PROJEKTY BADAWCZE-SUBWENCJA MON

 • Tematy realizowanych prac - 2022 rok

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

   

  Przywództwo wobec wyzwań Przemysłu 5.0 (Industry 5.0), zmian pokoleniowych i zrównoważonego rozwoju

  prof. AWL dr hab. Teresa Kupczyk

   

  Zmiana paradygmatów zarządzania i przywództwa w organizacjach w obliczu nowych trendów naukowych i technologicznych w gospodarce tj. technologie kognitywne, Big Data i AI, cyfryzacja i mesh

  prof. AWL dr hab. Joanna Hołub-Iwan

   

  Fenomenologia przywództwa

  dr Katarzyna Puszko

   

  Przywództwo wspierające w organizacjach militarnych oraz pożytku publicznego w krajach Europy Środkowo – Wschodniej

  dr Justyna Małysiak

   

  Społeczno-ekonomiczne determinanty wybuchu konfliktów zbrojnych

  ppłk dr Józef Ledzianowski

   

  Problematyka układu „żołnierz – AI suport (wsparcie sztuczną inteligencją)” w procesie rozwoju kompetencji zawodowych podchorążych

  prof. AWL dr hab. Katarzyna Czainska

   

  Przygotowanie kadry zarządzającej w organizacji zhierarchizowanej w kontekście współczesnych zagrożeń

  dr Robert Balcerzyk

   

  Zarządzanie ryzykiem i projektami w przedsięwzięciach inżynierskich

  dr inż. Magdalena Kowacka

   

  Determinanty etycznego pojmowania decyzji działań obronnych w sytuacjach zagrożenia agresją fizyczną

  prof. AWL dr hab. Ryszard Kałużny

   

  Psychologiczne determinanty zachowań i postaw ludzkich w odmiennych kulturowo systemach społecznych (z uwzględnieniem zagadnień przywództwa

  prof. AWL dr hab. Kazimierz Nagody – Mrozowicz

   

  Kultura organizacyjna a skuteczność zarządzania wybranymi organizacjami mundurowymi i cywilnymi – paradygmaty kultury w zarządzaniu

  prof. dr hab. Danuta Mierzwa

 • Tematy realizowanych prac - 2021 rok

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

   

  Kultura organizacyjna a skuteczność zarządzania wybranymi organizacjami mundurowymi i cywilnymi – uwarunkowania modelowe

  prof. dr hab. Danuta Mierzwa

   

  Identyfikacja czynników ryzyka w przedsięwzięciach inżynierskich

  dr inż. Magdalena Kowacka

   

  Zarządzanie łańcuchami dostaw w systemach militarnych i pozamilitarnych

  dr hab. Marta Wincewicz - Bosy

   

  Współczesne koncepcje zarządzania w kontekście struktur wojskowych versus cywilne. Analiza porównawcza

  dr Robert Balcerzyk

   

  Kształtowanie kompetencji przywódczych w organizacjach biznesowych oraz militarnych w dyskursie koncepcji „Przemysł 4.0”

  prof. dr hab. Jan Stachowicz

   

  Procesy emocjonalne i poznawcze w przywództwie (w świetle badań różnych typów kultur organizacyjnych)

  dr hab. Kazimierz Nagody - Mrozowicz

   

  Przywództwo i model kompetencyjny podchorążych osiągających ponadprzeciętne wyniki w służbie wojskowej

  dr hab. Teresa Kupczyk

   

  Kształtowanie efektywności przywództwa

  dr Katarzyna  Puszko

   

  WYDZIAŁ NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE

   

  Rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne wdrożenia w państwach V4 w związku z pandemią COVID-19

  dr hab. Jacek Dworzecki

   

  Metody rozwijania innowacyjności szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przygotowaniu do działań w sytuacjach kryzysowych

  ppłk dr Zbigniew Grobelny

   

  Przygotowanie wojska do wsparcia organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych  - pandemii COVID-19 na przykładzie funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce i Gwardii Narodowej w USA 

  dr hab. Wojciech Horyń

   

  Konflikty zbrojne jako główny determinant bezpieczeństwa państwa Element do uczelnianego „Model III Wojna Światowa Delta” 

  prof. dr hab. Marian Kopczewski

   

  Kulturowe i psychospołeczne implikacje służby żołnierzy w misjach zagranicznych

  dr Marzena Netczuk - Gwoździewicz

   

 • Tematy realizowanych prac - 2020 rok

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

   

  Różnorodność modeli rozwiązań funkcjonalno-organizacyjnych systemów logistycznych w zarządzaniu organizacjami jako obszar identyfikacji potencjalnych narzędzi doskonalenia i optymalizacji systemów cywilnych i wojskowych - ze szczególnym uwzględnieniem NUP 2X35

  dr hab. Marta Wincewicz - Bosy

   

  Kultura organizacyjna a skuteczność zarządzania wybranymi organizacjami mundurowymi i cywilnymi-proces transformacji kultury organizacyjnej

  prof. dr hab. Danuta Mierzwa

   

  Analiza ryzyka w wybranych przedsięwzięciach budowlanych i informatycznych

  dr inż. Magdalena Kowacka

   

  Strukturalne i procesowe determinanty sprawności organizacji publicznych i gospodarczych

  prof. dr hab. Zdzisław Knecht

   

  Zarzadzanie potencjałem militarnym państw uczestniczących w konfliktach zbrojnych

  ppłk dr Józef Ledzianowski

   

  WYDZIAŁ NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE

   

  Działania rozwijające innowacyjność szkolenia kadr dla Wojsk Obrony Terytorialnej

  prof. dr hab. Marian Kopczewski

   

  Technologiczne a kulturowe zagrożenia bezpieczeństwa ludzkiego (human srcurity) w procesie globalizacji

  dr hab. Teresa Grabińska

   

  Wojna przyszłości w ujęciu państw bałtyckich, grupy wyszehradzkiej i sławkowskiej

  dr hab. Piotr Daniluk

   

  Identyfikacja, monitoring, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń bezpieczeństwa obywateli - ocena społeczna

  dr hab. Izabela Nowicka

   

  Nowe, skrajnie toksyczne substancje chemiczne w aspekcie kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego

  dr hab. Agnieszka Iwan

   

  Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania służby żołnierzy w misjach zagranicznych

  płk dr hab. Marek Bodziany

   

  Możliwości zastosowania steganografii dla bezpiecznej wymiany informacji

  płk dr hab. inż. Mariusz Frączek

   

  Wpływ mediów społecznościowych na bezpieczeństwo użytkowników cyberprzestrzeni w środowisku wojskowym oraz cywilnym

  dr Brygida Gwiazda - Rzepecka

   

  Polityka migracyjna Rzeczpospolitej Polskiej jako wyznacznik jej bezpieczeństwa wewnętrznego

  dr Paweł Olbrycht

   

  Wpływ różnic kulturowych na efektywność działań zespołów współpracy cywilno - wojskowej. Problemy komunikacji międzykulturowej

  dr Marta Nowakowska

   

  Paradygmaty geopolityczne w badaniu bezpieczeństwa międzynarodowego

  dr Tomasz Pawłuszko

   

  Możliwość wsparcia bezpieczeństwa zdrowotnego przez służby mundurowe i organizacje pozarządowe

  dr Beata Zysiak - Christ

   

  Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w procesie kształcenia podchorążych (kadetów) w wybranych uczelniach w Polsce i na świecie

  dr hab. Wojciech Horyń

   

 • Tematy realizowanych prac - 2019 rok

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

   

  Współczesne wyzwania optymalizacji zarządzania służbami mundurowymi, instytucjami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami – badania, wnioski, rekomendacje

  prof. dr hab. Zdzisław Knecht (2019)

   

  Różnorodność modeli rozwiązań funkcjonalno – organizacyjnych systemów logistycznych w zarządzaniu organizacjami jako obszar identyfikacji potencjalnych narzędzi doskonalenia i optymalizacji systemów cywilnych i wojskowych

  dr hab. Marta Wincewicz - Bosy (2019)

   

  Analiza ryzyka w wybranych przedsięwzięciach budowlanych

  dr inż. Magdalena Kowacka (2019)

   

  Preferowane przez kandydatów do Akademii Wojsk Lądowych działania w sytuacjach zagrożeń

  dr hab. Ryszard Kałużny (2019)

   

  Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach militarnych i biznesowych

  dr hab. inż. Teresa Kupczyk (2019)

   

  Kultura organizacyjna a skuteczność zarządzania uczelniami wojskowymi i cywilnymi – charakterystyka występujących kultur w badanych podmiotach

  prof. dr hab. Danuta Mierzwa (2019)

   

  Potencjał militarny państw uczestniczących w konfliktach zbrojnych

  ppłk dr Józef Ledzianowski (2019)

   

  Modelowanie zachowań decyzyjnych w procesie zarządzania marketingowego i reklamy w świetle badań przedsiębiorstw

  dr hab. Kazimierz Nagody - Mrozowicz (2019)

   

  Modelowanie bezpieczeństwa społeczno – ekonomicznego w regionie

  dr Maciej Popławski (2019)

   

  WYDZIAŁ NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE

   

  Wojna informacyjna w ujęciu środkowoeuropejskim

  dr hab. Piotr Daniluk (2019)

   

  Wyznaczniki bezpieczeństwa personalnego człowieka i transczłowieka

  dr hab. Teresa Grabińska (2019)

   

  Bezpieczeństwo kulturowe Polski w realnej i wirtualnej rzeczywistości

  ppłk dr Marek Bodziany (2019)

   

  Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym

  mjr dr hab. inż. Barbara Kaczmarczyk (2019)

   

  Działania rozwijające innowacyjność studentów Akademii Wojsk Lądowych

  prof. dr hab. Marian Kopczewski (2019)

   

  Edukacja na rzecz bezpieczeństwa ludności lokalnej w obszarze działania Wojsk Obrony Terytorialnej w zdarzeniach nadzwyczajnych

  dr hab. Wojciech Horyń (2019)

   

  Zapobieganie i zwalczanie zagrożenia smogiem

  dr hab. Izabela Nowicka (2019)

   

  Wpływ zagrożeń użytkowania nowoczesnych technologii na wyniki kształcenia studentów w uczelni wyższej

  płk dr hab. inż. Mariusz Frączek (2019)

   

  Wpływ migracji na przestępczość zorganizowaną

  dr hab. Izabela Nowicka (2019)

   

  Nowe trendy badawcze w analizie bezpieczeństwa europejskiego: cyber-bezpieczeństwo, konflikty hybrydowe, sekurytyzacja w polityce bezpieczeństwa

  dr Tomasz Pawłuszko (2019)

   

  Skuteczność różnych metod nauczania z zakresu udzielania pierwszej pomocy w środowisku cywilnym i mundurowym jako ważny element bezpieczeństwa zdrowotnego

  dr Beata Zysiak-Christ (2019)

   

  Wpływ aktywności ruchowej na kształtowanie kompetencji psychomotorycznych i przywódczych funkcjonariusza publicznego w obszarze bezpieczeństwa na przykładzie podchorążych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

  ppłk dr Dariusz Lenart (2019)

   

  Kształcenie modułowe formą nauki zawodu w Akademii Wojsk Lądowych

  prof. dr hab. Marian Kopczewski (2019)