BAZY ON-LINE

 

WYNALAZKI

 • Bazy danych URZĘDU PATENTOWEGO RP
  wyszukiwanie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

 

 

 

 

 • ESPACENET
  baza dokumentów patentowych EPO, WIPO (OMPI) i innych krajów dostępna poprzez interfejsy w językach: angielskim, francuskim i niemieckim

 

 • PATENTSCOPE®
  Umożliwia dostęp do technicznej informacji zawartej w ponad 1.4 mln międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Umożliwia wyszukiwanie na podstawie całego tekstu (“full-text” search). Zawiera informacje o wejściu zgłoszeń PCT w fazę krajową. Posiada narzędzia do analizy graficznej.

 

 • DEPATIS net
  Serwis Niemieckiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych zawierający dokumenty patentowe z całego świata w oryginalnym języku dokumentu; dostępna informacja biograficzna, a także pełne teksty.

 

 • USPTO (USA)
  bazy z pełnymi tekstami oraz faksymile patentowej dokumentacji zgłoszeń oraz udzielonych patentów (patenty w zakresie od roku 1790 na bieżąco; zgłoszenia w zakresie od roku 2001 na bieżąco).

 

 • GOOGLE PATENT SEARCH
  wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku

 

 • freepatentsonline
  wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP

 

ZNAKI TOWAROWE

 

 

 • ROMARIN WIPO
  międzynarodowe znaki towarowe - bazy danych WIPO - wszystkie rejestracje znaków pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu

 

 • Global Brand Database
  narzędzie integrujące wyszukiwanie znaków towarowych pod rządami: Porozumienia Madryckiego, artykułu 6ter Konwencji Paryskiej oraz Traktatu Lizbońskiego (Nazwy pochodzenia)

 • TMView
  bezpłatny serwis online umożliwiający jednoczesne wyszukiwanie znaków towarowych w kilkunastu urzędach patentowych. TMView podlega ciągłej ewolucji, docelowo będzie zbierać dane z 27 krajów członkowskich UE oraz OHIM i WIPO, czyli informacje na temat około 8,5 mln znaków towarowych

 

 • TMclass
  narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług
 
 • Similarity
  narzędzie wyszukiwania umożliwiające dokonanie oceny, czy uczestniczące urzędy własności przemysłowej traktują dane towary i usługi jako podobne (i w jakim stopniu) lub niepodobne. 

 • Madrid System Goods & Services Manager
  narzędzie do zestawiania wykazu towarów i usług dołączanego do międzynarodowego zgłoszenia w systemie madryckim rejestracji znaków towarowych;

 

WZORY PRZEMYSŁOWE

 

 • eSearch plus
  wyszukiwanie - wspólnotowe wzory przemysłowe – EUIPO

 

 • Hague-Express
  międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych - bazy danych WIPO.
 
 • DesignView
  wyszukiwarka wzorów przemysłowych – EUIPO 
 
 • DesignClass
  narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu wzorów przemysłowych

 

INNE

 • Article 6ter (Article 6ter of the Paris Convention)
  baza zawiera chronione art. 6ter Konwencji Paryskiej herby, flagi, godła państwowe oraz emblematy, nazwy i skróty międzynarodowych i międzyrządowych organizacji Państw Stron Konwencji Paryskiej. Baza 6ter zawiera 2960 dokumentów (stan na 22.11.2012).

 

 • WIPO Lex
  globalna baza danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), zawierającą bogaty, na bieżąco aktualizowany, zbiór obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich oraz umów międzynarodowych administrowanych przez tę Organizację. W bazie znajdują się aktualne urzędowe teksty ustaw, rozporządzeń, zarządzeń poszczególnych państw oraz teksty 26 traktatów administrowanych przez WIPO, 57 traktatów regionalnych, 75 traktatów wielostronnych i 572 umów dwustronnych, w tym również historyczne publikacje traktatów, ustaw i rozporządzeń.