INFORMACJE DLA WYNALAZCÓW

 

ZANIM OPUBLIKUJESZ ...

 

Jeżeli w toku pracy twórczej powstanie rozwiązanie o randze wynalazku lub inny przedmiot własności przemysłowej, należy pamiętać, że publiczne ujawnienie tego rozwiązania uniemożliwia uzyskanie ochrony prawnej, np. patentu na wynalazek, nawet, jeżeli ujawnienia dokonał sam twórca. Przed dowolną publiczną prezentacją rozwiązania np. publikacją, wykładem, należy wcześniej dokonać jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, celem ubiegania się o ochronę tj. zabezpieczenia swoich praw wyłącznych. Upublicznienie informacji o wynalazku może bezpowrotnie zniweczyć nasze starania o ochronę patentową, ponieważ jednym z zasadniczych wymogów przy badaniu zdolności patentowej wynalazku jest jego nowość (art. 24 pwp*). Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (art. 25 pwp*).


* Prawo własności przemysłowej - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. 2020 poz. 286t.j.)

 

WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019. poz. 392, zm. Dz.U. z 2020 poz. 1352) w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

§ 19.

 1. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 5, przyznaje się ewaluowanemu podmiotowi:
  1. 100 pkt w przypadku przyznanego temu podmiotowi patentu europejskiego albo patentu przyznanego za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. 75 pkt – w przypadku patentu przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. 50 pkt – w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu;
  4. 50 pkt – w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office);
  5. 30 pkt – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.
 2. W przypadku przyznania więcej niż jednego:
  1. patentu na ten sam wynalazek,
  2. prawa ochronnego na ten sam wzór użytkowy,
  3. wyłącznego prawa hodowcy do tej samej odmiany rośliny
   – w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji określonej zgodnie z przepisem ust. 1.
 3. Do celów ewaluacji przyjmuje się, że datą przyznania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy jest data ich ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, w „Europejskim Biuletynie Urzędowym” lub w innej równoważnej publikacji za granicą. W przypadku dwóch lub więcej dat przyjmuje się datę najwcześniejszą.

 

WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
Dz.U.2016.2154


Działalność innowacyjna1 :


Patent na wynalazek udzielony w okresie objętym ankietą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku:

 • przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - 30 pkt
 • za granicą - 40 pkt

Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek

 

Wdrożenie po raz pierwszy w okresie objętym ankietą wynalazku, na który jednostce został udzielony patent w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem - 30 pkt

Punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku

 

Patent na wynalazek udzielony w okresie objętym ankietą przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż oceniana jednostka, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku - 15 pkt

Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek


Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki - 10 pkt

 • dodatkowo 10 pkt - w przypadku zastosowania

Punktowane jest tylko jedno prawo ochronne na dany produkt oraz tylko jedno jego zastosowanie


ZAŁĄCZNIK Nr 5. Karta oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy nauk humanistycznych i społecznych