KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji kursu/szkolenia w AWL. 
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku kursów/szkoleń ogólnodostępnych lub niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w przypadku szkoleń/kursów, na które kieruje właściwy organ wojskowy. 
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną ujawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji kursu/szkolenia, a następnie przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących archiwizacji dokumentów w AWL. 
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, kiedy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody, udzielona zgoda może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 8. W przypadku kursu ogólnodostępnego podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i realizacji kursu, natomiast w przypadku kursu/szkolenia, na które kieruje organ wojskowy, podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)  informuję, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
 
 1. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: - niezbędność  ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się polegających m.in. na pomiarze temperatury ciała, zebraniu wywiadu epidemiologicznego - (art. 9 ust. 2 lit i  art. 6 ust. 1 lit d RODO),
 3. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.