KURSY I SZKOLENIA WOJSKOWE

Każdy żołnierz w dniu przybycia zobowiązany jest przesłać na adres ore@awl.edu.pl wypełnioną i podpisaną Ankietę „Ocena ryzyka epidemiologicznego”

KURSY I SZKOLENIA WOJSKOWE

 • PROCEDURY PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY NA KURSY KWALIFIKACYJNE, DOSKONALĄCE ORAZ JĘZYKOWE OBOWIĄZUJĄCE W AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
 • Realizacja kursu (części kursu) z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
   
  W przypadku realizacji kursu (części kursu) z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, słuchacze zakwalifikowani na kurs zobligowani są na trzy dni robocze przed rozpoczęciem kursu przesłać na adres mailowy: 

  krzysztof.cygan@awl.edu.pl i piotr.szafranski@awl.edu.pl zgłoszenie założenia konta na platformie e-learningowej (w załączniku poniżej)

   

  Szczegóły dot. logowania na platformę e-learningową, słuchacze otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.

   

  Realizacja kurs (części kursu) metodą zdalną, polega na:

  • udostępnieniu materiałów do samodzielnego opanowania na platformie e-learningowej pod nadzorem dydaktycznym Akademii (materiały udostępniane są przez cały czas trwania kursu);
  • zdalnym kontakcie z wykładowcą realizującym dany przedmiot;
  • zaliczeniu etapu kursu realizowanego metodą zdalną w formie testu lub innego zadania określonego przez organizatora kursy, weryfikującego stopień opanowania materiału i dopuszczającego do kolejnego (stacjonarnego) etapu kursu.

   

  Prawa i obowiązki słuchacza realizującego kurs (części kursu) metodą zdalną:

  • słuchacz realizuje zadania szkoleniowe w macierzystej jednostce wojskowej (JW);
  • w czasie trwania kurs (części kursu) realizowanego metodą zdalną, słuchacz nie może być angażowany w inne przedsięwzięcia służbowe w macierzystej JW;
  • w uzasadnionych przypadkach (brak możliwości wparcia technicznego przez macierzystą JW w zakresie dostępu do sieci jawnej i sprzętu komputerowego), za zgodą dowódcy JW, dopuszcza się realizację kursu w miejscu zamieszkania;
  • słuchacz zobowiązany jest do zapewnienia sobie dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego, zalogowania się na platformie e-learningowej oraz regularnego zapoznawania się z  materiałami  zamieszczanymi na platformie oraz systematycznego wykonywania i raportowania wszystkich zadań określonych przez  wykładowców.
   

  Zgłoszenie założenia konta na platformie e-learningowej

   
 • Kurs Doskonalący 8250050

   

  Kurs instruktorsko-metodyczny z zakresu działań w terenie górzystym

   

  Cel kursu:

  Celem kursu doskonalącego dowódców plutonów i drużyn pododdziałów rozpoznawczych, specjalnych, aeromobilnych, zmechanizowanych i zmotoryzowanych jest doskonalenie umiejętności planowania, organizacji i prowadzenia zajęć z szkolenia górskiego.

  Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy wykonujących obowiązki na stanowiskach dowódców pododdziałów szczebla drużyny i plutonu oraz instruktorów wspinaczki.

  Po ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać wiedzę i odpowiedni poziom umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia szkolenia specjalistycznego (alpinistycznego, technik auto-ratownictwa, przetrwania).

   

  Absolwent kursu powinien:

  • znać zagrożenia w terenie górskim w różnych warunkach atmosferycznych oraz możliwości ich prognozowania;
  • znać zasady przetrwania w terenie górskim w różnych warunkach atmosferycznych w okresie letnim;
  • scharakteryzować podstawy prawne organizacji zajęć w terenie wysokogórskim w okresie letnim;
  • znać zasady i sposoby przygotowania żołnierzy do działania w terenie górskim w okresie letnim;
  • umieć przeprowadzić na wysokim poziomie zajęcia z szkolenia górskiego w roli instruktora;
  • umieć zaplanować, zorganizować i przeprowadzenia zajęcia z szkolenia górskiego w roli kierownika zajęć na szczeblu plutonu w okresie letnim;
  • wykorzystać sprzęt specjalistyczny do udzielenia pierwszej pomocy w terenie górskim w okresie letnim;
  • znać zasady współdziałania z służbami ratowniczymi w czasie sytuacji kryzysowych w terenie górskim w okresie letnim.

   

  Podstawowe obszary tematyczne kursu:

  • prowadzenie działań w wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu górskiego;
  • prowadzenie akcji ratowniczych w terenie skalnym w okresie letnim;
  • metodyka prowadzenia zajęć w terenie górskim z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu górskiego.

   

  Miejsce stawiennictwa i realizacji kursu:

  Górski Ośrodek Szkoleniowy Akademii Wojsk Lądowych „Wysoki Kamień” 58-580 Szklarska Poręba, ul. Oficerska 4.

   

  Czas trwania:

  2 tygodnie/60godzin.

   

  Terminy kursów:

  19-30.09.2022 r. (stawiennictwo - 18.09.2022 r. do godz.20.00 w GOS AWL "Wysoki Kamień" Szklarska Poręba)
  10-21.10.2022 r. (stawiennictwo – 09.10.2022 r. do godz.20.00 w GOS AWL "Wysoki Kamień" Szklarska Poręba)
   

   

  Informacje praktyczne:

  Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie GOS „Wysoki Kamień” (teren chroniony JW).

  Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku.

  Istnieje możliwość parkowania pojazdów prywatnych na parkingu przy ośrodku szkoleniowym.

  W czasie pozasłużbowym możliwość skorzystania we własnym zakresie i z prywatnym sprzętem z infrastruktury turystycznej w rejonie Karkonoszy i Gór Izerskich.

   

  Kontakt roboczy:

  Zespół Działań Górskich i SERE

  kpt. Mariusz DOLIŃSKI

  tel.: 261 658 293

  e-mail służbowy: mariusz.dalinski@awl.edu.pl

   

  por. Piotr DĄBROWSKI

  tel.: 261 658 293

  e-mail służbowy: piotr.dabrowski@awl.edu.pl

   

  WYMAGANIA KOMPETENCYJNE KD 8250050:

  Posiadanie umiejętności alpinistycznych na poziomie dobrym w zakresie: wspinaczka skałkowa na poziomie IV +, znajomość węzłów alpinistycznych, asekuracja wspinaczkowa, zasady budowy stanowisk alpinistycznych, zjazdy z wykorzystaniem różnych przyrządów alpinistycznych (z blokowaniem podczas zjazdu przyrządów, przez przepinki przez punkt pośredni, na wysokim przyrządzie), podstawowe alpinistyczne układy wyciągowe, budowa alpinistycznych mostów, podstawy ratownictwa wysokościowego.

  W pierwszym dniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny dopuszczający kandydatów do udziału w dalszej części kursu.

   

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE 

   

 • Kurs Doskonalący 8250049

  Działania wysokogórskie w niskich temperaturach

   

  Kurs przeznaczony jest dla:

  Dowódców plutonów i drużyn pododdziałów rozpoznawczych, specjalnych, aeromobilnych, zmechanizowanych i zmotoryzowanych.

   

  Cel kursu:

  • doskonalenie umiejętności praktycznych wykorzystania specjalistycznego sprzętu wysokogórskiego,
  • doskonalenie umiejętności planowania, organizacji i prowadzenia działań w terenie wysokogórskim w niskich temperaturach.

   

  Charakterystyka kursu:

  zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń w terenie realizowanych zgodnie z przyjętymi formami działalności metodycznej.

   

  W ramach kursu słuchaczom zostaną przekazane następujące treści szkolenia:

  • przygotowanie działań w terenie wysokogórskim w niskich temperaturach;
  • funkcjonowanie osób w terenie wysokogórskim w niskich temperaturach;
  • ski-alpinizm;
  • prowadzenie akcji ratowniczych w terenie wysokogórskim w zimie;
  • metodyka prowadzenia zajęć w terenie wysokogórskim z wykorzystaniem zimowego sprzętu wysokogórskiego.

   

  Podstawowe obszary tematyczne kursu:

  • podstawy fizjologii organizmu człowieka w środowisku wysokogórskim w niskich temperaturach;
  • topografia górska;
  • narciarstwo skiturowe;
  • podstawy wykorzystania zimowego sprzętu alpinistycznego (np. raków, czekanów);
  • zimowe techniki survivalowe (budowa schronów w śniegu, bytowanie itd.);
  • lawinoznastwo i ratownictwo lawinowe;
  • wykorzystanie pojazdów śnieżnych;
  • techniki auto-ratownictwoa wysokogórskiego (asekuracja lotna, układy wyciągowe w żlebach itp.).

   

  Miejsce stawiennictwa i realizacji kursu:

  Górski Ośrodek Szkoleniowy Akademii Wojsk Lądowych „Wysoki Kamień” 58-580 Szklarska Poręba, ul. Oficerska 4.

   

  Czas trwania:

  2 tygodnie/60godzin.

   

  Terminy kursów:

  06-17.12.2021 r. stawiennictwo - 05.12.2022 r. do godz.20.00 w GOS AWL "Wysoki Kamień" Szklarska Poręba

  07-18.02.2022 r. stawiennictwo – 06.02.2022 r. do godz.20.00 w GOS AWL "Wysoki Kamień" Szklarska Poręba

   

   

  Informacje praktyczne:

  Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie GOS „ Wysoki Kamień” (teren chroniony JW).

  Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku.

  Istnieje możliwość parkowania pojazdów prywatnych na parkingu przy ośrodku szkoleniowym.

  W czasie pozasłużbowym możliwość skorzystania we własnym zakresie i z prywatnym sprzętem z infrastruktury turystycznej w rejonie Karkonoszy i Gór Izerskich (nartostrady zjazdowe w Szklarskiej Porębie lub w Świeradowie, nartostrady biegowe w Jakuszycach).

   

  Kontakt roboczy:

  Zespół Działań Górskich i SERE

  kpt. Mariusz DOLIŃSKI

  tel.: 261 658 293

  e-mail służbowy: mariusz.dalinski@awl.edu.pl

   

  por. Piotr DĄBROWSKI

  tel.: 261 658 293

  e-mail służbowy: piotr.dabrowski@awl.edu.pl

   

  WYMAGANIA KOMPETENCYJNE KD 8250049

  1. Posiadanie umiejętności jazdy na nartach zjazdowych -poziom dobry (jazda równoległa).
  2. Ukończenie szkolenia alpinistycznego na poziomie podstawowym: bezwzględnie konieczne jest posiadanie umiejętności: wiązania podstawowych węzłów alpinistycznych, asekuracji wspinaczkowej, asekuracji lotnej, budowy stanowisk alpinistycznych, zjazdów z wykorzystaniem różnych przyrządów alpinistycznych, budowy alpinistycznych układów wyciągowych- improwizowane).
  3. Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu on-line hipotermii w module kwalifikowana pierwsza pomoc  ( www.akademia.hipotermia.edu.pl/Module ).

  Ze względu na specyfikę zajęć oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa w pierwszym dniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin narciarski i alpinistyczny, który będzie kwalifikował do udziału w kursie.

  WYMAGANIA SPRZĘTOWE 

   

 • Informacja dla uczestników kursu 8250044 (VoIP/VTC/ARCUS) - kurs realizowany stacjonarnie

   

  Nazwa:

  Użytkowanie systemów VoIP/VTC i SI ARCUS

  Kurs przeznaczony jest dla:

  żołnierzy zawodowych

  Celem kursu jest:

  przygotowanie słuchaczy do prawidłowego korzystania z usług oferowanych przez systemy VoIP/VTC sieci MIL-WAN

  Czas trwania:

  3 dni/24 godziny lekcyjne

  Obowiązujący strój w czasie kursu:

  mundur polowy

  Ważne!!!

  Uczestnik musi posiadać konto w sieci MIL-WAN i MILNET-Z

  Uczestnicy powinni dostarczyć:

  • poświadczenie bezpieczeństwa (minimum do klauzuli poufne)
  • zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresie ochrony informacji niejawnych Polska/UE/NATO ( Wzór )

   

 • Kurs Przeszkalania Kadry Rezerwy


  Głównym celem kursu przeszkalania kadry rezerwy jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

    

  KURSY PRZESZKOLENIA KADR REZERWY

  1. Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, na potrzeby mobilizacyjne i wojenne SZ RP.
  2. Otrzymanie stopnia oficerskiego i podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie może wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.
  3. Na kursy przeszkolenia kierować żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadających kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A” oraz są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych. Za dobór kandydata na kurs odpowiada właściwy wojskowy komendant uzupełnień.
  4. Na kursy oficerskie kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji należy uznawać SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje. Na kurs oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
  5. Na kursy podoficerskie powoływać w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
  6. Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
  7. W celu realizacji planów kursowych w AWL we Wrocławiu. Chętni mogą zgłaszać wnioski mając na uwadze poniższe kryteria:
   1. żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe zbieżne z korpusem osobowym i nie figurują w rejestrze karnym, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, będzie można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej,
   2. osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i nie figurują w rejestrze karnym,
  8. Stawiennictwo na kursy w dniu rozpoczęcia szkolenia w godz. 6.00-9.00.

   

  Udając się na ćwiczenia wojskowe należy:

  1. stawić się w określonym terminie i miejscu wskazanym w wydanej karcie powołania,
  2. zabrać:
   1. otrzymaną kartę powołania,
   2. książeczkę wojskową,
   3. dowód osobisty,
   4. numer posiadanego konta bankowego,
   5. inne dokumenty, mogące mieć wpływ na przebieg służby (np.: uzyskane dodatkowe uprawnienia, wskazania lekarskie itp.),
   6. niezbędne rzeczy osobiste (np.: przybory toaletowe, przybory do konserwacji obuwia, bieliznę osobistą itp.),
   7. podstawowe przybory do pisania.

   

  Każdy żołnierz w dniu przybycia zobowiązany jest posiadać wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną Ankietę „Ocena ryzyka epidemiologicznego”


  ANKIETA "OCENA RYZYKA EPIDEMIOLOGICZNEGO"

   

  Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS lub zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, nie stawiasz się w Akademii Wojsk Lądowych. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie sekcję personalną AWL (tel. 261 658 391),  macierzystego Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz właściwą dla miejsca zamieszkania stację sanitarno-epidemiologiczną.