None

12 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

 

 

w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w 2021 roku.

 
UWAGA! – DOTYCZY SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
Informujemy, że weszło w życie nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. Sprawdzian sprawności fizycznej przewidziany podczas postępowania rekrutacyjnego na 12 miesięczne Studium Oficerskie zostanie przeprowadzony zgodnie z normami zawartymi w nowym rozporządzeniu.
 

 

LIMITY MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH KORPUSACH OSOBOWYCH
 

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc1

limit

miejsc2

WOJSK LĄDOWYCH

pancerno-zmechanizowana 

-

20

pancerno-zmechanizowana
dla potrzeb WOT

10

10

rakietowa i artylerii

-

10

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

eksploatacja systemów łączności

-

10

ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

rozpoznania ogólnego

5

10

rozpoznania ogólnego 
- dla  potrzeb WOT

5

-

rozpoznania i zakłóceń elektronicznych

-

7

OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻERNIA

rozpoznania i likwidacji skażeń

-

6

LOGISTYKI

ogólnologistyczna

12

18

SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

obsługi prawnej

5

-

obsługi prawnej dla WOT

4

-

FINANSOWY

ekonomiczno – finansowa

8

-

RAZEM

49

91

1/ limit dla osób ze środowiska cywilnego
2/ limit dla szeregowych zawodowych
 
Osoby ze środowiska cywilnego ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego do 31 maja 2021 r. mają obowiązek:
 1. dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Akademii w okresie od dnia 4 stycznia do dnia 31 maja 2021 r. ;
 2. dostarczyć do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania (liczy się data złożenia dokumentów w WKU):
  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej Akademii, po zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego w rejestracji elektronicznej);
  • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych), dokument w oryginale (w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);
  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia (dokument w oryginale);
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego (wysokość opłaty rekrutacyjnej ustalono na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych – Dz. U. z 2014 r. poz. 627 z późn. zm. – w związku z § 38 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów – Dz. U. z 2018 r. poz. 1861). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
  • zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
  • w dniu postępowania rekrutacyjnego w AWL należy dostarczyć informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego.
 
Szeregowi zawodowi rejestrują się na stronie internetowej Akademii oraz składają drogą służbową do 31 maja 2021 r. (liczy się data wpłynięcia dokumentów do kancelarii jednostki wojskowej), poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej do Dyrektora Departamentu Kadr MON następujące dokumenty:
 1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej Uczelni, po zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego w rejestracji elektronicznej);
 2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale (w przypadku braku dyplomu uczelnia honoruje zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów II stopnia – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);
 3. życiorys;
 4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
 5. ostatnia opinia służbowa żołnierza zawodowego (Z opinii służbowej wymagana jest ocena wzorowa – art. 28 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2020, poz. 860 z późn. zm.));
 6. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – w wysokości 100 zł, wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego (wysokość opłaty rekrutacyjnej ustalono na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych – Dz. U. z 2014 r. poz. 627 z późn. zm. – w związku z § 38 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów - Dz. U. z 2018 r. poz. 1861). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
 7. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
 8. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego.
 
 
Uprzejmie przypominamy, że kandydaci – szeregowi zawodowi ubiegający się o przyjęcie do 12 miesięcznego studium oficerskiego są zobowiązani posiadać ostatnią opinię służbową żołnierza zawodowego z oceną wzorową – art. 28 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2020, poz. 860 z późn. zm.).
 
 
 
Wymagane kierunki ukończonych studiów w pozostałych grupach osobowych zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej po otrzymaniu stosownych wytycznych od osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).
 
 
 
(z dnia 29.01.2021 r.)
 
 
SZANOWNI PAŃSTWO PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE SĄ PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany poniższych terminów egzaminów i wcieleń
 

    PRZEDSIĘWZIĘCIE    

      TERMIN      

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 31 maja 2021 r.

 

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109.

do godz. 7:00

20-23.07.2021 r.

Każdemu kandydatowi zostanie wyznaczony jeden termin (dzień),
z uwzględnieniem korpusu osobowego (grupy osobowej) wskazanej we wniosku. W tym dniu przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego;

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 30.07.2021 r.

Na stronie internetowej uczelni www.awl.edu.pl

Stawiennictwo w AWL
ul. Czajkowskiego 109, Wrocław i rozpoczęcie szkolenia.

do 9:00

osoby ze środowiska cywilnego

15.09.2021 r.

szeregowi zawodowi

11.10.2021 r.

Dotyczy kandydatów przyjętych na szkolenie wojskowe w ramach dwunastomiesięcznego studium oficerskiego