PROJEKTY NAUKOWO - BADAWCZE

 • Tematyka prac naukowo-badawczych w 2018 roku

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

   

  Wykorzystanie pojazdów bezzałogowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych

  gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (2016-2018)

   

  Kooperacja, integracja i konkurencja miarą skutecznego zarządzania

  prof. dr hab. Danuta Mierzwa (2016-2018)

   

  Ewaluacja projektów wieloetapowych jako element strategicznego zarządzania inwestycjami publicznymi o dalekim horyzoncie czasowym

  dr hab. Wojciech Rybicki (2016-2018)

   

  Ryzyko a etyka działań w zarządzaniu globalnym

  dr hab. Mirosław Zabierowski (2016-2018)

   

  Zarządzanie promocją organizacji paramilitarnych

  prof. dr hab. Zdzisław Knecht (2016-2018)

   

  Optyka procesowa oraz sieciowa w zarządzaniu instytucjami administracji publicznej

  dr Marcin Flieger (2017-2018)

   

  Modele decyzyjne w projektowaniu systemów i sieci logistycznych

  mjr dr inż. Radosław Milewski (2017-2018)

   

  Współczesne rozwiązania w procesie przygotowania oficera a kształcenie słuchaczy WSOWL

  płk dr hab. inż. Tomasz Smal (2017-2018)

   

  Kierowanie w grupach dyspozycyjnych

  mjr dr Robert Balcerzyk (2017-2019)

   

  Zarządzanie obiegiem informacji w procesie decyzyjnym

  mjr dr inż. Marek Witkowski (2017-2018)

   

  Wykorzystanie platform bezzałogowych w rozpoznaniu technicznym

  mjr dr inż. Maciej Szukalski (2017-2018)

   

  Przygotowanie studentów WSOWL do roli menedżerów zarządzania w sytuacjach kryzysowych w aspekcie działań rozwijających ich kreatywność i innowacyjność

  płk dr hab. inż. Tomasz Smal (2017-2018)

   

  Wpływ rozwoju umiejętności przywódczych na przygotowanie podchorążych do dowodzenia pododdziałem na przykładzie Akademii Liderów

  płk dr Marek Pytel (2017-2019)

   

  Planowanie i organizacja obrony przeciwlotniczej komponentu lądowego w operacjach reagowania kryzysowego

  płk dr hab. inż. Tomasz Smal (2017-2018)

   

  Zarządzanie cyklem życia lądowych pojazdów wojskowych Wojsk Lądowych

  dr inż. Kazimierz Kowalski (2017-2018)

   

  Preferowane przez kandydatów do Akademii Wojsk Lądowych działania w sytuacjach zagrożenia innych ludzi

  dr hab. Ryszard Kałużny (2018-2019)

   

  Współczesne wyzwania optymalizacji zarządzania służbami mundurowymi i instytucjami administracji samorządowej - badania, wnioski, rekomendacje

  mjr dr Robert Balcerzyk (2018-2020)

   

  Kształtowanie kompetencji przywódczych w procesie doskonalenia doboru kadr na stanowiska dowódcze i kierownicze w Wojskach Lądowych

  dr hab. Kazimierz Nagody - Mrozowicz (2018-2020)

   

  Wieloczynnikowy model bezpieczeństwa społeczno – ekonomicznego

  dr Maciej Popławski (2018-2020)

   

  Logistyka międzynarodowa - dylematy i wyzwania systemów cywilnych i militarnych w XXI wieku

  dr hab. Marta Wincewicz - Bosy (2018-2020)

   

  Wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych w zarządzaniu logistyką i przedsięwzięciami

  dr inż. Rafał Siczek (2018-2020)

   

  Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych

  Dziekan WZ (2017-2018)

   

  WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

   

  Wsparcie informatyczne w podejmowaniu decyzji w sytuacji zagrożenia

  prof. M. Kopczewski (2016-2018)

   

  „Kresowe projekty edukacyjne” na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego

  dr Michał Lubicz Miszewski (2016-2018)

   

  Wpływ aktywności ruchowej na kształtowanie kompetencji psychomotorycznych podchorążych w trakcie studiów licencjackich w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych

  ppłk dr Dariusz Lenart (2017-2019)

   

  Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy jako element bezpieczeństwa publicznego

  dr Beata Zysiak-Christ (2017-2018)

   

  Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w budynkach użyteczności publicznej

  mjr dr inż. Jarosław Stelmach (2017-2019)

   

  Edukacyjne aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

  kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk (2017-2018)

   

  Akty terrorystyczne w mediach społecznościowych w latach 2013-2018

  dr Brygida Gwiazda-Rzepecka (2017-2018)

   

  Przekaz medialny dotyczący uchodźców i jego wpływ na bezpieczeństwo kulturowe Polski

  dr Marta Nowakowska (2017-2018)

   

  Ocena zagrożeń bezpieczeństwa społecznego dla miasta Wrocławia wynikających ze zmiany kulturowej jego mieszkańców oraz napływu obcych kultur

  ppłk dr Marek Bodziany (2017-2018)

   

  Bezpieczeństwo personalne i społeczne w obliczu infromatyzacji, mediatyzacji i medykalizacji

  dr hab. Teresa Grabińska (2018)

   

  System generowania mlitarnych operacji wsparcia pokoju z perspektywy NATO i UE

  płk dr hab. inż. Witalis Pellowski (2018)

   

  Uwarunkowania sieciowe bezpieczeństwa komunikacji społecznej

  dr hab. Piotr Daniluk (2018)

   

  Zastosowanie technik treningu kultury bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka awarii lub wypadku na stanowiskach pracy

  ppłk dr inż. Robert Pich (2018)

   

  Uwarunkowania procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych

  prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek (2018)

   

  Imigranci w percepcji społecznej młodego pokolenia Wrocławia

  ppłk dr Krzysztof Świderski (2018)

   

  Wojny zastępcze w kontekście sytuacji geopolitycznej RP

  mgr Filip Bryjka (2018)

   

 • Tematyka prac naukowo-badawczych w 2017 roku

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

   

  Controlling strategiczny organizacji działających w Polsce

  dr hab. Zygmunt Kral (2015-2017)

   

  Wykorzystanie systemów symulacyjnych w szkoleniu i kształceniu słuchaczy WSOWL

  płk dr Lech Plezia (2015-2017)

   

  Zarządzanie ryzykiem w logistyce przedsięwzięć budowlanych

  gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (2015-2017)

   

  Problemy etyki w finansach i w naukach ekonomicznych

  dr hab. Mirosław Zabierowski (2015-2017)

   

  Wykorzystanie pojazdów bezzałogowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych

  gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (2016-2018)

   

  System komunikacji z otoczeniem w instytucjach administracji publicznej

  dr Marcin Flieger (2016-2017)

   

  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skłonności podchorążych WSOWL oraz żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego do służby poza granicami kraju

  ppłk dr Józef Ledzianowski (2016-2017)

   

  Kooperacja, integracja i konkurencja miarą skutecznego zarządzania

  prof. dr hab. Danuta Mierzwa (2016-2018)

   

  Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji na przykładzie wybranej branży

  dr Dominika Mierzwa (2016-2017)

   

  Ewaluacja projektów wieloetapowych jako element strategicznego zarządzania inwestycjami publicznymi o dalekim horyzoncie czasowym

  dr hab. Wojciech Rybicki (2016-2018)

   

  Ryzyko a etyka działań w zarządzaniu globalnym

  dr hab. Mirosław Zabierowski (2016-2018)

   

  Zarządzanie promocją organizacji paramilitarnych

  prof. dr hab. Zdzisław Knecht (2016-2018)

   

  Profile automatyzacji w doborze kandydatów na żołnierzy zawodowych (KnŻZ) do poszczególnych specjalności

  płk dr Lesław Wełyczko (2016-2018)

   

  Wieloczynnikowy system zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym Dolnego Śląska

  dr Maciej Popławski (2016-2017)

   

  Optyka procesowa oraz sieciowa w zarządzaniu instytucjami administracji publicznej

  dr Marcin Flieger (2017-2018)

   

  Szacowanie ryzyka w podejmowaniu decyzji

  dr Agnieszka Skowronek-Grądziel (2017)

   

  Modele decyzyjne w projektowaniu systemów i sieci logistycznych

  mjr dr inż. Radosław Milewski (2017-2018)

   

  Współczesne rozwiązania w procesie przygotowania oficera a kształcenie słuchaczy WSOWL

  płk dr hab. inż. Tomasz Smal (2017-2018)

   

  Kierowanie w grupach dyspozycyjnych

  dr Magdalena Hopej-Tomaszycka (2017-2019)

   

  Zarządzanie obiegiem informacji w procesie decyzyjnym

  mjr dr inż. Marek Witkowski (2017-2018)

   

  Wykorzystanie platform bezzałogowych w rozpoznaniu technicznym

  mjr dr inż. Maciej Szukalski (2017-2018)

   

  Przygotowanie studentów WSOWL do roli menedżerów zarządzania w sytuacjach kryzysowych w aspekcie działań rozwijających ich kreatywność i innowacyjność

  płk dr hab. inż. Tomasz Smal (2017-2018)

   

  Wpływ rozwoju umiejętności przywódczych na przygotowanie podchorążych do dowodzenia pododdziałem na przykładzie Akademii Liderów

  płk dr Marek Pytel (2017-2019)

   

  Oddziaływanie nieśmiercionośne we wsparciu ogniowym

  ppłk dr inż. Norbert Świętochowski (2017)

   

  Planowanie i organizacja obrony przeciwlotniczej komponentu lądowego w operacjach reagowania kryzysowego

  płk dr hab. inż. Tomasz Smal (2017-2018)

   

  Zarządzanie cyklem życia lądowych pojazdów wojskowych Wojsk Lądowych

  dr inż. Kazimierz Kowalski (2017-2018)

   

  WYDZAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

   

  Uwarunkowania antropologiczne, psychologiczne, społeczne i polityczne bezpieczeństwa personalnego

  dr hab. Teresa Grabińska (2015-2017)

   

  Wsparcie informatyczne w podejmowaniu decyzji w sytuacji zagrożenia

  prof. M. Kopczewski (2016-2018)

   

  Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej

  kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk (2016-2017)

   

  Reagowanie w zdarzeniach o charakterze terrorystycznym

  mjr dr inż. Jarosław Stelmach (2016-2017)

   

  Estetyczny wymiar bezpieczeństwa personalnego

  dr Jerzy Luty (2016-2018)

   

  Profilowanie psychologiczne jako element wspierający prowadzenie działań operacji wojskowych

  dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz (2016-2017)

   

  „Kresowe projekty edukacyjne” na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego

  dr Michał Lubicz Miszewski (2016-2018)

   

  Postawy proobronne studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  dr hab. Marian Marcinkowski (2016-2018)

   

  Wpływ aktywności ruchowej na kształtowanie kompetencji psychomotorycznych podchorążych w trakcie studiów licencjackich w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych

  ppłk dr Dariusz Lenart (2017-2019)

   

  Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy jako element bezpieczeństwa publicznego

  dr Beata Zysiak-Christ (2017-2018)

   

  Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w budynkach użyteczności publicznej

  mjr dr inż. Jarosław Stelmach (2017-2019)

   

  Edukacyjne aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

  kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk (2017-2018)

   

  Akty terrorystyczne w mediach społecznościowych w latach 2013-2018

  dr Brygida Gwiazda-Rzepecka (2017-2018)

   

  Przekaz medialny dotyczący uchodźców i jego wpływ na bezpieczeństwo kulturowe Polski

  dr Marta Nowakowska (2017-2018)

   

  Ocena zagrożeń bezpieczeństwa społecznego dla miasta Wrocławia wynikających ze zmiany kulturowej jego mieszkańców oraz napływu obcych kultur

  ppłk dr M. Bodziany (2017-2018)

   

 • Tematyka prac naukowo-badawczych w 2016 roku

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

  Zmiany w organizacjach publicznych i ich otoczeniu,
  prof. dr hab. Antoni Kożuch (2014-2016)

   

  Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem (na przykładzie wybranej branży)
  dr Dominika Mierzwa (2014-2016)

   

  Modelowanie cyklu życia lądowych systemów uzbrojenia i jego kosztów w fazie eksploatacji
  dr inż. Kazimierz Kowalski (2015-2016)

   

  Controlling strategiczny organizacji działających w Polsce
  dr hab. Zygmunt Kral (2015-2017)

   

  Doskonalenie modelu kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie umiejętności dowódczych oraz postaw i zachowań przywódczych
  dr Andrzej Michaluk (2015-2016)

   

  Zastosowanie bezpilotowych statków powietrznych w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
  płk dr Marek Pytel (2015-2016)

   

  Wykorzystanie systemów symulacyjnych w szkoleniu i kształceniu słuchaczy WSOWL
  płk dr Lech Plezia (2015-2017)

   

  Architektura informatyczna systemu wspomagania decyzji kryzysowych
  dr hab. inż. Stanisław Stanek (2015-2016)

   

  Zarządzanie ryzykiem w logistyce przedsięwzięć budowlanych
  gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (2015-2017)

   

  Problemy etyki w finansach i w naukach ekonomicznych
  dr hab. Mirosław Zabierowski (2015-2017)

   

  Wpływ stężeń poprzecznych na trwałość dźwigarów mostów niskowodnych
  ppłk dr inż. Artur Duchaczek (2016)

   

  Wykorzystanie pojazdów bezzałogowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych
  gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (2016-2018)

   

  System komunikacji z otoczeniem w instytucjach administracji publicznej
  dr Marcin Flieger (2016-2017)

   

  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skłonności podchorążych WSOWL oraz żołnierzy zawodowych Wojska polskiego do służby poza granicami kraju
  ppłk dr Józef Ledzianowski (2016-2017)

   

  Kooperacja, integracja i konkurencja miarą skuteczności zarządzania
  prof. dr hab. Danuta Mierzwa (2016-2018)

   

  Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji (na przykładzie wybranej branży)
  dr Dominika Mierzwa (2016-2017)

   

  Ewaluacja projektów wielo-etapowych jako element strategicznego zarządzania inwestycjami publicznymi o dalekim horyzoncie czasowym
  dr hab. Wojciech Rybicki (2016-2018)

   

  Ryzyko a etyka działań w zarządzaniu globalnym
  dr hab. Mirosław Zabierowski (2016-2018)

   

  Zarządzanie promocją organizacji paramilitarnych
  prof. dr hab. Zdzisław Knecht (2016-2018)

   

  Profile automatyzacji w doborze kandydatów na żołnierzy zawodowych (KnŻZ) do poszczególnych specjalności
  płk dr Lesław Wełyczko (2016-2017)

   

  Wieloczynnikowy system zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym Dolnego Śląska
  dr Maciej Popławski (2016-2017)

   

  WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

  Analiza czynników źródeł i skutków współczesnych kryzysów społecznych

  ppłk dr Marek Bodziany (2015-2016)

   

  Uwarunkowania antropologiczne, psychologiczne, społeczne i polityczne bezpieczeństwa personalnego
  dr hab. Teresa Grabińska (2015-2017)

   

  Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w wybranych krajach członkowskich
  dr hab. Marian Żuber (2015-2016)

   

  Komunikacja wewnętrzna w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych - stan obecny i perspektywy
  dr Aneta Kazanecka (2015-2016)

   

  Współczesny obraz bezpieczeństwa międzynarodowego w mediach masowych w wybranych państwach europejskich będących członkami NATO
  dr Aneta Kazanecka (2015-2016)

   

  Organizacja ratownictwa technicznego w operacjach sojuszniczych
  płk dr hab. inż. Tomasz Smal (2015-2016)

   

  Bezpieczeństwo narodowe Polski w świetle zagrożenia wojną jądrową w latach 1949-1991
  mjr dr Zbigniew Zielonka 2015-2016)

   

  Efektywność socjalizacji grup dyspozycyjnych w kontekście bezpieczeństwa personalnego na przykładzie wojska
  mjr dr Paweł Wasilewski (2015-2016)

   

  Wpływ starzenia olejów silnikowych na bezpieczeństwo eksploatacji maszyn roboczych
  mjr dr inż. Jacek Ryczyński (2016)

   

  Zastosowanie makrocyklicznych kompleksów lantanowców jako potencjalnych katalizatorów hydrolizy wybranych toksycznych związków fosforoorganicznych
  płk dr hab. inż. Witalis Pellowski (2016-2017)

   

  Wsparcie informatyczne w podejmowaniu decyzji w sytuacji zagrożenia
  prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski 2016-2018)

   

  Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej
  kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk (2016-2018)

   

  Reagowanie w zdarzeniach o charakterze terrorystycznym
  mjr dr Jarosław Stelmach (2016-2017)

   

  Estetyczny wymiar bezpieczeństwa personalnego (ontologicznego)
  dr Jerzy Luty (2016-2018)

   

  Związek stanu naprężęń i odkształceń podkładu kolejowego z warunkami posadowienia w ośrodku niespoistym typu podsypka tłuczniowa
  dr hab. inż. Andrzej Surowiecki (2016)

   

  Profilowanie psychologiczne jako element wspierający prowadzenie działań operacji wojskowych
  dr Marzena Netczuk-Gwoźdźiewicz (2016-2017)

   

  Kresowe projekty edukacyjne" na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego
  dr Michał Lubicz –Miszewski (2016-2018)

   

  Postawy proobronne studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  dr hab. Marian Marcinkowski (2016-2018)

   

  Zastosowanie porządków stochastycznych do oceny niezawodności systemów bezpieczeństwa
  mgr Maria Kamińska – Zabierowska (2016)

   

 • Tematyka prac naukowo-badawczych w 2015 roku

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA – 19

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji strategicznych
  prof. dr hab. Danuta Mierzwa (2013-2015)


  Przyczynki do matematycznego modelowania sprawiedliwości międzypokoleniowej i zrównoważonego rozwoju, jako elementów strategicznego zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym społeczeństw przyszłości
  dr hab. Wojciech Rybicki (2013-2015)


  Zakres oraz problemy w podejmowaniu aktywnych działań na rzecz tworzenia i podtrzymywania pozytywnego wizerunku przez instytucje administracji publicznej
  dr Marcin Fliger (2013-2015)


  Zmiany w organizacjach publicznych i ich otoczeniu
  prof. dr hab. Antoni Kożuch (2014-2016)


  Kształtowanie umiejętności przywódczych kandydatów na stanowiska dowódcze na misjach wojskowych poza granicami kraju
  ppłk dr Marek Pytel (2014-2015)


  Wpływ efektywnego zarządzania sobą na realizacje misji życiowej przez studenta
  płk dr Lesław Wełyczko (2014-2015)


  Zarządzanie ryzykiem wybuchu konfliktu zbrojnego
  ppłk dr Józef Ledzianowski (2014-2015)


  Zakres oraz uwarunkowania zarządzania wizerunkową sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie
  dr Marcin Flieger (2014-2015)


  Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem (na przykładzie wybranej branży)
  dr Dominika Mierzwa (2014-2016)


  Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa informacyjnego w systemach teleinformatycznych
  dr hab. Wojciech Rybicki (2014-2015)


  Optymalizacja doboru środków transportowych przeznaczonych do realizacji wybranych przedsięwzięć budowlanych
  mjr dr inż. Artur Duchaczek (2015)


  Modelowanie cyklu życia lądowych systemów uzbrojenia i jego kosztów w fazie eksploatacji
  płk dr inż. Kazimierz Kowalski (2015-2016)


  Controlling strategiczny organizacji działających w Polsce
  dr hab. Zygmunt Kral (2015-2017)


  Doskonalenie modelu kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie umiejętności dowódczych oraz postaw i zachowań przywódczych
  płk dr Marek Kulczycki (2015-2016)


  Zastosowanie bezpilotowych statków powietrznych w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
  płk dr Marek Kulczycki (2015-2016)


  Wykorzystanie systemów symulacyjnych w szkoleniu i kształceniu słuchaczy WSOWL
  płk dr Lech Plezia (2015-2017)


  Architektura informatyczna systemu wspomagania decyzji kryzysowych
  dr hab. inż. Stanisław Stanek (2015-2016)


  Zarządzanie ryzykiem w logistyce przedsięwzięć budowlanych
  płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka (2015-2017)


  Problemy etyki w finansach i w naukach ekonomicznych
  dr hab. Mirosław Zabierowski (2015-2017)

   

  WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE – 12

  Infrastruktura przesyłu gazu i dywersyfikacja dostaw w systemie bezpieczeństwa energetycznego

  prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar (2013-2015)


  Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych w zarządzaniu przedsięwzięciami inżynieryjnymi
  dr hab. inż. Janusz Szelka (2013-2015)

   

  Analiza czynników źródeł i skutków współczesnych kryzysów społecznych
  ppłk dr Marek Bodziany (2015-2016)


  Bezpieczeństwo techniczne obiektów infrastruktury krytycznej kraju
  dr hab. inż. Tadeusz Chrzan (2015)


  Uwarunkowania antropologiczne, psychologiczne, społeczne i polityczne bezpieczeństwa personalnego
  dr hab. Teresa Grabińska (2015-2017)


  Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w wybranych krajach członkowskich
  dr inż. Marian Żuber (2015-2016)


  Komunikacja wewnętrzna w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych - stan obecny i perspektywy
  dr Aneta Kazanecka (2015-2016)


  Współczesny obraz bezpieczeństwa międzynarodowego w mediach masowych w wybranych państwach europejskich będących członkami NATO
  dr Aneta Kazanecka (2015-2016)


  Organizacja ratownictwa technicznego w operacjach sojuszniczych
  płk dr hab. inż. Tomasz Smal (2015-2016)


  Wybrane aspekty wytrzymałościowe obiektów komunikacyjnych. Badanie stateczności skarpy nasypu komunikacyjnego w zmiennych warunkach eksploatacji
  dr hab. inż. Andrzej Surowiecki (2015)


  Bezpieczeństwo narodowe Polski w świetle zagrożenia wojną jądrową w latach 1949-1991
  mjr dr Adam Szymanowicz (2015-2016)


  Efektywność socjalizacji grup dyspozycyjnych w kontekście bezpieczeństwa personalnego na przykładzie wojska
  mjr dr Paweł Wasilewski (2015-2016)

   

 • Tematyka prac naukowo-nadawczych w 2014 roku

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA – 21

  • Zarządzanie ryzykiem w uczelni publicznej
   płk dr hab. inż. D. Skorupka (2012-2014)

   

  • Zarządzanie projektem budowlanym z uwzględnieniem czynników ryzyka
   płk dr hab. inż. D. Skorupka (2012-2014)

   

  • Wsparcie procesów adaptacji zawodowej absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
   prof. dr hab. inż. S. Hittmar (2012-2014)

   

  • Kluczowe problemy kreowania wizerunku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
   dr A. Skowronek-Grądziel (2012-2014)

   

  • Konwergencja czy dywergencja poziomu rozwoju gospodarczego oraz warunków bytowych ludności Dolnego Śląska, Saksonii, regionu Usteckiego i Libereckiego w latach 2004 – 2011 jako czynnik bezpieczeństwa narodowego
   dr M. Popławski (2012-2014)

   

  • Desant śmigłowcowy organizowany na bazie pododdziałów ogólnowojskowych jako element zwiększający możliwości skutecznego reagowania na zagrożenia
   ppłk dr M. Pytel (2013-2014)

   

  • Model kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie metod ilościowych w nowoczesnym zarządzaniu organizacją wojskową
   dr inż. A. Michaluk (2013-2014)

   

  • Gromadzenie, opracowanie oraz walidacja wymagań użytkowników końcowych Hybrydowego Systemu Wspomagania Decyzji w Warunkach Zagrożenia: Platformy „Czterech Świateł”
   dr hab. inż. S. Stanek (2013-2014)

   

  • Przyczynki do matematycznego modelowania sprawiedliwości międzypokoleniowej i zrównoważonego rozwoju, jako elementów strategicznego zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym społeczeństw przyszłości
   dr hab. W. Rybicki (2013-2015)

   

  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji
   prof. dr hab. D. Mierzwa (2013-2015)

   

  • Zakres oraz problemy w podejmowaniu aktywnych działań na rzecz tworzenia i podtrzymywania pozytywnego wizerunku przez instytucje administracji publicznej
   dr M. Flieger (2013-2015)

   

  • Analiza wpływu lokalizacji otworów montażowych na trwałość zmęczeniową mostów wojskowych
   mjr dr inż. A. Duchaczek (2014)

   

  • Zarządzanie poziomem bezpieczeństwa informacyjnego w systemach teleinformatycznych
   dr hab. W. Rybicki (2014-2015)

   

  • Efektywność ekonomiczna miarą jakości zarządzania przedsiębiorstwem – nowatorska koncepcja pomiaru
   dr inż. W. Gil (2014-2015)

   

  • Kształtowanie umiejętności przywódczych kandydatów na stanowiska dowódcze na misjach wojskowych poza granicami kraju
   ppłk dr M. Pytel (2014-2015)

   

  • Zmiany w organizacjach publicznych i ich otoczeniu
   prof. dr hab. A. Kożuch (2014-2016)

   

  • Wpływ efektywnego zarządzania sobą na realizacje misji życiowej przez studenta
   płk dr L. Wełyczko (2014-2015)

   

  • Zarządzanie ryzykiem wybuchu konfliktu zbrojnego
   ppłk dr J. Ledzianowski (2014-2015)

   

  • Zakres oraz uwarunkowania zarządzania wizerunkową sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie
   dr M. Flieger (2014-2015)

   

  • Onboarding w małych i średnich przedsiębiorstwach – rozwój procesu i doskonalenie
   prof. dr hab. S. Hittmar (2014-2016)

   

  • Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem (na przykładzie wybranej branży)
   dr D. Mierzwa (2014-2016)

   

  WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE – 4

  • Wpływ kondycji biologicznej studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych na poziom opanowania wybranych umiejętności żołnierskich
   ppłk dr D. Lenart (2012-2014)

   

  • Bezpieczeństwo personalne w warunkach pokoju i wojny
   dr hab. T. Grabińska (2012-2014)

   

  • Infrastruktura przesyłu gazu i dywersyfikacja dostaw w systemie bezpieczeństwa energetycznego
   prof.dr hab. inż. Z. Zamiar (2013-2015)

   

  • Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych w zarządzaniu przedsięwzięciami inżynieryjnymi
   dr hab. inż. J. Szelka (2013-2015)

   

 • Tematyka prac naukowo-nadawczych w 2013 roku

  DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA – 16

  • Identyfikacja ryzyka w procesach decyzyjnych
   płk dr hab. inż. D. Skorupka (2011-2013)

   

  • Metodyka opracowania scenariuszy przebiegu incydentów w bezpieczeństwie systemu, wykorzystywanych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w wojskowych systemach teleinformatycznych
   dr hab. inż. D. Kuchta (2012-2013)

   

  • Zarządzanie ryzykiem w uczelni publicznej
   płk dr hab. inż. D. Skorupka (2012-2014)

   

  • Zarządzanie projektem budowlanym z uwzględnieniem czynników ryzyka
   płk dr hab. inż. D. Skorupka (2012-2014)

   

  • Analiza ryzyka projektu
   prof. dr hab. inż. S. Hittmar (2012-2014)

   

  • Wsparcie procesów adaptacji zawodowej absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
   prof. dr hab. inż. S. Hittmar (2012-2014)

   

  • Kluczowe problemy kreowania wizerunku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
   dr A. Skowronek-Grądziel (2012-2014)

   

  • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy regionu Dolnego Śląska w latach 1999 – 2011
   dr M. Popławski (2012-2013)

   

  • Konwergencja czy dywergencja poziomu rozwoju gospodarczego oraz warunków bytowych ludności Dolnego Śląska, Saksonii, regionu Usteckiego i Libereckiego w latach 2004 – 2011 jako czynnik bezpieczeństwa narodowego
   dr M. Popławski (2012-2014)

   

  • Przyczynki do matematycznego modelowania sprawiedliwości międzypokoleniowej i zrównoważonego rozwoju, jako elementów strategicznego zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym społeczeństw przyszłości
   dr hab. W. Rybicki (2013-2015)

   

  • Zakres oraz problemy w podejmowaniu aktywnych działań na rzecz tworzenia i podtrzymywania pozytywnego wizerunku przez instytucje administracji publicznej
   dr M. Flieger (2013-2015)

   

  • Optymalizacja lokalizacji połączeń śrubowych w mostach niskowodnych
   mjr dr inż. A. Duchaczek (2013)

   

  • Metoda oceny ryzyka uszkodzenia obiektów mostowych w aspekcie potencjalnych ataków terrorystycznych
   mjr dr inż. A. Duchaczek (2013)

   

  • Desant śmigłowcowy organizowany na bazie pododdziałów ogólnowojskowych jako element zwiększający możliwości skutecznego reagowania na zagrożenia
   ppłk dr M. Pytel (2013-2014)

   

  • Model kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie metod ilościowych w nowoczesnym zarządzaniu organizacją wojskową
   dr inż. A. Michaluk (2013-2014)

   

  • Gromadzenie, opracowanie oraz walidacja wymagań użytkowników końcowych Hybrydowego Systemu Wspomagania Decyzji w Warunkach Zagrożenia: Platformy „Czterech Świateł”
   dr hab. inż. S. Stanek (2013-2014)

   

  WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE – 5

  • „Implementacja komputerowa symulacyjnych modeli walki w środowisku MATLAB – SIMULINK"
   płk dr hab. Henryk Spustek, kpt. mgr inż. Jacek Ryczyński, mjr dr inż. Robert Pich (2013)

   

  • Wpływ kondycji biologicznej studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych na poziom opanowania wybranych umiejętności żołnierskich
   ppłk dr D. Lenart (2012-2014)

   

  • Bezpieczeństwo personalne w warunkach pokoju i wojny
   dr hab. T. Grabińska (2012-2014)

   

  • Infrastruktura przesyłu gazu i dywersyfikacja dostaw w systemie bezpieczeństwa energetycznego
   dr hab. inż. Z. Zamiar (2013)

   

  • Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych w zarządzaniu przedsięwzięciami inżynieryjnymi
   dr hab. inż. J. Szelka (2013)

   

 • Tematyka prac naukowo-badawczych w 2012 roku

  DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

   

  WYDZIAŁ NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE - 4

   

  • Opracowanie  założeń techniczno-organizacyjnych  i modułów panelowych do prowadzenia likwidacji skażeń.
   płk dr inż. Witalis Pellowski ( 2011-2012 )

   

  • Kształtowanie postaw pro obronnych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na przykładzie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
   ppłk dr Wojciech  Horyń ( 2012-2013)

   

  • Wpływ kondycji biologicznej na poziom opanowania wybranych umiejętności żołnierskich.
   mjr dr Dariusz  Lenart ( 2012-2014 )

   

  • Bezpieczeństwo personalne w warunkach pokoju i wojny.
   dr hab. Teresa Grabińska ( 2012-2014 )

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - 11

   

  • Zarządzanie kryzysowe infrastrukturą transportową.
   dr hab. inż. Janusz Szelka ( 2010-2012 )

   

  • Identyfikacja ryzyka w procesach decyzyjnych.
   płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka ( 2011-2013 )

   

  • Organizacja zabezpieczenia technicznego pododdziałów wyposażonych w KTO Rosomak.
   płk dr inż. Kazimierz Kowalski ( 2011-2012 )

   

  • Metodyka opracowania scenariuszy przebiegu incydentów w bezpieczeństwie systemu, wykorzystywanych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w wojskowych systemach teleinformatycznych.
   dr hab. inż. Dorota Kuchta ( 2012-2013 )

   

  • Zarządzanie ryzykiem w uczelni publicznej.
   płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka ( 2012-2014 )

   

  • Zarządzanie projektem budowlanym z uwzględnieniem czynników ryzyka.
   płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka ( 2012-2014 )

   

  • Analiza ryzyka projektu.
   prof. dr hab. Stefan Hittmar ( 2012-2014 )

   

  • Wsparcie procesów adaptacji zawodowej absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
   prof. dr hab. Stefan Hittmar ( 2012-2014 )

   

  • Kluczowe problemy kreowania wizerunku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
   dr Agnieszka Skowronek-Grądziel ( 2012-2014 )

   

  • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy regionu Dolnego Śląska w latach 1999-2011.
   dr Maciej Popławski ( 2012-2014 )

   

  • Konwergencja czy dywergencja poziomu rozwoju gospodarczego oraz warunków bytowych ludności Dolnego Śląska, Saksonii, regionu Usteckiego i Libereckiego w latach 2004-2011 jako czynnik bezpieczeństwa narodowego.
   dr Maciej Popławski ( 2012-2013 )

   

 • Tematyka prac naukowo-badawczych w 2011 roku

  DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

   

  WYDZIAŁ NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE - 5

   

  • Przeciwdziałanie użyciu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych we współczesnych konfliktach zbrojnych.
   płk dr inż. T. Ciszewski ( 2010-2012 )

   

  • Możliwości wykorzystania broni nieśmiercionośnej (nieletalnej) w działaniach taktycznych.
   mjr dr Z. Grobelny ( 2010-2011 )

   

  • Założenia taktyczno – techniczne wieloczujnikowych sensorów do ochrony obiektów i wojsk własnych.
   płk dr inż. H. Łukasiewicz ( 2010-2011 )

   

  • Wpływ informacji na prowadzenie działań rozpoznawczych przez komponenty rozpoznawcze.
   ppłk dr inż. T. Dukiewicz ( 2010-2011 )

   

  • Opracowanie założeń techniczno - organizacyjnych i modułów panelowych do prowadzenia likwidacji skażeń.
   płk dr inż. W. Pellowski ( 2011-2013 )

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - 6

   

  • Zarządzanie karierą żołnierzy zawodowych w świetle możliwości organizacyjno-prawnych resortu obrony narodowej.
   dr A. Michaluk ( 2009-2011 )

   

  • Zarządzanie kryzysowe infrastrukturą transportową.
   dr hab. inż. J. Szelka ( 2010-2012 )

   

  • Zarządzanie wiedzą w procesie dydaktycznym uczelni wojskowej.
   ppłk dr L. Wełyczko ( 2010-2011 )

   

  • Identyfikacja ryzyka w procesach decyzyjnych.
   płk dr hab. inż. D. Skorupka ( 2011-2012 )

   

  • Zarządzanie przestrzenią powietrzną w związku taktycznym.
   płk dr L. Guzewicz ( 2010-2011 )

   

  • Organizacja zabezpieczenia technicznego pododdziałów wyposażonych, w KTO Rosomak.
   płk dr inż. K. Kowalski ( 2011-2012 )

   

 • Tematyka prac naukowo-badawczych w 2010 roku

  DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

   

  INSTYTUT DOWODZENIA - 8

   

  • Modyfikacja systemu zarządzania eksploatacją w aspekcie obsługiwania wojskowych pojazdów mechanicznych
   płk dr inż. K. Kowalski ( 2008-2010 )

   

  • Analiza możliwości wojsk chemicznych oraz elementów podsystemu niemilitarnego w ramach likwidacji skutków aktu terroru z wykorzystaniem toksycznych substancji chemicznych lub/i promieniotwórczych
   mjr dr inż. P. Maciejewski ( 2008-2010 )

   

  • Budowa tymczasowych dróg wojskowych w strefie działań taktycznych
   płk dr T. Ciszewski ( 2008-2010 )

   

  • Przeciwdziałanie użyciu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych we współczesnych konfliktach zbrojnych
   płk dr T. Ciszewski ( 2010-2012 )

   

  • Zarządzanie przestrzenią powietrzną w związku taktycznym
   płk dr L. Guzewicz ( 2010-2011 )

   

  • Możliwości wykorzystania broni nieśmiercionośnej (nielegalnej) w działaniach taktycznych
   mjr dr Z. Grobelny ( 2010-2011 )

   

  • Założenia taktyczno-techniczne wieloczujnikowych sensorów do ochrony obiektów i wojsk własnych
   płk dr H. Łukasiewicz ( 2010-2011 )

   

  • Wpływ informacji na prowadzenie działań rozpoznawczych przez komponenty rozpoznawcze
   ppłk dr T. Dukiewicz ( 2010-2011 )

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - 6

   

  • Zarządzanie przedsięwzięciami inżynieryjnymi w obszarze budownictwa lądowego
   dr hab. inż. J. Szelka ( 2008-2010 )

   

  • Koncepcja działań marketingowych wspierających kształtowanie wizerunku wyższej szkoły wojskowej wśród wybranych interesariuszy
   dr inż. M. Nowak ( 2008-2010 )

   

  • Zarządzanie karierą żołnierzy zawodowych w świetle możliwości organizacyjno – prawnych resortu obrony narodowej
   dr A. Michaluk ( 2009-2010 )

   

  • Współczesne techniki i metody zarządzania w dowodzeniu podstawową jednostką organizacyjną wojsk
   prof. dr hab. M. HOPEJ ( 2009-2010 )

   

  • Zarządzanie kryzysowe infrastrukturą transportową
   dr hab. inż. J. Szelka ( 2010-2012 )

   

  • Zarządzanie wiedzą w procesie dydaktycznym uczelni
   ppłk dr L. Wełyczko ( 2010-2011 )

   

  BADANIA WŁASNE

   

  INSTYTUT DOWODZENIA - 16

   

  • Zarządzanie ryzykiem w zadaniach realizowanych przez wojska inżynieryjne
   płk dr hab. inż. D. Skorupka ( 2008-2010 )

   

  • Identyfikacja uderzenia balistycznego w oparciu o lekkie osłony balistyczne z wykorzystaniem nieliniowych modeli zdegenerowanych
   ppłk dr inż. K. Jamroziak ( 2008-2010 )

   

  • Wielokryterialna optymalizacja budowy mostów wojskowych
   mjr dr inż. M. Kwolek ( 2008-2010 )

   

  • Uwarunkowania przygotowania i użycia grup zadaniowych wojsk lądowych w świetle współczesnych operacji innych niż wojna
   ppłk dr K. Klupa ( 2008-2009 )

   

  • Dowodzenie kompanią wsparcia we współczesnych uwarunkowaniach organizacyjno - funkcjonalnych
   ppłk dr J. Narloch ( 2009-2010 )

   

  • Ocena warunków transportu żołnierzy samochodami ciężarowo – osobowymi wysokiej mobilności na podstawie danych akcelerometrycznych
   kpt. mgr inż. M. Kosobudzki ( 2009-2011 )

   

  • Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych w dobie zmian społecznych i transformacji ustrojowych
   mjr dr M. Bodziany ( 2009-2010 )

   

  • Analiza organizacyjnych i technicznych możliwości wykonywania awaryjnych napraw uszkodzeń bojowych sprzętu wojskowego wykonywanych w warunkach polowych z wykorzystaniem nowych technologii naprawczych
   ppłk dr inż. T. Smal ( 2009-2011 )

   

  • Planowanie przedsięwzięć inżynieryjnych z uwzględnieniem warunków ryzyka
   płk dr hab. inż. D. Skorupka ( 2009-2011 )

   

  • Uwarunkowani a w zakresie profesjonalnego przygotowania słuchaczy WSOWL
   mjr dr M. Pytel ( 2009-2010 )

   

  • Badanie wytrzymałości zmęczeniowej osłon balistycznych poddanych obciążeniom udarowym
   ppłk dr inż. K. Jamroziak ( 2009-2011 )

   

  • Przygotowanie absolwentów WSOWL do wykonywania zadań na pierwszym stanowisku służbowym
   płk prof. dr hab. M. Wiatr ( 2009-2010 )

   

  • Sylwetka oficera Wojska Polskiego w aspekcie absolwenta Studium Oficerskiego WSOWL
   mjr mgr inż. M. Liberacki ( 2010-2011 )

   

  • Optymalizacja struktur i wyposażenia artylerii wojsk lądowych
   mjr dr N. Świętochowski ( 2010-2011 )

   

  • Rola nieśmiercionośnych skutków ognia we współczesnych operacjach
   mjr dr N. Świętochowski ( 2010-2011 )

   

  • Możliwości zwiększenia dokładności realizacji zadań przygotowania balistycznego w działaniach bojowych
   ppłk dr J. Narloch ( 2010-2011 )

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - 7

   

  • Uzbrojenie ochronne w Europie Zachodniej w XVI wieku
   mjr dr M. Cieśla ( 2008-2010 )

   

  • Wpływ edukacji menedżerskiej na skuteczność funkcjonowania oficerów w jednostkach wojskowych
   dr A. Michaluk ( 2009-2010 )

   

  • Proliferacja broni jądrowej jako czynnik zagrażający bezpieczeństwu globalnemu
   płk dr inż. M. Żuber ( 2009-2010 )

   

  • Nowoczesne metody uczenia się jako narzędzia wspomagające proces kształcenia słuchaczy WSOWL
   dr M. Sitko ( 2010-2011 )

   

  • Wpływ przedmiotów nauczania na rozwój wybranych cech osobowości podchorążego
   dr W. Kołwzan ( 2010-2011 )

   

  • Metoda oceny poziomu rozwoju kompetencji menadżerskich absolwentów WSOWL
   ppłk dr J. Ledzianowski ( 2010-2011 )

   

  • Metodyka szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji wojskowego polowego systemu teleinformatycznego
   dr inż. L. Wolaniuk ( 2010-2011 )

   

 • Tematyka prac naukowo-badawczych w 2009 roku

  DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

   

  INSTYTUT DOWODZENIA - 10

   

  • Wpływ nowych systemów walki na możliwości bojowe pododdziałów wojsk lądowych w aspekcie współczesnego pola walki.
   mjr mgr D. Becmer ( 2006-2009 )

   

  • Przemieszczanie sił kontyngentów wojskowych na odległe teatry działań w ramach misji podejmowanych w układzie sojuszniczym.
   ppłk dr inż. T. Smal ( 2008-2009 )

   

  • Szkolenie pododdziałów wojsk zmechanizowanych w aspekcie realizacji zadań w terenie zurbanizowanym.
   płk dr M. Kulczycki ( 2008-2009 )

   

  • Modyfikacja systemu zarządzania eksploatacją w aspekcie obsługiwania wojskowych pojazdów mechanicznych.
   płk dr inż. K. Kowalski ( 2008-2010 )

   

  • Analiza możliwości współpracy wojsk chemicznych oraz elementów układu pozamilitarnego w ramach likwidacji skutków aktów terroru z wykorzystaniem toksycznych substancji chemicznych lub/i promieniotwórczych.
   mjr dr inż. P. Maciejewski ( 2008-2010 )

   

  • Opracowanie nowej metody sprawdzania szczelności i dopasowania środków ochrony dróg oddechowych.
   płk dr inż. W. Pellowski ( 2008-2009 )

   

  • Metodyka przygotowania Polskich Kontyngentów Wojskowych do działań w rejonach zagrożonych użyciem min oraz prowizorycznych urządzeń wybuchowych.
   mjr dr inż. M. Kwolek ( 2008-2010 )

   

  • Organa kierowania polowym węzłem łączności stanowiska dowodzenia ZT.
   płk dr inż. H. Łukasiewicz ( 2008-2009 )

   

  • Budowa tymczasowych dróg wojskowych w strefie działań taktycznych.
   płk dr inż. T. Ciszewski ( 2008-2010 )

   

  • Wpływ wprowadzenia nowego programu strzelań na ocenę poziomu wyszkolenia oraz umiejętności strzeleckie kadry zawodowej i podchorążych.
   płk dr inż. K. Kędzia ( 2008-2009 )

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - 5

   

  • Zarządzanie przedsięwzięciami inżynieryjnymi w obszarze budownictwa lądowego.
   dr hab. inż. J. Szelka ( 2008-2010 )

   

  • Planowanie czasowe i finansowe przedsięwzięć wojskowych w warunkach niepewności – koncepcje, metody, algorytmy.
   dr hab. D. Kuchta ( 2008-2009 )

   

  • Program działań marketingowych wspierających kształtowanie wizerunku wyższej szkoły wojskowej wśród wybranych interesariuszy.
   dr inż. M. Nowak ( 2008-2010 )

   

  • Zarządzanie karierą żołnierzy zawodowych w świetle możliwości organizacyjno – prawnych resortu obrony narodowej.
   dr A. Michaluk ( 2009-2010 )

   

  • Przygotowanie żołnierzy zawodowych do działania w sytuacjach zagrożenia podczas misji stabilizacyjnych (pokojowych).
   ppłk dr L. Wełyczko ( 2009 )

   

  BADANIA WŁASNE

   

  INSTYTUT DOWODZENIA - 18

   

  • Ocena możliwości oczyszczania wody z zanieczyszczeń radiacyjnych w procesie flotacji jonowej w polowych stacjach uzdatniania wody.
   mjr dr inż. P. Maciejewski ( 2007-2009 )

   

  • Oddziaływanie czynników środowiska hiperbarycznego na jakość wykonywanego zadania bojowego przez żołnierza.
   ppłk dr M. Doliński ( 2007-2009 )

   

  • Prowadzenie osłony przeciwlotniczej pododdziałów przed uderzeniami środków napadu powietrznego o małej skutecznej powierzchni odbicia.
   płk dr L. Guzewicz ( 2008-2009 )

   

  • Osłona przeciwlotnicza pododdziałów wojsk lądowych przy użyciu środków lekkiej obrony przeciwlotniczej.
   płk dr L. Guzewicz ( 2008-2009 )

   

  • Zarządzanie ryzykiem w zadaniach realizowanych przez wojska inżynieryjne.
   ppłk dr hab. inż. D. Skorupka ( 2008-2010 )

   

  • Analiza realizacji zadań w zakresie wsparcia sił sojuszniczych przez państwo – gospodarza w okresie pokoju na obszarze okręgu wojskowego.
   mjr dr inż. W. Andrzejewski ( 2008-2009 )

   

  • Identyfikacja uderzenia balistycznego w oparciu o lekkie osłony balistyczne z wykorzystaniem nieliniowych modeli zdegenerowanych.
   ppłk dr inż. K. Jamroziak ( 2008-2010 )

   

  • Zabezpieczenie logistyczne batalionowego modułu bojowego zorganizowanego w taktyczną grupę bojowa (TGB) w działaniach opóźniających.
   ppłk mgr inż. S. Hajt ( 2008-2009 )

   

  • Wielokryterialna optymalizacja budowy mostów wojskowych.
   mjr dr inż. M. Kwolek ( 2008-2010 )

   

  • Uwarunkowania przygotowania i użycia grup zadaniowych wojsk lądowych w świetle współczesnych operacji innych niż wojna.
   ppłk dr K. Klupa ( 2008-2009 )

   

  • Dowodzenie kompanią wsparcia we współczesnych uwarunkowaniach organizacyjno – funkcjonalnych.
   ppłk dr J. Narloch ( 2009-2010 )

   

  • Ocena warunków transportu żołnierzy samochodami ciężarowo - osobowymi wysokiej mobilności na podstawie danych akcelerometrycznych.
   kpt. mgr inż. M. Kosobudzki ( 2009-2011 )

   

  • Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych w dobie zmian społecznych i transformacji ustrojowych.
   mjr mgr inż. M. Bodziany ( 2009-2010 )

   

  • Analiza organizacyjnych i technicznych możliwości wykonywania awaryjnych napraw uszkodzeń bojowych sprzętu wojskowego wykonywanych w warunkach polowych z wykorzystaniem nowych technologii naprawczych.
   ppłk dr inż. T. Smal ( 2009-2011 )

   

  • Planowanie przedsięwzięć inżynieryjnych z uwzględnieniem warunków ryzyka.
   ppłk dr hab. inż. D. Skorupka ( 2009-2011 )

   

  • Uwarunkowania w zakresie profesjonalnego przygotowania słuchaczy WSOWL.
   mjr dr M. Pytel ( 2007-2009 )

   

  • Badanie wytrzymałości zmęczeniowej materiałów powlekanych tworzywami sztucznymi z wykorzystaniem elektrycznej warstwy podwójnej w aspekcie zastosowań do ochrony balistycznej.
   ppłk dr inż. K. Jamroziak ( 2009-2011 )

   

  • Przygotowanie absolwentów WSOWL do wykonywania zadań na pierwszym stanowisku służbowym.
   płk prof. dr hab. M. Wiatr ( 2009-2010 )

   

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - 7

   

  • Naczelne organy administracji publicznej w aspekcie teorii wyboru społecznego.
   ppłk dr J. Ledzianowski ( 2007-2009 )

   

  • Wpływ sytuacji politycznej państw Bliskiego Wschodu na działalność ugrupowań terrorystycznych.
   płk dr inż. M. Żuber ( 2008-2009 )

   

  • Uzbrojenie ochronne w Europie Zachodniej w XIV wieku.
   mjr dr M. Cieśla ( 2008-2010 )

   

  • Wpływ edukacji menedżerskiej na skuteczność funkcjonowania oficerów w jednostkach wojskowych.
   dr A. Michaluk ( 2009-2010 )

   

  • Proliferacja broni jądrowej jako czynnik zagrażający bezpieczeństwu globalnemu.
   ppłk dr inż. M. Żuber ( 2009-2010 )

   

  • Wpływ optymizmu, empatii oraz zachowań asertywnych na rozwój osobowo – zawodowy słuchaczy specjalistycznych kursów oficerskich.
   ppłk dr L. Wełyczko ( 2009 )

   

  • Analiza psychologiczna żołnierza zawodowego pełniącego służbę na stanowisku dowódcy plutonu wojsk lądowych w kraju i na misjach pokojowych i stabilizacyjnych.
   kpt. mgr. I. Ciosek ( 2009-2010 )