OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO, administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, w której imieniu działa Rektor-Komendant, jest Administratorem danych osobowych m.in. studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, słuchaczy kursów, osób zatrudnionych w AWL, żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową w AWL, gości oraz uczestników konferencji organizowanych w Uczelni.

 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przy zachowaniu zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO, przy poszanowaniu praw osób, których dane dotyczą, z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z przyjętymi dokumentami wewnętrznymi regulującymi organizację ochrony danych osobowych w AWL.

 

W Akademii, przetwarzane są dane wynikające z realizacji zadań statutowych na podstawie:

  • Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki,
  • Strategii Rozwoju Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki do 2022 roku,
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
  • Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służbie wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych,
  • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobach archiwalnych i archiwach,
  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.