MONITORING

 

Klauzula informacyjna

 dotycząca przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku osób widniejących na nagraniach monitoringu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

 1. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia pracodawcy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych, wprowadzonej Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych" oraz zgodnie z "Normą Obronną NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe".
 3. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ochrony osób i mienia użytkowników obiektu ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów na żołnierzy zawodowych, słuchaczy studiów  oraz osób zatrudnionych i osób przebywających na terenie Akademii. Równolegle celem monitoringu jest wspomaganie kontroli dostępu do obiektu Akademii i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych oraz sprawowanie nadzoru a także zapobieganie incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu. W związku z powyższym obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce - w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.
 4. Okres przechowywania nagrań wynosi 90 dni. Po tym okresie nagrania są automatycznie kasowane. Rejestratory monitorujące obszary Akademii znajdują się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko osoby upoważnione. Zapis obrazu może być udostępniony tylko za zgodą Pełnomocnika ds. ochrony  informacji niejawnych Akademii właściwym organom w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługę stałej ochrony fizycznej obiektów, a także organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość o odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na zapisach nagrań monitoringu będą przetwarzane przez okres do 90 dni miesięcy od dnia nagrania,
  a w przypadku, kiedy nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Podstawa prawna:

 • Decyzja Nr Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych"
 • Norma Obronna NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe
 • art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)
 • art. 36 ust. 1 u.o.d.o.;
 • art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r.  Kodeks pracy (tekst jednolity  Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.);
 • art. 3 ust. 1 pkt. a) i b) oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.);
 • art. 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 ze zm.)