LEGIA AKADEMICKA

Legia Akademicka Legia Akademicka Legia Akademicka


Legia Akademicka

WSZYSTKIM STUDENTOM, KTÓRZY Z WYNIKIEM POZYTYWNYM
ZALICZYLI TEST KOŃCOWY Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA
W RAMACH MODUŁU PODSTAWOWEGO

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

ZAPRASZAMY PAŃSTWA
od 8 kwietnia br.
DO DZIEKANATU
(w godz. 7.30-15.30)
PO ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ
POTWIERDZAJĄCYCH ZALICZENIE SZKOLENIA.
WYKAZ STUDENTÓW – DOSTĘPNY NA TEAMS

Ponadto, informujemy, że zaświadczenia dla tych z Państwa, którzy kontynuują szkolenia w ramach modułu podoficerskiego będą wręczane podczas zajęć stacjonarnych zaplanowanych w dniu 23.04.br.

STUDENTOM KONTYNUUJĄCYM
SZKOLENIE W RAMACH MODUŁU PODOFICERSKIEGO
ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW
NA ŚCIEŻCE EDUKACYJNEJ!


SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
SZKOLENIE „CYBER”

ROZPOCZYNA SIĘ KWALIFIKACJA DO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO
Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA

REALIZOWANEGO
W RAMACH V EDYCJI PROGRAMU „LEGIA AKADEMICKA”

Dla zaineresowanych studentów w ramach modułu podoficerskiego,
organizowane są szkolenia z cyberbezpieczeństwa


Jeżeli jesteś uczestnikiem tegorocznej edycji programu „Legia Akademicka”, interesujesz się tą tematyką i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę masz szansę wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu z obszaru cyberbezpieczeństwa (moduł cyber).

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test kwalifikacyjny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja br.

Test dostępny będzie na
PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ LEGII AKADEMICKIEJ PELA MON
pod adresem: https://la.elearning.wp.mil.pl.


W celu uzyskania dostępu do testu należy wypełnić oraz podpisać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie przesłać skany lub zdjęcia wypełnionych formularzy na adres mailowy: k.kiniorski@ron.mil.pl.

Formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w poniższych linkach

Formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

oraz na Teams na kanale ogólnym w plikach.

Warunkami uczestnictwa w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, są:
 • złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;
 • ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet;
 • zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

W module cyber planowany jest udział 50 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka i inne kierunki pokrewne.

Jednocześnie informuję, iż studenci zakwalifikowani do modułu cyber zostaną skierowani na część praktyczną szkolenia (tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski) do 100. batalionu łączności w Wałczu w okresie lipiec-sierpień 2022 r.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu
od 14 do 26 sierpnia 2022 r.
 • Z nowym rokiem akademickim startuje już piąta edycja Legii Akademickiej. To teoria, która odbywa się w salach wykładowych oraz w postaci samokształcenia zdalnie, a także praktyka realizowana w jednostkach wojskowych w warunkach skoszarowania.
  Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Dotychczas zorganizowano cztery edycje programu.
   
  Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Dotychczas w ciągu czterech wcześniejszych edycji programu przystąpiło do niego 16 tys. Studentów.
   
  Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.
   
  Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe. Każdy z nich to 15 godzin szkolenia na uczelni i trzy tygodnie szkolenia ochotniczego w jednostkach wojskowych. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. W latach 2017-2021 przysięgę po takim trybie przygotowania złożyło 9 tys. szeregowych rezerwy.
   
  Zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy. Podczas czterech dotychczasowych edycji kapralami rezerwy po szkoleniu LA zostało 7,5 tys. osób.
   
  Trzeba pamiętać, że oba moduły można ukończyć w jednym ciągu (to najczęstsza praktyka), ale można też do modułu podoficerskiego przystąpić w innym roku akademickim. Od III edycji programu żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa.
   
  Od 2020/21 roku akademickiego MON uruchomił pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” - jednym z kryteriów naboru w roku ubiegłym było wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbywają w wakacje. To łącznie 47 dni szkoleniowych, kończące się egzaminem. W roku pilotażowym oficerami w ten sposób zostanie 46 studentów.
   
  Także po module oficerskim specjalnie wytypowani studenci mogli odbyć szkolenie specjalistyczne w NCBC, ŻW, jednostkach Wojsk Specjalnych.
   
  Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji – limit przyznanych miejsc na rok akademicki 2021/22 wynosi nie więcej niż 250.
   
  Szczegółowe informacje można znaleźć w decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”:
   
   
 • ROZPOCZYNA SIĘ SZKOLENIE TEORETYCZNE MODUŁU PODOFICERSKIEGO W RAMACH V EDYCJI LEGII AKADEMICKIEJ
  4 kwietnia (poniedziałek) 2022 r. 
   
  ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAJĘCIA
  DLA MODUŁU PODOFICERSKIEGO 
   
  W RAMACH PROGRAMU 
  "LEGIA AKADEMICKA”
  EDYCJA V
   
  organizowanego 
  w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
  imienia generała Tadeusza Kościuszki.
   
   
  Do szkolenia w ramach modułu podoficerskiego mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
  • z wynikiem pozytywnym zaliczyli test końcowy z zakresu szkolenia modułu podstawowego organizowanego w AWL
  • ukończyli moduł podstawowy w ramach wcześniejszych edycji programu. 
   
  Uczestnicy szkolenia zostali przydzieleni do grup szkoleniowych. W ramach modułu podoficerskiego zostały utworzone po 3 grupy szkoleniowe.
   
  Wykaz uczestników przydzielonych do poszczególnych grup znajduje się w poniższym linku:
   
   
  Szkolenie obejmuje:
  • część teoretyczną realizowaną w AWL w ciągu trwania roku akademickiego (uwzględniającą szkolenie e-learningowe), na przełomie kwietnia i maja (04.04-13.05.2022 r.)
  • część praktyczną, realizowaną w dwóch turnusach w  wytypowanych jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych na terenie całego kraju (w okresie wakacyjnym – po zakończeniu roku akademickiego).
   
  Program szkolenia teoretycznego realizowany będzie w trakcie studiów. Obejmować będzie zajęcia z wykładowcami uczelni w formie wykładów i pokazów, z uwzględnieniem szkolenia e-learningowego, jak również kursy samokształcenia studentów zamieszczonych na Platformie e-learningowej AWL oraz Platformie e-learningowej PELA MON
   
  W ramach szkolenia teoretycznego zaplanowano zajęcia w formie stacjonarnej, które odbędą się na obiektach szkoleniowych AWL w dniu 23.04.2022 r. 
   
  Szkolenie teoretyczne modułu podoficerskiego kończy się TESTEM, który zaplanowano w dwóch terminach: I – 17.05.2022 r.; II – 19.05.2022 r. 
   
  Warunkiem uzyskania zaliczenia części teoretycznej szkolenia jest:
  • uczestniczenie w minimum 80% zajęć szkoleniowych;
  • pozytywnie zaliczony egzamin końcowy z części teoretycznej;
  • zaliczenie sprawdzianów wiedzy na Platformie e-learningowej PELA MON z poszczególnych działów i uzyskanie Certyfikatu
   
  Wszyscy uczestnicy szkolenia posiadają konta w Office 365 umożliwiające korzystanie z aplikacji Microsoft Teams, za pomocą której będą uczestniczyć w zajęcia prowadzonych metodą zdalną oraz komunikować się z wykładowcami i koordynatorami programu w sprawach związanych z przebiegiem szkolenia.
   
   
  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
  Zadzwoń, napisz lub skorzystaj z aplikacji Teams
   
  bozena.matynia@awl.edu.pl
  wiktoria.wiedlocha@awl.edu.pl
   

   
  MODUŁ OFICERSKI
  Szkolenie w ramach modułu oficerskiego realizowane jest wyłącznie w uczelniach wojskowych dla studentów posiadających stopień podoficera rezerwy. 
  WNIOSKI w sprawie przystąpienia do części teoretycznej programu w ramach modułu oficerskiego należy składać do 31 stycznia 2022 r. do Dyrektora Biura Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej”.
   
  W poniższym linku zajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na moduł oficerski:
   
   
  ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY 
   
  WSZYSTKIE TREŚCI DOTYCZĄCE V EDYCJI PROGRAMU LEGII AKADEMICKIEJ
  BĘDĄ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE.