STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

 
Misja 
Misją Studium Języków Obcych (SJO) jest kształcenie językowe studentów i słuchaczy Uczelni na wszystkich poziomach kształcenia, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań metodycznych i wykorzystaniu stale aktualizowanych programów kształcenia oraz materiałów dydaktycznych, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym, zgodnie z potrzebami Uczelni, studentów i słuchaczy oraz rynku pracy, tak aby umożliwić absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.
 
Zadania
Głównym zadaniem SJO jest realizacja kształcenia językowego kandydatów na oficerów rekrutujących się spośród absolwentów szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz studentów cywilnych wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Uczelni, tak aby osiągnęli założone efekty kształcenia i uzyskali wymagane kwalifikacje językowe. Dodatkowo SJO realizuje kursy doskonalenia znajomości języków obcych dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej przygotowujące do egzaminów resortowych wg STANAG 6001. Zajęcia językowe prowadzone są z uwzględnieniem języka specjalistycznego. Szczególny nacisk kładzie się na praktyczne wykorzystanie języka obcego, przygotowujące słuchaczy do skutecznego funkcjonowania w środowisku międzynarodowym – zarówno zawodowym, jak i edukacyjnym. Nauka odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych metod kształcenia i wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych, a w tym technik kształcenia na odległość. SJO przeprowadza także egzaminy resortowe ze znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001 na poziomach podstawowym (SPJ 1111) oraz średnio zaawansowanym (SPJ 2222), w tym odpłatne dla osób spoza Uczelni. Ponadto, nauczyciele akademiccy SJO delegowani są do prac Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON, w charakterze egzaminatorów na poziomie zaawansowanym (SPJ 3333) wg STANAG 6001. Dodatkowym elementem jest udział nauczycieli akademickich SJO w różnego rodzaju konferencjach międzynarodowych, programie Erasmus+ i seminariach językowych, które podnoszą wartość merytoryczną nauczycieli a tym samym wzbogacają ich doświadczenie. 
 
Jakość kształcenia
SJO jest aktywnym uczestnikiem systemu zapewnienia jakości kształcenia funkcjonującego w Uczelni. Co roku nauczyciele SJO podlegają okresowej ocenie nauczyciela akademickiego. Zebrane w ten sposób doświadczenia i opinie uwzględnia się w procesie aktualizacji treści kształcenia i oferty dydaktycznej oraz wykorzystuje się w działalności metodycznej.
 
Programy nauczania i inne dokumenty od przełożonych 
W SJO na bieżąco są aktualizowane programy nauczania oraz karty przedmiotów dla podchorążych, studentów oraz słuchaczy kursów. Aktualizacje wynikają często z konieczności udoskonalenia procesu dydaktycznego. Ponadto do działalności służbowej wdrażane są dokumenty i zalecenia przełożonych, do których należą m. in. obowiązująca decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej oraz rekomendacje zmian w systemie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych. 
 
Infrastruktura dydaktyczna 
SJO dysponuje salami wykładowymi z nowoczesnym wyposażeniem w postaci tablic interaktywnych z rzutnikami krótkoogniskowymi i komputerami, kamer dokumentowych, telewizorów płaskoekranowych, odtwarzaczy CD i DVD oraz tablic poglądowych. Ponadto w pomieszczeniach SJO można korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu.