AWL Leader Development System oparty został na celowej integracji rozwoju poszczególnych cech osobowościowych oraz kompetencji merytorycznych, sprawnościowych i społecznych nabywanych przez podchorążych w toku studiów. System ten oparty jest na doświadczeniach amerykańskich, który realizowany jest obecnie w ramach West Point Leader Development System przez USMA, a także na doświadczeniach uczelnianych zdobywanych dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej w zakresie realizowanych projektów i kursów.
 
AWL Leader Development System, to z jednej strony skoordynowane i wieloaspektowe działania zmierzające do ukształtowania silnego charakteru przyszłego dowódcy, który identyfikuje się z ideałami ważnymi dla żołnierza-obywatela, a w tym szczególnie poczuciem obowiązku, honorem, patriotyzmem i etyką. Z drugiej zaś strony wdrażany system to dążenie do osiągnięcia doskonałości w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji przywódczych, poprzez przekazywanie w ramach realizowanych zajęć wiedzy fachowej, którą wzmacnia się doświadczeniem praktycznym wykładowców i instruktorów. Nacisk położony został także na sposób przekazywania wiedzy, nie tylko kanałem od wykładowcy (instruktora) do podchorążego, ale także pomiędzy podchorążymi, na wzór amerykańskiego programu realizowanego w Akademii Wojskowej w West Point.