STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

 

Misja

Misją Studium Języków Obcych (SJO) jest kształcenie językowe studentów i słuchaczy Uczelni na wszystkich poziomach kształcenia, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań metodycznych i wykorzystaniu stale aktualizowanych programów kształcenia oraz materiałów dydaktycznych, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym, zgodnie z potrzebami Uczelni, studentów i słuchaczy oraz rynku pracy, tak aby umożliwić absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

 

Zadania

Głównym zadaniem SJO jest realizacja kształcenia językowego kandydatów na oficerów rekrutujących się spośród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych oraz studentów cywilnych wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Uczelni, tak aby osiągnęli założone efekty kształcenia i uzyskali wymagane kwalifikacje językowe. Dodatkowo SJO realizuje kursy doskonalenia znajomości języków obcych dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej przygotowujące do egzaminów resortowych wg STANAG 6001 oraz dla nauczycieli akademickich przygotowujące do prowadzenia zajęć w języku obcym.

Zajęcia językowe prowadzone są z uwzględnieniem języka specjalistycznego. Szczególny nacisk kładzie się na praktyczne wykorzystanie języka obcego, przygotowujące słuchaczy do skutecznego funkcjonowania w środowisku międzynarodowym – zarówno zawodowym, jak i edukacyjnym. Nauka odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych metod kształcenia i wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych.

SJO przeprowadza także egzaminy resortowe ze znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001 na poziomach podstawowym (SPJ 1111) oraz średnio zaawansowanym (SPJ 2222). Ponadto nauczyciele akademiccy SJO delegowani są do prac Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON, w charakterze egzaminatorów na poziomie zaawansowanym (SPJ 3333) wg STANAG 6001.

 

Jakość kształcenia

SJO jest aktywnym uczestnikiem systemu zapewnienia jakości kształcenia funkcjonującego w Uczelni. Co roku nauczyciele SJO podlegają okresowej ocenie nauczyciela akademickiego. W ramach doskonalenia własnych umiejętności dydaktyczno-metodycznych, nauczyciele przeprowadzają wśród słuchaczy, na własne potrzeby, opracowane przez siebie ankiety. Odbywa się to niezależnie od ankietowania realizowanego w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni. Zebrane w ten sposób doświadczenia i opinie uwzględnia się w procesie aktualizacji treści kształcenia i oferty dydaktycznej oraz wykorzystuje się w działalności metodycznej.

 

Programy nauczania i inne dokumenty od przełożonych

W SJO na bieżąco są aktualizowane programy nauczania oraz karty przedmiotów dla podchorążych, studentów oraz słuchaczy kursów. Aktualizacje wynikają często z konieczności udoskonalenia procesu dydaktycznego. Ponadto do działalności służbowej wdrażane są dokumenty i zalecenia przełożonych, do których należą m. in. obowiązująca decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej oraz rekomendacje zmian w systemie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych.

 

Infrastruktura dydaktyczna

SJO dysponuje salami wykładowymi z nowoczesnym wyposażeniem w postaci tablic interaktywnych z rzutnikami krótkoogniskowymi i komputerami, kamer dokumentowych, telewizorów płaskoekranowych, odtwarzaczy CD i DVD oraz tablic poglądowych. Ponadto w pomieszczeniach SJO można korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu.