie wojskowe w ramach trzymiesięcznego studium oficerskiego