ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Szanowni Studenci Cywilni 
 
Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą trybu prowadzenia zajęć z przedmiotu „Język Angielski” w Roku Akademickim 2021/2022. 
 
Pierwsze zajęcia odbędą się stacjonarnie w siedzibie Akademii Wojsk Lądowych w godzinach i salach określonych zgodnie planem zajęć. 
 
Podczas tych zajęć:
  1. Omówiony zostanie program przedmiotu;
  2. Określony będzie tryb kolejnych zajęć;
  3. Zostanie przeprowadzony test wstępny, weryfikujący poziom znajomości języka przez studenta. 
 
Test ma na celu przyporządkowanie do grupy według poziomu znajomości języka.  
 
Tymczasowy podział na grupy do pierwszych zajęć zamieszczony jest w pliku poniżej:
 
 
 
 
Kolejne zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym – mieszanym (ZM), czyli w głównej mierze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. za pomocą programu MS Teams lecz również stacjonarnie (do 30% ogólnej liczby godzin), lub zdalnym (Z). Zajęcia zdalne będą się odbywać w czasie rzeczywistym w którym to nauczyciel prowadzący będzie łączył się z grupą za pośrednictwem tej platformy. Każdy student posiada do niej dostęp za pośrednictwem usługi Office365. Przypominamy, że podczas pierwszych i kolejnych zajęć na terenie Akademii należy kierować się zasadami ujętymi w „Procedurach postępowania dotyczących profilaktyki w związku z Covid-19 w zakresie działalności dydaktycznej uczelni.” 
 
Ponadto obowiązują poniższe zasady:
  1. zakaz przychodzenia na zajęcia dydaktyczne w Akademii z objawami infekcji. W przypadku zaobserwowania przez uczestnika zajęć objawów infekcji w czasie zajęć, należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia. Studenci, u których zaobserwowano objawy infekcji udają się do domu (preferowany sposób – transport indywidualny) i zgłaszają objawy do lekarza rodzinnego lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
  2. nakaz noszenia maseczki ochronnej podczas przebywania na terenie AWL z zachowaniem przyjętego w AWL podziału na wydzielone strefy,
  3. nakaz zachowania bezpiecznej odległość między osobami (min. 1,5 m), 
  4. obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku dydaktycznego,
  5. ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach oraz windach,
  6. częste mycie rąk, w prawidłowy sposób, zgodnie z instrukcją mycia rąk, a po umyciu rąk dezynfekowanie ich środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
  7. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.