NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Czy Akademia Wojsk Lądowych prowadzi tylko studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych?
  Nie. AWL jako cywilno-wojskową uczelnia  publiczna kształci studentów na studiach cywilnych i wojskowych. 
   
  Studia cywilne realizowane są na ogólnych zasadach uczelni publicznej. Studenci cywilni realizują jedynie program studiów, ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł inżyniera/licencjata (I stopień) lub magistra inżyniera/magistra (II stopień).
   
  Studia wojskowe przeznaczone są dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej. W trakcie studiów wojskowych  student wojskowy realizuje równolegle z programem studiów kształcenie wojskowe przygotowujące do zawodu oficera. Studenci wojskowi mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, całodzienne wyżywienie i umundurowanie, a co miesiąc wynagrodzenie w wysokości zależnej od stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – na pierwszym roku studiów  jest to ok. 4500 zł. Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera (z przedmiotów wojskowych). Absolwenci studiów wojskowych otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł magistra/magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. 
   
 • Do kiedy można się rekrutować?
  Rekrutacja na studia wojskowe
  Tryb i warunki przeprowadzenia rekrutacji na studia wojskowe regulują przepisy wojskowe, w tym termin uruchomienia procesu rejestracji – pierwszego elementu rekrutacji na studia wojskowe do AWL.
  Terminy wszystkich elementów rekrutacji, w skład której wchodzą: 
  • rejestracja kandydatów, 
  • złożenie wniosku o powołanie do służby kandydackiej, 
  • dostarczenie wymaganych dokumentów, 
  • postępowanie rekrutacyjne, 
  • wstępna kwalifikacja kandydata na studia albo odmowa przyjęcia kandydata w drodze wydania decyzji administracyjnej, 
  • przyjęcie na studia w drodze wpisania na listę studentów albo odmowa przyjęcia kandydata w drodze wydania decyzji administracyjnej;
  określone w ww. przepisach, zamieszczane są na stronie internetowej AWL w zakładce:
  DLA KANDYDATA->REKRUTACJA->STUDIA WOJSKOWE
   
  Rekrutacja na studia cywilne 
  Tryb i warunki rekrutacji na studia wojskowe określa uchwała Senatu AWL, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia procesu rekrutacji na studia cywile oraz terminy innych warunków formalnych wymaganych do spełnienia przez kandydata.
  Terminarz rekrutacji na studia cywilne udostępniany jest na stronie internetowej AWL w zakładce: 
  DLA KANDYDATA->REKRUTACJA->STUDIA CYWILNE
   
 • Na jaki adres e-mailowy mogę wysłać rezygnację?
  Rezygnację należy przesłać na adres rekrutacja@awl.edu.pl lub rekrutacja2@awl.edu.pl – oba adresy znajdują się na stronie Uczelni w zakładce DLA KANDYDATA – „Kontakt” lub poprzez Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania.
 • Jakie należy zdawać przedmioty żeby dostać się na studia wojskowe do AWL?
  Postępowanie rekrutacyjne – proces realizowany w Akademii składa się  z m.in. z:
  • oceny stopnia znajomości języka angielskiego, na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości lub (jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego) przeprowadzenia testu z tego języka;
  • analizy oceny ze świadectwa dojrzałości, obejmującej jeden z przedmiotów mających wpływ na rekrutację, do których zaliczają się:
   • MATEMATYKA,
   • FIZYKA,
   • CHEMIA,
   • INFORMATYKA,
   • HISTORIA (wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu historia nie są uwzględniane podczas ubiegania się o przyjęcie na kierunek studiów Informatyka). 
   
  Ponadto, postępowanie rekrutacyjne obejmuje: 
  • sprawdzian sprawności fizycznej,
  • rozmowę kwalifikacyjną.
 • Czy przedmioty maturalne należy zdawać na poziomie rozszerzonym?
  Nie. Należy jednak zapoznać się z zasadami naliczania punktów rekrutacyjnych za świadectwo dojrzałości dla poszczególnych kierunków studiów, zawartymi w przepisach wojskowych dotyczących  trybu i warunków rekrutacji na studia wojskowe w danym roku akademickim. Dokument szczegółowo określa zasady przeliczania ocen i wyników egzaminu maturalnego (odpowiednio dla „nowej matury”, „starej matury”, matury międzynarodowej International Baccalaureate (IB) oraz świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą). 
 • Czy mogę składać dokumenty na więcej niż jeden kierunek studiów wojskowych?
  Nie, kandydat rejestruje się w ramach jednego kierunku, specjalności wybierane przez kandydata mogą ulec zmianie.
 • Czy składając dokumenty na studia wojskowe do danej grupy osobowej na pewno zostanę do niej przyjęty?
  Nie. Przydział studentów wojskowych do kształcenia w określonych grupach osobowych (specjalnościach wojskowych) z uwzględnieniem limitu miejsc określonego w odrębnych przepisach wojskowych realizowany jest:
  • po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego podczas wcielenia – wstępny podział. Podziału dokonuje się na podstawie uzyskanych wyników i wniosków złożonych podczas postępowania rekrutacyjnego oraz indywidualnych predyspozycji kandydatów do grup osobowych i specjalności;
  • w ciągu miesiąca po zakończeniu sesji egzaminacyjnej letniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – zasadniczy podział. Podziału dokonuje się na podstawie wyników uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego, egzaminu po szkoleniu podstawowym, egzaminu na podoficera, indywidualnych predyspozycji kandydatów do grup osobowych i specjalności, wyników uzyskanych z sesji w terminie zasadniczym oraz wyników uzyskanych podczas kwalifikacji. W przypadku równej liczby punktów o przydziale decyduje wynik uzyskany podczas postępowania rekrutacyjnego, a następnie wynik kwalifikacji.
   
  Kwalifikacja obejmuje sprawdzian ze sprawności fizycznej i dotyczy tylko grup osobowych, w których realizowane jest szkolenie spadochronowe.
 • Gdzie będzie podany dzień stawiennictwa na egzamin wstępny na studia wojskowe?
  Data stawiennictwa na egzamin pojawi się nie mniej niż 7 dni przed egzaminem w Pana/Pani rejestracji elektronicznej – ostatnia zakładka po lewej stronie „Informacja o egzaminach” oraz na poczcie e-mailowej.
 • Jakie dokumenty należy dostarczyć na studia wojskowe w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  Wykaz dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie do uczelni wojskowej określają przepisy wojskowe. Osoba zainteresowana przyjęciem do uczelni wojskowej na stacjonarne studia wojskowe, składa wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej do dowolnie wybranego WCR. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR obejmującym zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej.
   
  Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
  • świadectwo dojrzałości;
  • życiorys;
  • oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko osobie zainteresowanej postępowania karnego (potwierdzone zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego składanym w procesie rekrutacji w  uczelni);
  • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminu wstępnego;
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub zdobycia specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lub prawo jazdy).
   
  Dokumenty wymienione w pkt 1), 4) i 5) mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej
   
  Szczegółowe ustalenia w zakresie warunków i trybu rekrutacji na studia do uczelni wojskowych w danym roku akademickim określone w ww. przepisach, zamieszczane są na stronie internetowej AWL w zakładce:  
  DLA KANDYDATA->REKRUTACJA->STUDIA WOJSKOWE
 • Kiedy będą wyniki rekrutacji?
  Postępowanie rekrutacyjne na uczelni wojskowej przeprowadza komisja rekrutacyjna, powoływana przez rektora-komendanta uczelni wojskowej. Czas trwania postępowania rekrutacyjnego wynosi od 1 do 3 dni, a wraz z badaniami lekarskimi na potrzeby wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, łącznie do 5 dni.
   
  Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego informuje niezwłocznie osobę zainteresowaną o wstępnym zakwalifikowaniu do uczelni wojskowej, albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia wojskowe. 
   
  Listę osób wstępnie zakwalifikowanych przesyła również niezwłocznie do szefa WCR właściwego terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej, który  po otrzymaniu listy kieruje osoby wstępnie zakwalifikowane do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej ustalającej kategorię do zawodowej służby wojskowej. Po otrzymaniu orzeczenia, niezwłocznie przesyła je do rektora-komendanta uczelni wojskowej. 
   
  Komisja rekrutacyjna, na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz otrzymanych orzeczeń:
  • sporządza listę osób zakwalifikowanych do kształcenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywanej w uczelniach wojskowych;
  • informuje pisemnie, a w przypadku wyrażenia zgody przez osobę zainteresowaną (przy pomocy środków komunikacji elektronicznej), w terminie do 7 dni osoby zakwalifikowane o wpisaniu ich na listę studentów albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia.
  • przesyła listę szefowi WCR właściwemu terytorialnie dla siedziby danej uczelni wojskowej.
   
  Od decyzji komisji rekrutacyjnej o niezakwalifikowaniu do uczelni wojskowej na studia osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia:
 • Czy są jakieś ograniczenia wiekowe, aby przystąpić na studia wojskowe?
  Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na studia wojskowe określają przepisy wojskowe, zgodnie z którymi  o przyjęcie na studia wojskowe może ubiegać się osoba, która: 
  • jest niekarana sądownie; 
  • posiada obywatelstwo polskie; 
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej; 
  • ma ukończone co najmniej osiemnaście lat, w dniu powołania do służby kandydackiej;
  • posiada dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), zwane dalej „świadectwem dojrzałości”; 
  • przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec niej postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 
   
  Przepisy nie określają górnej granicy wiekowej.
 • Czy student wojskowy innej uczelni wojskowej może przenieść się na studia wojskowe do AWL?
  Tak. Zasady przeniesienia studentów wojskowych do innych uczelni wojskowych określają regulaminy studiów uczelni wojskowych. Przeniesienie odbywa się  za zgodą rektorów-komendantów uczelni wojskowych, po wydaniu pozytywnej decyzji przez organ kierujący studenta wojskowego na studia. Zgodnie z zapisem Regulaminu studiów AWL - decyzję o przyjęciu studenta wojskowego do AWL w trybie przeniesienia z innej uczelni wojskowej podejmuje Rektor-Komendant Akademii. Przeniesienie może nastąpić w czasie pierwszego roku studiów po pozytywnym zaliczeniu pierwszego semestru studiów.
 • Czy po zajęciach można opuszczać teren AWL?
  Podczas podstawowego szkolenia wojskowego podchorążowie nie mogą sami opuszczać terenu uczelni. W czasie studiów funkcjonują przepustki stałe, które uprawniają do opuszczania terenu uczelni po skończonych zajęciach oraz jednorazowe przepustki na urlopy i wyjazdy np. do domu – jednakże wszystko uzależnione jest od zgody dowódcy.
 • Czego można się spodziewać podczas podstawowego szkolenia wojskowego?
  Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej  rozpocznie się od 28-dniowego szkolenia podstawowego. Podczas szkolenia kandydat pozna zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczy się podstaw posługiwania się bronią. Żołnierze zostaną zapoznani z podstawami rzemiosła wojskowego w trakcie zajęć inżynieryjno-saperskich, łączności, musztry, szkolenia strzeleckiego, taktyki czy wychowania fizycznego.
   
  Okres szkolenia, w trakcie którego kandydat do zawodowej służby wojskowej będzie zdobywał wiedzę i podstawowe umiejętności żołnierskie, zakończy się uroczystym złożeniem przysięgi oraz wydaniem książeczki wojskowej. Żołnierze, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie szkolenia, zostaną przeniesieni do rezerwy.
   
  Osobę, która nie ukończyła szkolenia podstawowego i nie złożyła przysięgi wojskowej zwalnia się z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przenosi do pasywnej rezerwy. 
 • Czy można kandydować na Kurs Oficerski ze stopniem licencjata lub inżyniera?
  Nie. Przepisy wojskowe określają warunki jakie muszą spełniać kandydaci zainteresowani  przyjęciem na kurs oficerski w uczelni wojskowej zgodnie z którymi:
  „ Osoba zainteresowana spełniająca warunki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1–8 ustawy o obronie Ojczyzny oraz wobec której nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 362 ust. 2 ww.  ustawy, może ubiegać się o przyjęcie do:
  1) uczelni wojskowej na:
  • studia stacjonarne w tej uczelni – w przypadku posiadania świadectwa dojrzałości,
  • studia stacjonarne w uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa – w przypadku posiadania świadectwa dojrzałości,
  • kurs oficerski w tej uczelni – w przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
 • Czy mogę składać dokumenty na więcej niż jeden kierunek Kursu Oficerskiego?
  Nie, kandydat wybiera tylko jeden kierunek – dotyczy to zarówno osób ze środowiska cywilnego jak i szeregowych zawodowych
 • Kto może składać dokumenty na 3 miesięczny Kurs Oficerski?
  Oferta skierowana jest do absolwentów kierunków studiów medycznych ze środowiska cywilnego, prokuratorów, duchownych oraz podoficerów zawodowych, którzy spełniają wymagania zawarte w corocznie wydawanej Decyzji Ministra Obrony Narodowej dotyczącej naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów
 • Czy ze środowiska cywilnego mogę składać dokumenty na 6 miesięczny kurs oficerski?
  Nie. Zgodnie z przepisami wojskowymi nabór na 6 miesięczny kurs oficerski do uczelni wojskowych przeprowadza się spośród: podoficerów zawodowych, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, którzy pełnią zawodową służbę wojskową w korpusie podoficerów i są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).
   
  Szczegóły dotyczące naboru na kurs oficerski w uczelniach wojskowych, w tym: limitu miejsc, trybu naboru, wykazu przydatnych kierunków ukończonych studiów, trybu i warunków oraz terminów postępowania rekrutacyjnego określone są w drodze decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w  danym roku. 
   
  Informacje zamieszczane są na stronie internetowej AWL w zakładce:  
  DLA KANDYDATA->REKRUTACJA->STUDIA WOJSKOWE->6 MIESIĘCZNY KURS OFICERSKI 
 • Czy opinia służbowa żołnierza zawodowego może być z zeszłego roku?
  Obowiązuje ostatnia wydana służbowa opinia.
 • Jaka ocena obowiązuje z opiniowania służbowego żołnierza zawodowego kandydującego na Kurs Oficerski?
  Z Ustawy o obronie Ojczyzny wynika, że obowiązuje bardzo dobra lub wzorowa ogólna ocena z ostatniej opinii służbowej.
 • Gdzie będzie podany dzień stawiennictwa na egzamin wstępny na Kurs Oficerski?
  • data stawiennictwa na egzamin pojawi się nie mniej niż 14 dni przed egzaminem w Pana/Pani rejestracji elektronicznej – ostatnia zakładka po lewej stronie „Informacja o egzaminach” oraz na poczcie e-mailowej.
  • W przypadku 6 miesięcznego Kursu Oficerskiego niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów z Departamentu Kadr w rejestracji elektronicznej – ostatnia zakładka po lewej stronie „Informacja o egzaminach” oraz na poczcie e-mailowej.
 • Czy po dostaniu się 12 miesięczny Kurs Oficerski muszę zrezygnować z pracy jako osoba ze środowiska cywilnego?
  Nie. Kandydat przyjęty na 12 miesięczny kurs oficerskie od dnia stawienia się w uczelni wojskowej pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Z tym dniem zostaje zaliczony rozkazem rektora-komendanta uczelni wojskowej  do stanu ewidencyjnego uczelni wojskowej. 
   
  Na czas trwania szkoleń pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego. Pomimo zatem powołania do tej służby stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu, a jedynie zawieszeniu na okres szkoleń. W okresie od momentu poinformowania pracodawcy o terminie rozpoczęcia szkolenia podstawowego do dnia jego zakończenia oraz w okresie trwania szkolenia specjalistycznego i przez okres 12 miesięcy od jego zakończenia pracodawca nie będzie mógł rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę z pracownikiem odbywającym takie szkolenie, chyba że pracownik wyrazi na to zgodę. 
   
  Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do dnia powołania kandydata do zawodowej służby wojskowej. Natomiast stosunek pracy z dniem powołania do zawodowej służy wojskowej wygasa z mocy prawa.  
   
  Art.  304.  [Urlop bezpłatny na czas szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej]
  1. Osobie pozostającej w stosunku pracy i odbywającej szkolenie, o którym mowa w art. 143 ust. 2, udziela się urlopu bezpłatnego na czas trwania szkolenia.
  2. Od dnia poinformowania pracodawcy o terminie rozpoczęcia szkolenia, o którym mowa w art. 143 ust. 2 pkt 1, do dnia jego zakończenia oraz w okresie trwania szkolenia, o którym mowa w art. 143 ust. 2 pkt 2, a także przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakończenia, pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć stosunku pracy z osobą odbywającą to szkolenie. Przepisy art. 303 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny albo na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące, a także w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy oraz w sytuacjach określonych w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969).
  4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.