None

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Czy Akademia Wojsk Lądowych prowadzi tylko studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych?

  Nie, AWL prowadzi dwa rodzaje studiów, tj.:

  • studia cywilne – są to studia prowadzone na zasadach jak w każdej innej publicznej uczelni wyższej – osoby te nie są kształcone jako kandydaci na żołnierzy zawodowych.
  • tzw. studia wojskowe – czyli studia przeznaczone wyłącznie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Studenci wojskowi (podchorążowie) otrzymują zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz uposażenie finansowe na koszt MON. Zobowiązują się, że po ukończeniu studiów podpiszą kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej.
 • Do kiedy można się rekrutować?
  Wszystkie daty określające terminy rekrutacji znajdują się na stronie AWL w zakładce DLA KANDYDATA/REKRUTACJA po wyborze studiów.
 • Na jaki adres e-mailowy mogę wysłać rezygnację?
  Rezygnację należy przesłać na adres rekrutacja@awl.edu.pl lub rekrutacja2@awl.edu.pl – oba adresy znajdują się na stronie Uczelni w zakładce DLA KANDYDATA – „Kontakt” lub poprzez Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania.
 • Jakie należy zdawać przedmioty żeby dostać się na studia wojskowe do AWL?
  • Jeden z przedmiotów, tj. matematyka, fizyka, chemia, informatyka lub historia* (*nie dotyczy kandydatów ubiegających się na kierunek studiów Informatyka),
  • dodatkowo język angielski (kandydat zdający ten przedmiot na maturze jest zwolniony z testu języka angielskiego w dniu egzaminu)
 • Czy przedmioty maturalne należy zdawać na poziomie rozszerzonym?
  Nie. Należy jednak zapoznać się z dokumentem regulującym postępowanie rekrutacyjne na dany rok akademicki w AWL – Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych, w którym znajdują się przeliczenia punktów maturalnych z matury rozszerzonej lub podstawowej.
 • Czy mogę składać dokumenty na więcej niż jeden kierunek studiów wojskowych?
  Nie, kandydat rejestruje się w ramach jednego kierunku, specjalności wybierane przez kandydata mogą ulec zmianie.
 • Czy składając dokumenty na studia wojskowe do danej grupy osobowej na pewno zostanę do niej przyjęty?
  Przydział kandydatów na żołnierzy zawodowych do kształcenia w określonych grupach osobowych (specjalnościach wojskowych) z uwzględnieniem limitu miejsc w ramach kierunków studiów Dowodzenie, Inżynieria bezpieczeństwa/Informatyka, Logistyka realizowany jest:
  • po szkoleniu podstawowym – wstępny podział. Podziału dokonuje się na podstawie uzyskanych wyników i wniosków złożonych podczas postępowania rekrutacyjnego oraz indywidualnych predyspozycji kandydatów do grup osobowych i specjalności;
  • w ciągu miesiąca po zakończeniu sesji egzaminacyjnej zimowej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia – zasadniczy podział. Podziału dokonuje się na podstawie wyników uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego, egzaminu po szkoleniu podstawowym, indywidualnych predyspozycji kandydatów do grup osobowych i specjalności, wyników uzyskanych z sesji w terminie zasadniczym oraz wyników uzyskanych podczas kwalifikacji (dotyczy tylko grup osobowych, w których realizowane jest szkolenie spadochronowe). W przypadku równej liczby punktów o przydziale decyduje wynik uzyskany podczas postępowania rekrutacyjnego, a następnie wynik kwalifikacji.
 • Gdzie będzie podany dzień stawiennictwa na egzamin wstępny na studia wojskowe?
  Data stawiennictwa na egzamin pojawi się nie mniej niż 14 dni przed egzaminem w Pana/Pani rejestracji elektronicznej – ostatnia zakładka po lewej stronie „Informacja o egzaminach” oraz na poczcie e-mailowej.
 • Jakie dokumenty należy dostarczyć na studia wojskowe w trakcie procesu rekrutacyjnego?

  Dokumenty do AWL należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty:

  • wniosek do Rektora Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej,
  • życiorys,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).
 • Kiedy będą wyniki rekrutacji?
  Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej Uczelni.
 • Czy są jakieś ograniczenia wiekowe, aby przystąpić na studia wojskowe?
  Kandydat na studia wojskowe musi mieć ukończone 18 lat w dniu wcielenia do służby wojskowej osób stawiających się na szkolenie w AWL. Górnej granicy wiekowej nie ma.
 • Czy można przenieść się na studia wojskowe w AWL będąc kandydatem na żołnierza zawodowego w innej wojskowej uczelni wyższej?
  Można, za zgodą rektorów obu uczelni oraz na zasadach zawartych w REGULAMINACH studiów obu uczelni, o ile AWL posiada wolne wakaty.
 • Czy po zajęciach można opuszczać teren AWL?
  Podczas podstawowego szkolenia wojskowego podchorążowie nie mogą sami opuszczać terenu uczelni. W czasie studiów funkcjonują przepustki stałe, które uprawniają do opuszczania terenu uczelni po skończonych zajęciach oraz jednorazowe przepustki na urlopy i wyjazdy np. do domu – jednakże wszystko uzależnione jest od zgody dowódcy.
 • Czego można się spodziewać podczas Podstawowego Szkolenia Wojskowego?
  • intensywnego szkolenia (godziny służbowe w trakcie szkolenia podstawowego trwają od 05.30 do 21.30);
  • porannego wstawania;
  • zajęć wymagających większego niż dotychczas wysiłku fizycznego;
  • współdziałania w zespole z innymi podchorążymi;
  • profesjonalnego wyszkolenia wojskowego.
 • Czy można kandydować do Studium Oficerskiego ze stopniem licencjata/inżyniera?
  Nie można. Zgodnie z § 124 ust. 2 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz corocznie wydawaną decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów - §2 „nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadza się spośród osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny” – kandydat do Studium Oficerskiego w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne jest zobowiązany legitymować się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym.
 • Czy mogę składać dokumenty na więcej niż jeden kierunek do Studium Oficerskiego?
  Nie, kandydat wybiera tylko jeden kierunek – dotyczy to zarówno osób ze środowiska cywilnego jak i szeregowych zawodowych
 • Kto może składać dokumenty do 3 miesięcznego Studium Oficerskiego?
  Oferta skierowana jest do absolwentów kierunków studiów medycznych ze środowiska cywilnego, prokuratorów, duchownych oraz podoficerów zawodowych, którzy spełniają wymagania zawarte w corocznie wydawanej Decyzji Ministra Obrony Narodowej dotyczącej naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów
 • Czy ze środowiska cywilnego mogę składać dokumenty do 6 miesięcznego Studium Oficerskiego?
  Nie, oferta ta jest skierowana wyłącznie do podoficerów zawodowych.
 • Czy opinia służbowa żołnierza zawodowego może być z zeszłego roku?
  Obowiązuje ostatnia wydana służbowa opinia.
 • Jaka ocena obowiązuje z opiniowania służbowego żołnierza zawodowego kandydującego do Studium Oficerskiego?
  Z Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wynika, że obowiązuje wzorowa ogólna ocena z ostatniej opinii służbowej.
 • Gdzie będzie podany dzień stawiennictwa na egzamin wstępny do studium oficerskiego?
  • data stawiennictwa na egzamin pojawi się nie mniej niż 14 dni przed egzaminem w Pana/Pani rejestracji elektronicznej – ostatnia zakładka po lewej stronie „Informacja o egzaminach” oraz na poczcie e-mailowej.
  • W przypadku 6 miesięcznego Studium Oficerskiego niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów z Departamentu Kadr w rejestracji elektronicznej – ostatnia zakładka po lewej stronie „Informacja o egzaminach” oraz na poczcie e-mailowej.
 • Czy po dostaniu się 12 miesięczne Studium Oficerskie muszę zrezygnować z pracy jako osoba ze środowiska cywilnego?
  Tak, w momencie wcielenia do Studium stosunek z pracodawcą należy rozwiązać, ze względu na podpisanie umowy z Rektorem-Komendantem Akademii Wojsk Lądowych na pełnienie służby kandydackiej.