OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, w której imieniu działa Rektor-Komendant, jest Administratorem danych osobowych m.in. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów, słuchaczy kursów, osób zatrudnionych w AWL, żołnierzy pełniących służbę wojskową w AWL, kontrahentów, gości oraz uczestników konferencji organizowanych w Akademii.

 

Akademia Wojsk Lądowych przetwarza dane osobowe przy zachowaniu zasad przetwarzania określonych w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przy poszanowaniu praw osób, których dane dotyczą, z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na Akademię na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z przyjętymi dokumentami wewnętrznymi regulującymi organizację ochrony danych osobowych w AWL.

 

Głównym celem przetwarzania danych osobowych w Akademii Wojsk Lądowych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych Akademii jako wojskowej – publicznej uczelni akademickiej, do których należą w szczególności: prowadzenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia, kształcenie doktorantów, prowadzenie działalności naukowej oraz upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych.