None
 
Sytuacje kryzysowe i ekstremalne wywołane przemianami technologicznymi,
kulturowymi i społecznymi w kontekście wyzwań dla przywództwa przyszłości
 
 
03.12.2020 r.
 
Instytut Przywództwa
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Oddział Rozwoju Koncepcji
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
imienia gen. broni Władysława Sikorskiego
Konferencja naukowa
Rozwój technologii stwarza nowe nieznane sytuacje kryzysowe, które będą oddziaływać na postawy przywódcze na współczesnym polu walki. Wymagania jakie wiążą się z planowaniem, organizowaniem i kierowaniem działaniami bojowymi w aktualnym środowisku odnoszą się również do stylu dowodzenia dowódców, którym powierzone są siły zbrojne.
 
Nowoczesny warsztat kierownika, menedżera, a także dowódcy zapewniający skuteczne i spełniające normy systemu wartości kierowanie zasobami ludzkimi, składa się z kompetencji profesjonalnych, jak również kompetencji społecznych dających przewagę w budowaniu zespołów zdolnych pokonywać złożone problemy odnoszące się do wielokryterialnych decyzji.
 
Dowodzenie ukierunkowane na osiąganie celów militarnych odpowiednich do poziomu prowadzonych działań, odnosi się do dysponowania środkami walki poprzez wyznaczony i odpowiednio przygotowany personel wojskowy, we współdziałaniu z podmiotami cywilnymi. Skuteczność dowodzenia w kompleksowym środowisku pola walki uzależniona będzie nie tylko od materialnego wyposażenia i zabezpieczenia, ale może przede wszystkim od zdolności dowódców do pełnego zaangażowania potencjału ludzkiego. To z kolei wymaga od dowódców, kierujących się ambicjami sprostania wyzwaniom nowoczesności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie sztuki wojennej jak i zrozumienia zasad budowania relacji osobowych.
 
Cel i tematyka
 1. Określenie wyzwań stojących przed przywódcami/dowódcami w obliczu współczesnych przemian technologicznych, kulturowych i społecznych.
 2. Identyfikacja kluczowych kompetencji zapewniających dowódcom skuteczne dowodzenie.
 3. Określenie czynników determinujących wybór stylu dowodzenia w sytuacjach ekstremalnych.
 4. Wskazanie kierunków rozwoju form i metod kształtowania kompetencji społecznych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.
 5. Analiza możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w badaniu i rozwijaniu kompetencji przywódczych
 
Termin i forma
03.12.2020 r.
 
Konferencja odbędzie się sposobem zdalnym. Udział w konferencji będzie realizowany za pomocą platformy Microsoft Teams. Do udziału w/w przedsięwzięciu niezbędne jest przesłanie swojego adresu poczty elektronicznej na adres: ireneusz.ciosek@awl.edu.pl, na który zostanie przesłany link umożliwiający dołączenie do spotkania on-line.
 
Komitet naukowy
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA – Akademia Wojsk Lądowych
 • płk dr inż. Jacek NARLOCH – Akademia Wojsk Lądowych
 • prof. AWL dr hab. inż. Adam JANUSZKO – Akademia Wojsk Lądowych
 • ppłk dr inż. Józef LEDZIANOWSKI – Akademia Wojsk Lądowych
 • płk dr hab. inż. Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI – Akademia Wojsk Lądowych
 • ppłk dr Ireneusz CIOSEK – Akademia Wojsk Lądowych
 • prof. dr hab. Maria Wanda KOPERTYŃSKA – Akademia Wojsk Lądowych
 • prof. dr hab. Marek BUGDOL – Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
 • gen. broni w.st. spocz. dr Lech KONOPKA – Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • prof. AWF dr hab. Brygida GRZEGANEK-WIĘCEK – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • profesor PO dr hab. Daniel PUCIATO – Politechnika Opolska
 • prof. P Cz dr hab. Janusz SZOPA – Politechnika Częstochowska
 • prof. AWF dr hab. Włodzimierz KRAMARZ – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • prof. AWF dr hab. Mariusz SOŁTYSIK – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • prof. AWL dr hab. Teresa KUPCZYK – Akademia Wojsk Lądowych
 • prof. AWL dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ – Akademia Wojsk Lądowych
 • dr hab. Krzysztof LIGĘZA – Akademia Marynarki Wojennej
 • prof. UG dr hab. Piotr MICKIEWICZ – Uniwersytet Gdański
 • prof. UŁ dr hab. Jacek REGINIA ZACHARSKI – Uniwersytet Łódzki
 
Komitet organizacyjny
 
Przewodniczący:
 • dr Gustaw MICHALEWSKI
 
Zastępcy przewodniczącego:
 • ppłk mgr Artur GONCIARZ
 • ppłk mgr inż. Cezary PAWLAK
 
Członkowie:
 • ppłk dr Piotr PIETRAKOWSKI
 • mjr dr Artur ZIELICHOWSKI
 • mgr Magdalena MARIAN
 
Program ramowy konferencji
 

Czas

Przedsięwzięcie

 8.30–8.55

 Logowanie do systemu MS Teams

 9.00-9.20

 Przywitanie uczestników Konferencji – gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA - Rektor Komendant AWL

 9.20- 9.45

                                   Wykład wprowadzający:

 gen. broni dr inż. pil. Tadeusz MIKUTEL, I Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 Rozwijanie zdolności przywódczych w Siłach Zbrojnych RP

 Sesja plenarna I

 Wyzwania przywództwa w warunkach postępujących zmian

 Moderator prof. dr hab. Maria KOPERTYŃSKA, AWL.

 9.45-10.00

 ks. dr Tadeusz CHLIPAŁA, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

 Przywództwo duchowe – duchowe fundamenty samorozwoju i doskonalenia charakteru.

 10.00-10.15

 ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI, Dziekan Wydziału Zarządzania, AWL

 Odpowiedzialny dowódca. Modele współczesnego przywództwa.

 10.15-10.30

 mgr Krzysztof HNATIO, Prezes Zarządu GAS STORAGE POLAND sp. z o.o.

 Wyzwania przywództwa w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych

 10.30-10.45

 dr Paulina POLKO, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 Przywództwo w czasach masowych migracji. Korzyści i zagrożenia płynące z różnorodności kulturowej

 10.45-11.00

 Dyskusja

 11.00-11.15

 Przerwa

 Sesja plenarna II

 Identyfikacja i kształtowanie kompetencji przywódczych

 Moderator prof. AWL, dr hab. Katarzyna CZAINSKA

 11.15-11.30

 dr hab. n. med. Krzysztof KRUPKA,

 Identyfikacja kompetencji przywódczych poprzez badania neuroregulacji

 

 11.30-11.45

 dr hab. Tomasz GRZYB, prof. Uniwersytetu SWPS,

 Współczesne kierunki badań kompetencji przywódczych

 

 11.45-12.15

 ppłk dr Piotr PIETRAKOWSKI, Akademia Wojsk Lądowych

 Identyfikacja kompetencji przywódczych przy wykorzystaniu nowych technologii

 dr Gustaw MICHALEWSKI, Akademia Wojsk Lądowych,

 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji przywódczych na przykładzie LDS AWL

 12.15-12.30

 Dyskusja

 12.30-12.45

 Przerwa

 Sesja plenarna III

 Determinanty wyboru stylu dowodzenia w kontekście współczesnego środowiska

 Moderator prof. AWL, dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ

 12.45-13.00

 dr Edward WLAZŁO, Komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego

 Przywództwo ekstremalne, pokonać strach i zmęczenie

 13.00-13.15

 płk Grzegorz KALICIAK, Prorektor ds. wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej,

 Przywództwo w sytuacji trudnej na przykładzie obrony Karbali

 13.15-13.30

 dr Wiesława ZAŁOGA, Wojskowa Akademia Techniczna

 Propozycja modelu Przywództwa SZ RP

 13.30 -13.45

 Dyskusja

 13.45-14.00

 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 
 
Kontakt
dr Gustaw MICHALEWSKI - gustaw.michalewski@awl.edu.pl
tel. 609 362 629
 
Dyrektor Instytutu Przywództwa
ppłk dr Ireneusz CIOSEK – ireneusz.ciosek@awl.edu.pl
tel. 261-658-527