plakat
 
 
Możliwość zdobycia 27 pkt. edukacyjnych przez ratowników medycznych
 
 
Szanowni Państwo!
 
Każdy uczestnik ma trzy tygodnie na dokonanie wpłaty za konferencję. Żołnierze zawodowi, za których płaci WOG (do wysyłanego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć skan podpisanego przez WOG zapotrzebowania z datą wniesienia opłaty za żołnierza/y wymienionych w dokumencie) 
 
 
formularz wraz dokumentem wysłać na adres: systemyratownicze@awl.edu.pl 
 
SZCZEGÓŁY KONFERENCJI PONIŻEJ 
 
 
Trwają zapisy na tegoroczną konferencję, która odbędzie się w dniach 23-24.09.2021 r. 
formularz zgłoszeniowy poniżej wszystkich treści
 
 
CEL I TEMATYKA
Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz analiza współczesnych zagrożeń związanych z medycyną, ratownictwem, mających wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne i zdrowotne.
 
CELE KONFERENCJI
 1. Wymiana doświadczeń w zakresie działań w ramach pandemii przez przedstawicieli służb medycznych, mundurowych oraz organizacji pozarządowych.
 2. Omówienie postępów w dziedzinie medycyny wojskowej i cywilnej.
 3. Wymiana doświadczeń z zakresu medycyny taktycznej w służbach mundurowych.
 4. Wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa w podmiotach tworzących i współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym przy uwzględnieniu problematyki bezpieczeństwa.
 5. Analiza współczesnych zagrożeń i zasad współdziałania podmiotów Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 6. Doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa cywilnego i wojskowego.
 
TEMATYKA KONFERENCJI
 • zakres działań poszczególnych podmiotów w zakresie walki z COVID-19;
 • systemy ratownicze w Polsce i na świecie w dobie COVID-19;
 • wojskowe ratownictwo medyczne (siły i środki MON wydzielone do działań ratowniczych); 
 • medycyna ratunkowa w czasach pandemii;
 • ratownictwo specjalistyczne (górskie, wodne, powietrzne i inne);
 • krajowy system ratowniczo-gaśniczy;
 • bezpieczeństwo państwa w obliczu zagrożeń związanych z pandemią;
 • siły i środki wydzielone do działań ratowniczych w zakresie walki z pandemią;
 • edukacja z zakresu pierwszej pomocy i pomocy medycznej w służbach mundurowych w dobie pandemii;
 
TERMIN I MIEJSCE 23 – 24.09.2021 r.
 
23.09.2021 r. AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109, Wrocław 
8.00 - rejestracja (czwartek) Hol sali kina AWL 
09.30 – 10.30 Uroczyste otwarcie konferencji 
Wykłady wprowadzające 
10.45 – 18.00 ul. Czajkowskiego 109, Wrocław - sesje plenarne sala kina AWL 
19.00 Uroczysta kolacja i impreza towarzysząca w hotelu - wszyscy uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście 
 
24.09.2021 r. AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 
9.00 – 15.00 (piątek) ul. Czajkowskiego 109, 51 – 147 Wrocław - seminaria/warsztaty 

UWAGA!!! PUNKTY EDUKACYJNE DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
 
 
PARTONAT HONOROWY
Wojewoda Dolnośląski Jarosław OBREMSKI
Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. dr hab. Jerzy ŁADNY
 
 
KOMITET HONOROWY
Przewodniczący:
 • Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA
 
Członkowie:
 • Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI
 • Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Tomasz SZCZEPAŃSKI
 • Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona KLONOWSKA
 • Komendant 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu płk lek. Jarosław BUKWALD
 • Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu płk dr. n. med. Wojciech TAŃSKI
 • Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi płk Zbigniew ASZKIELANIEC
 • Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia OSTROWSKA
 • Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu lek. med. Zbigniew MLĄDZKI
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIERELAK
 • Dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Bogdan RYCERSKI
 
PATRONAT MEDIALNY
 • Polska Zbrojna
 • Wojskowy Instytut Wydawniczy
 
KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:
 • dr hab. n. med. Dariusz TIMLER prof. UM Łodź /Kierownik SOR WCOiT/
 
Członkowie:
 • prof. dr hab. Jerzy ŁADNY
 • prof. zw. dr hab. Krystyn SASADA /SUM/
 • prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI /AWL/
 • prof. dr hab. Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ, prof. UWr /UWr/
 • prof. dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI /AszWoj/
 • prof. dr hab. Dorota ZYŚKO /UM/
 • dr hab. inż. Adam JANUSZKO, prof. AWL /AWL/
 • płk dr hab. Marek BODZIANY, prof. AWL /AWL/
 • ppłk dr Piotr SASKA /AWL/
 • dr hab. Krystyna SKURIAT /AWL/
 • płk dr inż. Jacek NARLOCH /AWL/
 • ppłk dr Zbigniew GROBELNY /AWL/
 • ppłk dr inż. Piotr HARĘŻLAK /AszWoj/
 • dr hab. n. med. Dariusz JAGIELSKI /4 WSKzP/
 • dr Beata ZYSIAK-CHRIST /AWL/
 
ORGANIZATOR
 • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Akademii Sztuki Wojennej
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2 Wojskowy Szpital Polowy
 • 17 Brygada Zmechanizowana
 • 15 Brygada Zmechanizowana
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji:
 • dr Beata ZYSIAK - CHRIST /AWL/
 
Obsługa korespondencji, sekretariat:
 • mgr Marzanna GAWRYŚ /AWL/
 
Członkowie komitetu organizacyjnego:
 • płk Mariusz SIKORA /AWL/
 • ppłk dr inż. Robert PICH /AWL/
 • ppłk dr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI /AWL/
 • mjr Artur OLEJNIK /AWL/
 • mjr dr Artur GOŁĘBIOWSKI /AWL/
 • mjr dr Artur ZIELICHOWSKI /AWL/
 • kpt. mgr Marlena RYBCZYŃSKA /AWL/
 • dr Michał STAROSOLSKI /SUM/
 • mgr Wioletta JUDA /WSSK/
 • mgr Aleksandra SAWCZYSZYN /AWL/
 • mgr Anatol TICHONIUK /AWL/
 
ADRES DO KORESPONDENCJI
Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
Z dopiskiem: VII Konferencja Naukowa „SYSTEMY RATOWNICZE A BEZPIECZEŃSTWO CYWILNE I WOJSKOWE"
 
ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa (jeżeli dotyczy – wraz z tytułem i streszczeniem artykułu) oraz przesłanie dokumentów na adres systemyratownicze@awl.edu.pl
Ostateczną wersję artykułu należy wysłać na adres systemyratownicze@awl.edu.pl
 
Kontakt telefoniczny:
 • sekretariat: 261 658 538, 604 154 464
 • przewodnicząca komitetu organizacyjnego: 261 658 538, 601 575 475
 
Strona konferencji
 • https://www.wojsko-polskie.pl/awl/konferencja-systemy-ratownicze/
 • https://pl-pl.facebook.com/systemyratownicze/
 • e-mail (zgłoszenia, informacje, artykuły): systemyratownicze@awl.edu.pl
 
W trakcie konferencji przewiduje się zorganizowanie sesji plenarnych oraz seminariów odbywających się w drugim dniu konferencji. Podczas sesji plenarnych wygłoszone zostaną wybrane przez Komitet Naukowy referaty problemowe oraz wystąpienia – komunikaty przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych współpracujących z System Państwowego Ratownictwa Medycznego. Podczas seminariów będzie możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w działaniach ratowniczych w różnych warunkach przez organizacje posiadające uprawnienia do wykonywania ratownictwa. Ćwiczenia zespołowe, będą miały charakter warsztatowo-symulacyjny.
 
Na wybrane seminaria obowiązywać będą zapisy, które będą odbywały się podczas pierwszego dnia trwania konferencji.
 
E-PLAKATY
Istnieje możliwość zgłoszenia e-plakatu do sesji plakatowej, która odbędzie się w pierwszym dniu konferencji. Plakaty zostaną umieszczone w postaci e-plakatów na stronie konferencji.
 
PUBLIKACJA NAUKOWA
 • Przesłane artykuły zrecenzowane zostaną przez członków komitetu naukowego. Referaty spełniające wymagany poziom naukowy (pozytywna recenzja), zostaną opublikowane w monografii pod red. (liczone jako rozdział w monografii) – 20 pkt.
 • Istnieje możliwość opublikowania artykułu również w zeszytach naukowych AWL - 20 pkt.
 
OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
Opłata za udział w Konferencji wynosi:
 • 450 zł (do 31 lipca 2021 r.)
 • 470 zł (od 1 sierpnia 2021 r.)
Opłata za publikację artykułu bez udziału w Konferencji: 250 zł 
 
Studenci opłata za udział w Konferencji 250 zł (bez materiałów konferencyjnych) Opłata nie obejmuje udziału w uroczystej kolacji. Dopłata 150 zł. 
Opłata za udział osoby towarzyszącej w uroczystej kolacji wynosi 150 zł (zgłoszenie wpłaty do dnia 5 września 2021 r.)
 
OPŁATA KONFERENCYJNA ZAWIERA
 • udział w sesjach plenarnych, seminariach, materiały konferencyjne, obiad w drugim dniu konferencji, konsumpcja podczas przerw kawowych, udział w kolacji oraz imprezie towarzyszącej, posiłek podczas seminariów.
 
Wpłaty proszę dokonywać na konto:
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
NIP 896-10-00-117
BP S.A nr 74 1020 5226 0000 6502 0330 0381
z adnotacją:
VII KONFERENCJA NAUKOWA Systemy ratownicze
 
Ważne
Jeżeli na wystawianej fakturze mają zostać umieszczone nazwiska uczestników prosimy o przesłanie pełnych danych do faktury np. pełna nazwa instytucji + nip wraz z danymi (imię, nazwisko) na adres e-mail sekretariatu.
W przeciwnym razie zostanie wystawiona faktura tylko dla wpłacającego.
Faktury będą do odbioru w dniu konferencji.
 
TERMINARZ
12.06.2021 r. – Komunikat nr 1 (elektroniczna) - program ramowy; 
20.08.2021 r. – Zgłoszenie uczestnictwa (dot. każdego uczestnika bez artykułu w monografii i wystąpienia) i wniesienie opłaty; 
30.07.2021 r. – Komunikat nr 2 (wersja elektroniczna) - program szczegółowy Konferencji. dot. wysłania artykułów do Monografii 
30.05.2021 r. – Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczenia artykułu; 
30.06.2021 r. – Nadesłanie artykułu i wniesienie opłaty konferencyjnej; 
30.07.2021 r. – Decyzja o przyjęciu artykułu do Monografii;
 
PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
Czwartek 23.09.2021 r. 
8.00 - 9.30 rejestracja uczestników 
9.30-10.45 Uroczyste otwarcie konferencji 
Wykład wprowadzający 
Panel I - Medycyna wojskowa w czasie pandemii 
Panel II - Medycyna ratunkowa w dobie pandemii 
13:00 - 14:30 Przerwa obiadowa / sesja posterowa 
14.30 
Panel III - Działania ratownicze w służbach cywilnych i mundurowych oraz organizacjach pozarządowych w Polsce i na Świecie w trakcie walki z COVID-19. 
Panel IV - Ratownictwo specjalistyczne i edukacja pierwszej pomocy 
17.30 Zakończenie I dnia Konferencji 
19.00 Uroczysta kolacja

Punkty seminaryjne – półtoragodzinne seminaria o ograniczonej liczbie miejsc.

 
 
 
 
 
 
 
Każdy uczestnik ma trzy tygodnie na dokonanie wpłaty za konferencję
Wyjątek żołnierze zawodowi za których płaci WOG
(Do formularza zgłoszeniowego należy dostarczyć podpisane przez WOG zapotrzebowanie z datą wniesienia opłaty za żołnierza/y wymienionych w dokumencie)
 
 

FILMOWE WSPOMNIENIA