• Z nowym rokiem akademickim startuje już piąta edycja Legii Akademickiej. To teoria, która odbywa się w salach wykładowych oraz w postaci samokształcenia zdalnie, a także praktyka realizowana w jednostkach wojskowych w warunkach skoszarowania.
  Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Dotychczas zorganizowano cztery edycje programu.
   
  Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej. Dotychczas w ciągu czterech wcześniejszych edycji programu przystąpiło do niego 16 tys. Studentów.
   
  Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.
   
  Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe. Każdy z nich to 15 godzin szkolenia na uczelni i trzy tygodnie szkolenia ochotniczego w jednostkach wojskowych. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. W latach 2017-2021 przysięgę po takim trybie przygotowania złożyło 9 tys. szeregowych rezerwy.
   
  Zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy. Podczas czterech dotychczasowych edycji kapralami rezerwy po szkoleniu LA zostało 7,5 tys. osób.
   
  Trzeba pamiętać, że oba moduły można ukończyć w jednym ciągu (to najczęstsza praktyka), ale można też do modułu podoficerskiego przystąpić w innym roku akademickim. Od III edycji programu żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa.
   
  Od 2020/21 roku akademickiego MON uruchomił pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” - jednym z kryteriów naboru w roku ubiegłym było wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbywają w wakacje. To łącznie 47 dni szkoleniowych, kończące się egzaminem. W roku pilotażowym oficerami w ten sposób zostanie 46 studentów.
   
  Także po module oficerskim specjalnie wytypowani studenci mogli odbyć szkolenie specjalistyczne w NCBC, ŻW, jednostkach Wojsk Specjalnych.
   
  Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji – limit przyznanych miejsc na rok akademicki 2021/22 wynosi nie więcej niż 250.
   
  Szczegółowe informacje można znaleźć w decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”:
   
   
 • RUSZA V EDYCJA PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA - ROZPOCZYNAMY ZAPISY
  ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAPISY NA V EDYCJĘ SZKOLENIA 
   
  W RAMACH PROGRAMU
  "LEGIA AKADEMICKA”
  organizowanego 
  w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
  imienia generała Tadeusza Kościuszki.
   
   
  Adresatami szkolenia są studenci cywilni AWL (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wszystkich kierunków studiów posiadający obywatelstwo polskie. 
  Dopuszcza się również uczestnictwo studentów innych uczelni.
   
  W RAMACH V EDYCJI PROGRAMU „LEGIA AKADEMICKA” ZOSTANĄ URUCHOMIONE:
  • MODUŁ PODSTAWOWY
  • MODUŁ PODOFICERSKI
  • MODUŁ OFICERSKI
  W poniższym linku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące 
  PROGRAMU OCHOTNICZEGO SZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW 
  w ramach 
  „LEGII AKADEMICKIEJ”: 
   
  WNIOSEK – CZĘŚĆ TEORETYCZNA 
   
  w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej w ramach modułów: PODSTAWOWEGO i PODOFICERSKIEGO 
  należy składać do 19 listopada 2021 r. w Dziekanacie studiów cywilnych (1.036) w godzinach pracy (7.30-15.30 od poniedziałku do piątku) 
  lub drogą pocztową na adres Akademii z dopiskiem „Legia Akademicka”
   
  UWAGA! LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DOKUMENTU.
  Wniosek należy wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem.
   
  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Dziekanacie lub do pobrania w poniższym linku:
   
   
  Uwaga! w związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu  do programu decyduje kolejność złożenia wniosku. 
  NA KAŻDY Z MODUŁÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ ODDZIELNY WNIOSEK 
   
  MODUŁ OFICERSKI
  Szkolenie w ramach modułu oficerskiego realizowane jest wyłącznie w uczelniach wojskowych dla studentów posiadających stopień podoficera rezerwy. 
  WNIOSKI w sprawie przystąpienia do części teoretycznej programu w ramach modułu oficerskiego należy składać do 31 stycznia 2022 r. do Dyrektora Biura Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej”.
   
  W poniższym linku zajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na moduł oficerski:
   
   
  ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY 
   
  WSZYSTKIE TREŚCI DOTYCZĄCEJ 
  V EDYCJI PROGRAMU LEGII AKADEMICKIEJ
  BĘDĄ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE.