None

LEGIA AKADEMICKA

Legia Akademicka
 
 
 
ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW! 
O POWOŁANIE W TRYBIE OCHOTNICZYM 
DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
 
Ze względu na wymogi formalne dotyczące przyjmowania przez WszW wniosków wyłącznie w formie papierowego oryginału i czasowe – uczelnia jest zobowiązana przesłać wnioski do dnia 30 maja br. rozpoczynamy proces przyjmowania dokumentów. 
 
Uczestnicy szkolenia realizujący moduły podstawowy oraz podoficerski szkolenia w ramach IV Edycji programu Legii Akademickiej organizowanego w AWL, którzy planują po zakończeniu i zaliczeniu części teoretycznej odbyć ochotniczo ćwiczenia wojskowe (część praktyczną szkolenia), mogą rozpoczynać składanie wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.
 
Formularz wniosku należy pobrać z poniższego linku
 
 
a następnie wydrukować, wypełnić i opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 
 
Tak przygotowany wniosek w formie papierowej należy  przesłać na adres Akademii z dopiskiem „Legia Akademicka”
 
Wniosek należy wysłać najpóźniej do dnia 24 maja 2021 r.
 
UWAGA! liczy się data wpływu dokumentu.
 
 
Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania. 
 
Moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statusu szeregowego rezerwy. 
 
Moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statusu podoficera rezerwy.
 

 
IV EDYCJA
PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA
 
7 kwietnia (środa) 2021 r. 
 
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAJĘCIA
DLA MODUŁU PODOFICERSKIEGO 
 
W RAMACH PROGRAMU 
"LEGIA AKADEMICKA”
organizowanego 
w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
 
Do szkolenia w ramach modułu podoficerskiego mogą przystąpić uczestnicy, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą test końcowy z zakresu szkolenia modułu podstawowego organizowanego w AWL oraz uczestnicy, którzy ukończyli moduł podstawowy w ramach wcześniejszych edycji programu. 
 
Uczestnicy szkolenia zostali przydzieleni do grup szkoleniowych. W ramach modułu podoficerskiego zostały utworzone po 3 grupy szkoleniowe.
 
Wykaz uczestników przydzielonych do poszczególnych grup:
 
 
Szkolenie obejmuje:
  • część teoretyczną realizowaną w AWL w ciągu trwania roku akademickiego (uwzględniającą szkolenie e-learningowe), na przełomie kwietnia i maja;
  • część praktyczną, realizowaną w dwóch turnusach w  wytypowanych jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych na terenie całego kraju (w okresie wakacyjnym – po zakończeniu roku akademickiego).
 
Program szkolenia teoretycznego realizowany będzie w trakcie studiów. Obejmować będzie zajęcia z wykładowcami uczelni w formie wykładów i pokazów, z uwzględnieniem szkolenia e-learningowego, jak również kursy samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.
 
Warunkiem uzyskania zaliczenia części teoretycznej szkolenia jest:
  • uczestniczenie w minimum 80% zajęć szkoleniowych;
  • pozytywnie zaliczony egzamin końcowy z części teoretycznej.
 
Wszyscy uczestnicy szkolenia posiadają konta w Office 365 umożliwiające korzystanie z aplikacji Microsoft Teams, za pomocą której będą uczestniczyć w zajęcia prowadzonych metodą zdalną oraz komunikować się z wykładowcami i koordynatorami programu w sprawach związanych z przebiegiem szkolenia.
 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń, napisz lub skorzystaj aplikacji Teams
 
bozena.matynia@awl.edu.pl
tel.: 261 658 470
 
jessica.rokitnicka@awl.edu.pl
tel.: 261 658 193
 
Uczestnicy rezygnujący z udziału w szkoleniu w ramach Legii Akademickiej proszeni są o przesłanie droga elektroniczną wypełnionego oświadczenia o rezygnacji:
 
 

 
WSZYSTKIE TREŚCI DOTYCZĄCE REALIZACJI IV EDYCJI PROGRAMU LEGII AKADEMICKIEJ BĘDĄ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE.
 
ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY 
 
 


Więcej Informacji: