DLA AUTORÓW

 
Wymagania wydawnicze w zakresie przygotowania materiałów do wydania w „Rocznikach Studenckich Akademii Wojsk Lądowych”
 
„Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych” są czasopismem naukowym, recenzowanym ukazującym się jako rocznik. Zamieszczane w nim prace są z obszaru tematycznego odpowiadającego specjalizacji naukowej i dydaktycznej uczelni, dotychczas niepublikowane. Istnieje również możliwość publikowania sprawozdań z konferencji, seminariów oraz sympozjów organizowanych przez studentów AWL, a także sprawozdań z działalności Naukowych Kół Studenckich. Artykuły są publikowane w języku polskim – dopuszcza się również publikacje w języku obcym (kongresowym). Autorzy nie otrzymują honorarium za publikacje.
 
W celu ułatwienia współpracy pomiędzy autorami a redakcją prosimy o uwzględnienie podanych wskazówek:
Do redakcji „Roczników Studenckich Akademii Wojsk Lądowych” należy przekazać wersję elektroniczną pracy w edytorze tekstu WORD oraz jej wydruk w jednym egzemplarzu. Objętość pracy powinna mieścić się w granicach od 6 do 16 stron maszynopisu formatu A4.
 
Praca powinna zawierać:
  • tytuł nie zawierający skrótów (chyba że są to skróty powszechnie znane);
  • imię i nazwisko autora/autorów, stopień wojskowy i stopień (tytuł) naukowy, a nie będący pracownikami AWL dodatkowo: miejsce zatrudnienia;
  • streszczenie w języku polskim (maksymalnie 1/3 strony);
  • tekst główny wraz z ewentualnymi rysunkami, fotografiami, wykresami i tabelami;
  • przypisy;
  • wykaz literatury.