None
 
plakat
 
 
Szanowni Państwo!
Obecne informacje są ogólne. Będą one na bieżąco uzupełniane.
Zapisy na konferencję uruchamiamy w dniu 2 stycznia 2021 r.
 
CEL I TEMATYKA
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz analiza współczesnych zagrożeń związanych z medycyną, ratownictwem, mających wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne i zdrowotne.
 
CELE KONFERENCJI
 1. Wymiana doświadczeń w zakresie działań w ramach pandemii przez przedstawicieli służb medycznych, mundurowych oraz organizacji pozarządowych.
 2. Omówienie postępów w dziedzinie medycyny wojskowej i cywilnej.
 3. Wymiana doświadczeń z zakresu medycyny taktycznej w służbach mundurowych.
 4. Wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa w podmiotach tworzących i współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym przy uwzględnieniu problematyki bezpieczeństwa.
 5. Analiza współczesnych zagrożeń i zasad współdziałania podmiotów Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 6. Doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa cywilnego i wojskowego.
 
TEMATYKA KONFERENCJI
 • zakres działań poszczególnych podmiotów w zakresie walki z COVID-19;
 • systemy ratownicze w Polsce i na świecie w dobie COVID-19;
 • wojskowe ratownictwo medyczne (siły i środki MON wydzielone do działań ratowniczych); - medycyna ratunkowa w czasach pandemii;
 • ratownictwo specjalistyczne (górskie, wodne, powietrzne i inne);
 • krajowy system ratowniczo-gaśniczy;
 • bezpieczeństwo państwa w obliczu zagrożeń związanych z pandemią;
 • siły i środki wydzielone do działań ratowniczych w zakresie walki z pandemią;
 • edukacja z zakresu pierwszej pomocy i pomocy medycznej w służbach mundurowych w dobie pandemii;
 
TERMIN I MIEJSCE 21 – 23.04.2021 r.
 
21.04.2021 r. AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
15.00 - rejestracja (czwartek) ul. Czajkowskiego 109 Wrocław
16.30 – 18.30 Uroczyste otwarcie konferencji
Wykłady wprowadzające
Koncert
 
22.04.2020 r. AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
9.30 – 16.30 (czwartek) ul. Czajkowskiego 109 Wrocław - sesje plenarne sala kina AWL
19.00 Uroczysta kolacja i impreza towarzysząca w hotelu - wszyscy uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście
 
23.04.2020 r. AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki
9.00 – 13.30 (piątek) ul. Czajkowskiego 109 51 – 147 Wrocław - seminaria/warsztaty
UWAGA!!! PUNKTY EDUKACYJNE DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
 
PARTONAT HONOROWY
Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. dr hab. Jerzy ŁADNY
 
KOMITET HONOROWY
Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA
 
KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:
 • dr hab. n. med. Dariusz TIMLER prof. UM Łodź /HEMS/
 
Członkowie:
 • prof. zw. dr hab. Krystyn SASADA /SUM/
 • prof. dr hab. Jacek GAJEK /UM/
 • prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI /AWL
 • prof. dr hab. Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ, prof. UWr / UWr/
 • prof. dr hab. Dorota ZYŚKO /UM/
 • dr hab. inż. Adam JANUSZKO, prof. AWL /AWL/
 • płk dr hab. Marek BODZIANY, prof. AWL /AWL/
 • ppłk dr Piotr SASKA /AWL/
 • dr hab. Krystyna SKURIAT /AWL/
 • płk dr inż. Jacek NARLOCH /AWL/
 • ppłk dr Zbigniew GROBELNY /AWL/
 • dr Beata ZYSIAK-CHRIST /AWL/
 
ORGANIZATOR
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji:
 • dr Beata ZYSIAK - CHRIST /AWL/
 
Obsługa korespondencji, sekretariat:
 • mgr Marzanna GAWRYŚ /AWL/
 
Członkowie komitetu organizacyjnego:
 • ppłk dr inż. Robert PICH /AWL/
 • ppłk dr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI /AWL/
 • mjr Artur OLEJNIK /AWL/
 • mjr dr Artur GOŁĘBIOWSKI /AWL/
 • mjr dr inż. Rafał KANIA /AWL/
 • kpt. mgr Marlena RYBCZYŃSKA /AWL/
 • dr Michał STAROSOLSKI /SUM/
 • dr Witold RYNKIEWICZ /AWL/
 • mgr Wioletta JUDA /WSSK/
 • mgr Aleksandra SAWCZYSZYN /AWL/
 • mgr Andrzej RACZYŃSKI /PR/
 • płk rez. mgr Anatol TICHONUK /AWL/
 • Krzysztof SŁUPIANEK /RED-ALERT/
 
ADRES DO KORESPONDENCJI
Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
Z dopiskiem: VII Konferencja Naukowa „SYSTEMY RATOWNICZE A BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE I WOJSKOWE".
 
ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa (jeżeli dotyczy – wraz z tytułem i streszczeniem artykułu) oraz przesłanie dokumentów na adres systemyratownicze@awl.edu.pl
Ostateczną wersję artykułu należy wysłać na adres systemyratownicze@awl.edu.pl
 
Kontakt telefoniczny:
 • przewodnicząca komitetu organizacyjnego: 601 57 54 75
 • sekretariat: 261 658 538
 
Strona konferencji
 • https://www.wojsko-polskie.pl/awl/konferencja-systemy-ratownicze/
 • https://pl-pl.facebook.com/systemyratownicze/
 • e-mail (zgłoszenia, informacje, artykuły): systemyratownicze@awl.edu.pl
 
W trakcie konferencji przewiduje się zorganizowanie sesji plenarnych oraz seminariów odbywających się w trzecim dniu konferencji. Podczas sesji plenarnych wygłoszone zostaną wybrane przez Komitet Naukowy referaty problemowe oraz wystąpienia – komunikaty przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych współpracujących z System Państwowego Ratownictwa Medycznego. Podczas seminariów będzie możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w działaniach ratowniczych w różnych warunkach przez organizacje posiadające uprawnienia do wykonywania ratownictwa. Ćwiczenia zespołowe, będą miały charakter warsztatowo-symulacyjny.
 
Na wybrane seminaria obowiązywać będą zapisy, które będą odbywały się podczas drugiego dnia trwania konferencji.
 
E-PLAKATY
Istnieje możliwość zgłoszenia e-plakatu do sesji plakatowej, która odbędzie się w pierwszym dniu konferencji. Plakaty zostaną umieszczone w postaci e-plakatów na stronie konferencji.
 
PUBLIKACJA NAUKOWA
 • Przesłane artykuły zrecenzowane zostaną przez członków komitetu naukowego. Referaty spełniające wymagany poziom naukowy (pozytywna recenzja), zostaną opublikowane w monografii pod red. (liczone jako rozdział w monografii) – 20 pkt.
 • Istnieje możliwość opublikowania artykułu również w zeszytach naukowych AWL - 20 pkt.
 
OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
Opłata za udział w Konferencji wynosi:
 • 400 zł (do 14 lutego 2021 r.)
 • 450 zł (po 15 lutym 2021 r.)
 
Opłata za udział w Konferencji RM i Pielęgniarki (obniżona opłata za uczestnictwo dotyczy tylko i wyłącznie RM i Pielęgniarki opłacających indywidualnie swój udział (w tym z własnej działalności gospodarczej):
 • 350 zł (do 14 lutego 2021 r.)
 • 400 zł (po 14 lutym 2021 r.)
 
W przypadku osób, którym zakład pracy lub inna instytucja pokrywa koszty – opłata nie obejmuje zniżki.
Opłata za publikację artykułu bez udziału w Konferencji: 250 zł
Studenci opłata za udział w Konferencji 100 zł ( bez materiałów konferencyjnych)
Opłata nie obejmuje udziału w uroczystej kolacji. Dopłata 150 zł.
Opłata za udział osoby towarzyszącej w uroczystej kolacji wynosi 150 zł (zgłoszenie wpłaty do dnia 20 marca 2021 r.)
 
OPŁATA KONFERENCYJNA ZAWIERA
 • udział w sesjach plenarnych, seminariach, materiały konferencyjne, obiad w drugim dniu konferencji, konsumpcja podczas przerw kawowych, udział w kolacji oraz imprezie towarzyszącej, posiłek podczas seminariów.
 
Wpłaty proszę dokonywać na konto:
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
NIP 896-10-00-117
BP S.A nr 74 1020 5226 0000 6502 0330 0381
z adnotacją:
VII KONFERENCJA NAUKOWA Systemy ratownicze
 
Ważne
Jeżeli na wystawianej fakturze mają zostać umieszczone nazwiska uczestników prosimy o przesłanie pełnych danych do faktury np. pełna nazwa instytucji + nip wraz z danymi (imię, nazwisko) na adres e-mail sekretariatu.
W przeciwnym razie zostanie wystawiona faktura tylko dla wpłacającego.
Faktury będą do odbioru w dniu konferencji.
 
TERMINARZ
05.04.2021 r. – Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczenia artykułu;
26.02.2021 r. – Komunikat nr 1 (wersja papierowa i elektroniczna)- program ramowy;
05.03.2021 r. – Nadesłanie artykułu i wniesienie opłaty konferencyjnej;
30.03.2021 r. – Zgłoszenie uczestnictwa (biernego) i wniesienie opłaty;
05.04.2021 r. – Decyzja o przyjęciu artykułu do Monografii;
10.04.2021 r. – Komunikat nr 2 (wersja elektroniczna) - program szczegółowy Konferencji.
 
PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
Środa 21.04.2021 r.
16.30 - 19.00 Uroczyste otwarcie konferencji
17.00 - 18.30 Wykłady wprowadzające
18.30 - 19.00 Koncert orkiestry reprezentacyjnej
 
Czwartek 22.04.2021 r.
8.30 - 9.30 rejestracja uczestników
9.30
Panel I - Medycyna wojskowa w czasie pandemii
Panel II - Medycyna ratunkowa w dobie pandemii
13:00 - 14:30 Przerwa obiadowa / sesja posterowa
14.30
Panel III - Działania ratownicze w służbach cywilnych i mundurowych oraz organizacjach pozarządowych w Polsce i na Świecie w trakcie walki z COVID-19.
Panel IV - Ratownictwo specjalistyczne i edukacja pierwszej pomocy
17.30 Zakończenie I dnia Konferencji
19.00 Uroczysta kolacja
 
Piątek 24.04.2020 r.
W czynnym udziale w seminariach, może brać udział każdy, kto w drugim dniu konferencji w wyznaczonych przez organizatora godzinach, dokona wyboru i zapisu na poszczególne seminaria. Uczestnik może brać udział we wszystkich seminariach, w miarę możliwych wolnych miejsc. W chwili braku miejsca na poszczególne seminarium istnieje możliwość udziału biernego.
Organizator zastrzega sobie zmianę formuły, jednakże tylko w sytuacji wyjątkowej ( np. zwiększenie ilości miejsc lub skrócenie czasu seminarium na korzyść zwiększenia możliwości udziału większej ilości uczestników).
Otwarcie biura (hol sali kina) - 8.00
PANEL WYKŁADOWY - 8.00 - 9.15
PANELE SEMINARYJNE 9.15 - 13.30
9.15 Rozpoczęcie Seminariów (wg. zapisów)
13.30 –14.30 Ciepły posiłek (wojskowa grochówka, bigos)
14.30 Zakończenie Seminariów
14.30 Zakończenie Konferencji
Książeczki doskonalenia zawodowego będzie można odbierać w trzecim dniu w biurze konferencji od godziny 13.00.
Wcześniejszy odbiór jest możliwy w dzień poprzedzający po wykładach. Wiąże się to jednak z uzyskaniem punktów, tylko za pierwszy dzień konferencji.
Punkty seminaryjne – półtoragodzinne seminaria o ograniczonej liczbie miejsc.

 
 
 

FILMOWE WSPOMNIENIA