SAMORZĄD STUDENCKI

 

Samorząd studencki działa w AWL w oparciu o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni. Ponadto Samorząd Studencki działa na podstawie regulaminu określającego zasady organizacji i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organu uchwałodawczego i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje. Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.

 

Samorząd Studencki ma bardzo szerokie uprawnienia:

 • współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni (Ustawa nakazuje, żeby przynajmniej 20% składu senatu każdej uczelni stanowili studenci),
 • uczestniczy w opracowaniu programu studiów,
 • ma wpływ na kształt regulaminu studiów,
 • bierze udział w podziale środków pieniężnych.


Samorząd Studencki AWL zajmuje się w głównej mierze ochroną praw i interesów studenta. Ponadto:

 • aktywnie angażuje się w życie AWL,
 • uczestniczy w pracach Senatu, Rad Wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej,
 • współdecyduje z władzami AWL w sprawie podziału dotacji Funduszu Pomocy Materialnej,
 • aktywnie uczestniczy w imprezach naukowych, kulturalnych, sportowych i artystycznych,
 • wspiera wszelkie inicjatywy studenckie,
 • bierze udział w akcjach charytatywnych,
 • promuje studentów i absolwentów AWL na zewnątrz uczelni,
 • jest pośrednikiem między władzami uczelni a studentami.

 

Interesuje nas przede wszystkim dobro i rozwój studentów naszej uczelni. Reprezentujemy środowisko akademickie przed władzami i instytucjami zarówno we Wrocławiu, jak i w kraju. Uczestniczymy w spotkaniach Komisji Uczelni Mundurowych, Wrocławskiej Inicjatywy Samorządów Studenckich; współpracujemy z Parlamentem Studentów RP.