Zakres działania komórek pionu Głównego Księgowego

 

Kwestor – Główny Księgowy (pom. 0.23)

tel. 261 658 258

 

Sekcja Księgowości i Rozliczeń

Zastępca Kwestora – Głównego Księgowego (pom. 0.09)

tel. 261 658 383

- zobowiązania, przelewy, należności, księgowość, sprawozdawczość księgowa

 

Pom. 0.06

tel. 261 658 386

- zaliczki na podróże służbowe, delegacje krajowe i zagraniczne (żołnierzy i pracowników), realizacja zobowiązań, obsługa bankowości elektronicznej,

 

Pom. 0.06

tel. 261 658 397

- delegacje krajowe i zagraniczne (żołnierzy i pracowników), obsługa umów (płatności, kary umowne, wadia, zabezpieczenia wykonania umów)

 

Pom. 0.07

tel. 261 658 502 

- usługi – fakturowanie, delegacje krajowe (żołnierzy i pracowników), uzgodnienia czesnego wraz z wyjaśnieniami płatności, należności, księgowość, planowanie finansowe

               

Sekcja Kosztów

Kierownik –  (pom. 0.08)

tel. 261 658 398

- ewidencja środków trwałych, wyliczenie kosztów kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, wysokość zobowiązań z tytułu zwrotu kosztów nauki

 

Pom. 0.20

tel. 261 658 489,  261 658 503

- ewidencja środków trwałych, księgowanie dokumentów w gospodarce magazynowej, przypisywanie kosztów

 

Sekcja Rachuby i Płac

Kierownik – (pom. 0.19)

tel. 261 658 396

- wynagrodzenie i inne należności Nauczycieli Akademickich, zaświadczenia o wynagrodzeniu, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek od osób fizycznych

 

Pom. 0.17

tel. 261 658 490

- wynagrodzenie i inne należności pracowników administracji i obsługi, zaświadczenia o wynagrodzeniu, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 

Pom. 0.18

tel. 261 658 191

- uposażenie i inne należności żołnierzy zawodowych i niezawodowych, zaświadczenia o uposażeniu, podatek od osób fizycznych