plakat
 
 
Możliwość zdobycia 27 pkt. edukacyjnych przez ratowników medycznych
 
 
VIII KONFERENCJA NAUKOWA
 
SYSTEMY RATOWNICZE 
A BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE I WOJSKOWE
EDYCJA 2022
 
CEL I TEMATYKA
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz analiza współczesnych zagrożeń związanych z medycyną pola walki, medycyną ratunkową, ratownictwem specjalistycznym mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie.  
 
CELE KONFERENCJI
 1. Wymiana doświadczeń w zakresie działań ratowniczych i medycznych przedstawicieli służb medycznych, mundurowych oraz organizacji pozarządowych. 
 2. Omówienie postępów w dziedzinie rozwoju medycyny pola walki i ratunkowej.
 3. Wymiana doświadczeń w zakresie medycyny taktycznej w służbach mundurowych.
 4. Ewaluacja zmian w zakresie ratownictwa w podmiotach tworzących i współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym przy uwzględnieniu problematyki bezpieczeństwa. 
 5. Analiza współczesnych zagrożeń i zasad współdziałania podmiotów Systemu.
 6. Przestawienie procedur, zmian i doświadczeń w KSRG. Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
 7. Rola i znaczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w czasie P i W.
 8. Doskonalenie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej, taktycznej i pierwszej pomocy.
 
TEMATYKA KONFERENCJI
 • zakres działań poszczególnych podmiotów w zdarzeniach nadzwyczajnych;
 • systemy ratownicze w Polsce i na świecie w dobie zagrożeń; 
 • wojskowe ratownictwo medyczne (siły i środki MON wydzielone do działań ratowniczych); 
 • medycyna ratunkowa w zdarzeniach nadzwyczajnych;
 • ratownictwo specjalistyczne (górskie, wodne, powietrzne ect.);
 • krajowy system ratowniczo-gaśniczy wobec wyzwań;
 • bezpieczeństwo państwa w obliczu zagrożeń nadzwyczajnych;
 • siły i środki wydzielone do działań ratowniczych w zdarzeniach nadzwyczajnych;
 • edukacja z zakresu pierwszej pomocy i pomocy medycznej w służbach mundurowych.
 
TERMIN I MIEJSCE   
29 – 30.09.2022 r. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
29.09.2022 r. (czwartek)  ul. Czajkowskiego 109 Wrocław - sesje plenarne AWL
 
8.00-9.00 rejestracja uczestników Akademickie Centrum Kultury AWL (kino) 
9.30 uroczyste otwarcie konferencji 
10.00-11.00 wykłady inauguracyjne 
11.10-17.30 panele wykładowe
19.00 uroczysta kolacja (wszyscy uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście)
 
30.09.2021 r. (piątek) Poligon Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki/Raków
8.30-15.30 wykłady/seminaria szkoleniowe
 
UWAGA!!!  PUNKTY EDUKACYJNE DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 
 
Na maksymalną ilość punktów (27 pkt.) składa się:
 • udział w wykładach;
 • udział czynny w seminariach szkoleniowych (minimum 3 seminaria szkoleniowe) ilość punktów uzależniona jest od ilości seminariów, w których uczestnik weźmie czynny udział;
 • wygłoszenie referatu;
 • artykuł (rozdział) do Monografii.
 
Udział bierny w wykładach i czynny w seminariach szkoleniowych (min. 3) daje możliwość uzyskania 16 pkt. edukacyjnych.
 
PARTONAT
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej prof. dr hab. Jerzy ŁADNY
 
PARTONAT MEDIALNY
Polska Zbrojna
Wojskowy Instytut Wydawniczy
 
KOMITET HONOROWY
 
CZŁONKOWIE KOMITETU HONOROWEGO
Komendant 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu płk lek. Jarosław BUKWALD
Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi płk Zbigniew ASZKIELANIEC
Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu lek. med. Zbigniew MLĄDZKI
Uzupełniane na bieżąco - w trakcie oczekiwania na odpowiedzi
 
KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący: 
Uzupełniane na bieżąco - w trakcie oczekiwania na odpowiedzi
 
Z-ca Przewodniczącego:
dr hab. n. med. Dariusz TIMLER prof. UM Łodź /UM Łódź/
 
Członkowie Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Jerzy ŁADNY Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej
dr hab. Izabela NOWICKA, prof. AWL /AWL/ 
prof. dr hab. Dorota ZYŚKO /UM/ 
prof. dr hab. Jacek GAJEK /UM/ 
dr hab. Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ, prof. UWr /UWr/ 
płk dr hab. Marek BODZIANY, prof. AWL /AWL/ 
dr hab. Krystyna SKURIAT /AWL/ 
płk dr Krzysztof GRUCA /AWL/ 
ppłk dr Zbigniew GROBELNY /AWL/ 
ppłk dr Adam SZYMANOWICZ /AWL/ 
dr hab. n. med. Klaudiusz NADOLNY, prof. WST /WST/ 
dr hab. n. med. Dariusz JAGIELSKI /4 WSKzP/ 
dr n. med. Grzegorz GOGOLEWSKI /UM/ 
dr Beata ZYSIAK-CHRIST /AWL/
Uzupełniane na bieżąco - w trakcie oczekiwania na odpowiedzi
 
ORGANIZATOR 
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY 
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego 
2 Wojskowy Szpital Polowy 
Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Uzupełniane na bieżąco - w trakcie oczekiwania na odpowiedzi
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji:
dr Beata ZYSIAK - CHRIST /AWL/ 
 
Z-ca Przewodniczącej Komitetu
ppłk dr inż. Zbigniew GROBELNY /AWL/

Obsługa korespondencji, sekretariat:
mgr Marzanna GAWRYŚ /AWL/
 
Członkowie komitetu organizacyjnego: 
ppłk dr inż. Robert PICH /AWL/
ppłk dr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI /AWL/
mjr Artur OLEJNIK /AWL/
mjr dr Artur GOŁĘBIOWSKI /AWL/ 
kpt. Marlena RYBCZYŃSKA /AWL/
mjr dr Artur ZIELICHOWSKI /AWL/
płk rez. Anatol TICHONUK /AWL/
dr Witold RYNKIEWICZ /AWL/
 
ADRES DO KORESPONDENCJI 
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław 
Z dopiskiem VIII Konferencja Naukowa „SYSTEMY RATOWNICZE A BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE I WOJSKOWE".
 
ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie pobranej ze strony konferencyjnej karty zgłoszenia uczestnictwa  (jeżeli dotyczy – wraz z tytułem i streszczeniem artykułu)  oraz przesłanie dokumentów (w Word!!!) na adres systemyratownicze@awl.edu.pl
 
Ostateczną wersję artykułu należy wysłać na adres systemyratownicze@awl.edu.pl
 
Kontakt telefoniczny:
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: 261 658 538, 601 57 54 75
 • Sekretariat konferencji 261 658 538, 604 154 464, 261 658 320
 
Strona konferencji 
 • https://www.wojsko-polskie.pl/awl/konferencja-systemy-ratownicze/
 • https://www.facebook.com/events/1235204343166471/
 
e-mail (zgłoszenia, informacje, artykuły): systemyratownicze@awl.edu.pl
 
W trakcie konferencji przewiduje się zorganizowanie sesji plenarnych oraz warsztatów szkoleniowych odbywających się w drugim dniu konferencji. Podczas sesji plenarnych wygłoszone zostaną wybrane przez Komitet Naukowy referaty problemowe oraz wystąpienia – komunikaty przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych współpracujących z System Państwowego Ratownictwa Medycznego. Podczas seminariów będzie możliwość zapoznania się z specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w działaniach  ratowniczych w różnych warunkach przez organizacje posiadające uprawnienia do wykonywania ratownictwa. Ćwiczenia zespołowe, będą miały charakter warsztatowo-symulacyjny. 
 
Na wybrane seminaria obowiązywać będą zapisy, które będą odbywały się podczas drugiego dnia trwania konferencji. 
 
E-PLAKATY
Istnieje możliwość zgłoszenia e-plakatu do sesji plakatowej, która odbędzie się w pierwszym dniu konferencji. Plakaty zostaną umieszczone w postaci e-plakatów na stronie konferencji. 
 
PUBLIKACJA NAUKOWA
Przesłane artykuły zrecenzowane zostaną przez członków komitetu naukowego. Referaty spełniające wymagany poziom naukowy (pozytywna recenzja), zostaną opublikowane w monografii pod red. (liczone jako rozdział w monografii) – 20 pkt. 
Istnieje możliwość opublikowania artykułu również w zeszytach naukowych AWL - 20 pkt. 
Warunki techniczne przygotowania streszczenia i referatu do publikacji w monografii, dostępne na stronie konferencji w zakładce "Do pobrania". 
 
TERMINARZ 
20.05.2022 r. - Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczenia artykułu (DOTYCZY  PRELEGENTÓW)
30.05.2022 r. - Komunikat nr 1 (wersja papierowa i elektroniczna) - program ramowy;
20.07.2022 r. - Komunikat nr 2 (wersja elektroniczna) - program szczegółowy Konferencji.
20.08.2022 r.- Nadesłanie artykułu i wniesienie opłaty konferencyjnej;
20.08.2022 r. - Zgłoszenie uczestnictwa (biernego) i wniesienie opłaty; 
29.09.2022 r. - Decyzja o przyjęciu artykułu do Monografii.
 
PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
Czwartek 29.09.2022 r. 
8.30-9.30  rejestracja uczestników
09.30-10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
10.00-11.00  Wykłady wprowadzające
 
11.10-13.00 Panel wykładowy I 
Medycyna pola walki w zdarzeniach nadzwyczajnych.
Standardy, zmiany, doświadczenia.
 
13.10-15.00 Panel wykładowy II 
Medycyna ratunkowa wobec wyzwań współczesnych problemów zdrowotnych. Standardy, zmiany doświadczenia 
 
15:00-16:00 Przerwa obiadowa / sesja posterowa
 
16.00-18.00 Panel wykładowy III 
Działania ratownicze w służbach cywilnych, mundurowych oraz organizacjach pozarządowych w Polsce i na Świecie podczas zdarzeń nadzwyczajnych. Zmiany, doświadczenia. 
 
18.00  Zakończenie I dnia Konferencji
19.00  Uroczysta kolacja  
 
Piątek 30.09.2022 r. Ośrodek Poligonowy Raków
W udziale czynnym w seminariach szkoleniowych, może brać udział każdy, kto 
w pierwszym dniu konferencji (w wyznaczonych przez organizatora godzinach), dokona wyboru i zapisu. Uczestnik może brać udział w trzech seminariach szkoleniowych. W chwili braku miejsca na interesujące uczestnika seminarium istnieje możliwość udziału biernego. 
 
Organizator zastrzega sobie zmianę formuły, tylko w sytuacji wyjątkowej (np. zwiększenie ilości miejsc lub skrócenie czasu seminarium na korzyść zwiększenia możliwości udziału większej ilości uczestników). 
 
Otwarcie biura (Raków) 8.00                 
 
PANEL WYKŁADOWY 8.00 - 9:00
Odprawa  9.00-9.20
PANELE WARSZTATOWE  9.30-15.00
 
9.30 Rozpoczęcie warsztatów szkoleniowych (wg. zapisów)
14.30 –15.30 Ciepły posiłek (wojskowa grochówka, bigos)
15.30 Zakończenie konferencji 
 
Książeczki doskonalenia zawodowego będzie można odbierać w drugim dniu w biurze konferencji od godziny 13.00. 
Wcześniejszy odbiór jest możliwy w dzień poprzedzający po zakończonych wykładach. Wiąże się to z uzyskaniem punktów, tylko za pierwszy dzień konferencji. 
Seminaria szkoleniowe – półtoragodzinne o ograniczonej liczbie miejsc. 
 
DO POBRANIA

FILMOWE WSPOMNIENIA